سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بی آیت الله العظمی مكارم شیرازی خطاب به علمای وهابی نوشت : در هیچ زمانی چنین فتوایی برای جنگ داخلی مسلمانان و اهل قبله با یكدیگر و كشتن میلیونها مسلمان وگویندگان شهادتین در طول تاریخ اسلام از هیچ گروهی از علمای سنی صادر ن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پاسخ آیت‌الله العظمی مكارم شیرازی به نامه تفرقه انگیز 38 نفر از علمای وهابی

آیت الله العظمی مكارم شیرازی خطاب به علمای وهابی نوشت : در هیچ زمانی چنین فتوایی برای جنگ داخلی مسلمانان و اهل قبله با یكدیگر و كشتن میلیونها مسلمان وگویندگان شهادتین در طول تاریخ اسلام از هیچ گروهی از علمای سنی صادر نشدهاست، این در حالی است كه شیعیان ریخته شدن یك قطره خون مسلمان اعم از شیعه و سنی را گناهی بزرگ و نابخشودنی می دادند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

چندی پیش واقعه عجیب و بی سابقه ای در بعضی از كشورهای اسلامی رخ داد و آناینكه در شانزدهم ماه ذی القعده امسال یك گروه 38 نفری از اساتید وهابی دانشگاههای دینی عربستان مانند دانشگاه ام القری، و دانشگاه ملك سعود ومعلمان مناطق مختلف عربستان سعودی پای اعلامیهای را امضا كردند كه فتوابه قتل شیعیان عراق، و با قرائن (حالیه) و (مقالیه) فتوا به قتل تمامشیعیان جهان می داد! و آنان رافضیان صفوی و متحدان امریكا و حامیان اسرائیل مینامید كه سنیان را میكشند!!
در بند اول این اعلامیه (بعداز مقدماتی) از تمام وسائل ارتباطی جمعی و رسانههای عربی خواسته شده بودكه خطر شیعه را به عموم مسلمین جهان برسانند. سپس شیعیان را متهم به كشتناهل سنت در عراق نموده، آنها را مظلوم نشان داده بودند، این اعلامیه تصریحمیكند كه شیعیان در فكر تجزیه عراقند. بخش جنوبی كه دارای همه چیز است ازآن شیعه و بخش شمالی از آن كردها و تنها بخشی كوچكی از مركز برای اهل سنتمیماند. سپس میگوید آنچه به زور گرفته شده تنها از طریق زور به دستمیآید! باید جنگید و عراق را از دست شیعهها (و حتی كردها) خارج كرد و دربند دوم از اهل علم و فكر دعوت شده كه از مساجد و منابر و ملاقاتهایعمومی و خصوصی خود برای پرده برداشتن از این «خطر!» بهره گیرند و اهل سنترا بر ضد شیعیان بشورانند.
در بند سوم از تمام اهل سنت خواسته شده با تمام قوا، اهل سنت عراق را كمك مالی و نظامی كنند.
ودر بند چهارم از احزاب و گروهای اهل سنت عراق خواسته شده كه اختلافات خودرا كنار بگذارند و همه در برابر شیعیان متحد شوند و به اصطلاح در برابرطاغوتهای امریكا و رافضیهای صفوی و متحدان آنها (اشاره به كردها و جمعیاز اهل سنت معتدل عراق است) بایستند و آنها را درهم بكوبند.
و در بندپنجم گفته شده كه از اعلام خطر مزبور مایوس نشوند و حالت انفعالی به خودنگیرند و بدانند جوله الباطل ساعه و دوله الحق الی قیام الساعة!

درهیچ زمانی چنین فتوایی برای جنگ داخلی مسلمانان و اهل قبله با یكدیگر وكشتن میلیونها مسلمان و گویندگان شهادتین در طول تاریخ اسلام از هیچ گروهاز علمای سنی صادر نشده است، این در حالی است كه شیعیان ریخته شدن یك قطرهخون مسلمان اعم از شیعه و سنی را گناهی بزرگ و نابخشودنی می دادند.
مادر عین اینكه از این تهدیدها هراسی به خود راه نمیدهیم در برابر این همهخشونت غیر انسانی دست دوستی به سوی آنها دراز كرده و میگوییم: برادرانراه را اشتباه میروید دشمن ما كسان دیگری هستند. اگر آنچه شما میخواهیدانجام شود چیزی برای مسلمین باقی نمیماند. ما به شما برادرانه نصحیتمیكنیم بیش از این به اسلام ضربه نزنید و مسلمین را در دنیا به جهل وخشونت معرفی نكنید.
به هر حال این واقعهای است شوم و خطرناك كه همه مسلمین جهان باید چارهای برای آن بیندیشند و از جهات زیر قابل تامل است:

1-این اعلامیه كه به بردار كشی و ریختن خون صدها میلیون از مسلمانان دعوتمیكند و بر طبل جنگ میكوبد و تمام دنیای اسلام را به خشونت در حدل اعلیفرا میخواند و نشان میدهد كه امروز بزرگترین خطر در جهان اسلام خطر تفكروهابی افراطی است كه همه مسلمین را اعم از سنی و شیعه مشرك و كافرمیدانند، جز خودشان (مدارك صریح این مساله در كتابهای سر سلسله وهابیونیعنی محمد بن عبد الوهاب موجود است)، هر چند اكثریت برادران اهل سنت ازاین طرز تفكر بیزارند.
متاسفانه این تفكر خشونت بار مانع پیشرفتاسلام در جهان شده است و مشكل عمده جهان اسلام در عصر حاضر است، با اینكهبسیاری از جهانیان آماده پذیرش اسلامند اما هنگامی كه نزدیك میشوند وگروهی از مسلمین را طرفدار ترور و غرق در خشونت میبینند عقب نشینیمیكنند.
2- آنها امریكا را یكی از عوامل اصلی خطر در عراق معرفیمیكنند و مبارزه با او را واجب میشمرند، ما هم این سخن را قبول داریم،ولی همه میدانند و خودتان هم میدانید بعضی از كشورهای اسلامی عملا ازمتحدان اصلی امریكا در خاورمیانه هستند و امریكاییها آزادانه در آنجا رفتو آمد دارند چرا با آنها مبارزه نمیكنند. چرا در آنجا از آنان پذیراییمیكنند و در عراق دعوت به جنگ با آنها؟!
3- شیعه و به گفته آنانرافضیان صفوی را متحد امریكا و حامیان صهیونیستها! میدانند، آیامیتوانند بگویند كدام كشور اسلامی سالهاست رابطه خود را با امریكا قطعكرده و مورد تحریمهای امریكا واقع شده است؟!
و كدام جمعیت در لبنانارتش نیرومند اسرائیل را كه همه سران عرب از آن بیم داشتند در هم كوبید؟!و چه كسانی با اسرائیل همكاری كردند.
و چه كسانی به هنگام جنگ حزب الله لبنان با اسرائیل ، كمك به حزب الله را تحریم نمودند؟!
4- آیا اهل سنت در عراق به دست شیعهها كشته میشوند یا سنیها و همدستان آنان از باقیمانده حزب بعث شیعهها را قتل عام میكنند؟!
آیاآیة الله سید محمد باقر حكیم كه با سیصد نفر در نجف به شهادت رسید از اهلسنت بودند؟ آیا بیش از یكهزار نفر كه در كاظمین كشته شدند، سنی بودند؟!
مرگبارترینروز در چند سال اخیر در حله اتفاق افتاد و حدود 400 نفر قربانی گرفت كههمه شیعه بودند. آیا قتل عام هزاران نفر در كوفه و كربلا و نجف و حله همهبه دست شیعهها بود؟!
5- شما میگویید آنچه به زور گرفته شده باید بهزور پس گرفته شود آیا می دانید حكومت فعلی عراق طی یك انتخاب آزاد زیر نظرناظران كشورهای مختلف جهان به وجود آمد، سپس نمایندگان مجلس و رئیس جمهورو رئیس دولت انتخاب شدند، كاری كه هرگز در كشور شما انجام نشده است، شمااینها را مصداق زور میدانید و حكومت خود را مصداق دموكراسی؟!
6-خوب است یك نگاه كوتاه به آمار كنید در كشور عراق حداقل بیش از 60 درصدشیعه، 20 درصد كرد سنی و 20 درصد عرب سنی هستند، یعنی میگویید باید این20 درصد بر آن 80 درصد حكومت كند، آن هم با زور؟! گذشته از اینكه چنینكاری در دنیای امروز غیرممكن است، غیرمعقول و غیرمنطقی نیز میباشد و هیچفرد عاقل عادی - تا چه رسد به استادان دانشگاه - آن را نمیپذیرد.

7- چه كسانی كاریكاتورهای زشت بر ضد پیامبر اسلام را منتشر ساختند؟
چه كسانی كتاب آیات شیطانی نوشتند و نویسنده و ناشر آن را حمایت میكنند؟
چه كسانی اسلام را دین خشونت و بربریت خواندند؟
و چه كسانی بیت المقدس قبله اول مسلمین را گرفتند و پایتخت خود ساختند و امروز سرزمینهای اسلامی زیر چكمه سربازان آنها است؟
شماهمه آنها را رها كردهاید و به افروختن آتش در میان مسلمین كه صد در صد بهنفع دشمنان اسلام است روی آوردهاید! آیا غیرت دینی شما چنین حكم میكند؟

8- اعلامیه شما در مجموع برخلاف آیات قرآن مجید و احادیث نبوی است
آیا فراموش كردهاید كه قرآن مجید میگوید: (ولا تقولوا لمن القی الیكم السلام لست مومنا» (نساء/ 94)
شما چرا گروه عظیمی از مسلمانان با ایمان را كه در پیشرفت اسلام و علوم اسلامی سهم بزرگی دارند متهم به كفر میكنید؟
مگرپیغمبر اكرم(ص) در روایات متعددی نفرمود هر كس شهادتین بگوید جان و مال وناموسش محفوظ است چرا این روایات را زیر پا میگذارید؟!
آیا فراموشكردهاید كه قرآن مجید میگوید: «ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم»(انفال /46) آیا دعوت به جنگ داخلی در عراق كه سبب كشته شدن گروه عظیمی ازهر دو طرف خواهد شد سبب فشل و شكست در برابر دشمنان اسلام نخواهد بود؟
9-شما به جای اینكه به مقتضای آیه شریفه « و ان طائفتان من المومنین اقتتلوافاصلحوا بینهما» (حجرات /9) آب به روی آتش جنگ در عراق بپاشید، شدیداً بهآن دامن میزنید به خصوص كه طرف مقابل دست دوستی به سوی شما دراز میكند.این كار بر ضد دستور قرآن نیست؟
شما در اعلامیه خود این حدیث پرمعنارا از صحیح مسلم از پیغمبر اكرم(ص) نقل كردهاید كه: خداوند به آن حضرتوعده داد دشمنان اسلام بر این امت مسلط نخواهند شد و اگر مشكلی دامنگیرامت اسلام شود و از ناحیه اختلاف میان خود آنها خواهد بود!
شما این حدیث شریف را نقل كردهاید ولی متاسفانه عكس آن را عمل كردهاید.
آیاپیغمبر اسلام(ص) به همه جنگجویان دستور نمیداد كه به هنگام جنگ با«مشركان» زن و فرزندان آنها را نكشید، چگونه گروهی از شما این دستور مهمانسانی و اسلامی را در برابر گروهی از مسلمانان به كلی فراموش كردهاید وبا ترورهای كور همه را میكشید.
10- اگر جمعی از سیاستمداران كشورهایاسلامی به احكام آن عمل نكنند عجیب نیست ولی اگر علمای دینی به آن عملنكنند یا خدای نكرده آلت دست سیاستمداران دست نشانده شوند؛ عجیب است.
قرآنمجید حتی ریخته شدن خون یك مومن را سبب «لعن» و «عذاب الیم» و «خلود درجهنم» میشمرد و میگوید:« و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیهاو غضب الله علیه و لعنة و اعد له عذاباً عظیما) (نساء/93)
به راستیاین آیه پشت انسان را میلرزاند. حال اگر كسانی سبب شوند خون هزاران هزارنفر از مسلمانان ریخته شود در قیامت چه سرنوشتی خواهد داشت؟
11-بیانیه شما دلالت دارد كه گرفتار بدبینی و سوء ظن شدید نسبت به پیروانمذهب اهل بیت شدهاید كه منشا آن تبلیغات سوء دشمنان، تكیه كردن برشایعات، معیار قراردادن رفتار بعضی از افراد نادان كه در هر دو گروه هستند، و دور نشستن و قضاوت كردن است.
12- ما به شما اعلام میكنیم كهعلمای شیعه آمادهاند در جلسات مشترك علمای طرفین شركت كنند و در یك حوارو گفتمان دوستانه و برادرانه ثابت نمایند كه این اتهامات ناشی از سوءظن وتبلیغات سوء دشمنان یا افراطیون است و چه خوب است تمام كسانی كه فتوایقتل شیعیان را صادر كردهاند و در آن جلسه حضور یابند.
علمای شیعه درطول چهار سال بعد از سقوط صدام پیوسته دعوت به ائتلاف و اتحاد تمام مردمعراق و پرهیز از خونریزی و برادر كشی كردهاند، اكنون نوبت عقلا و علمایبزرگ اهل سنت است كه به مسئولیت خود عمل كنند و از بعضی از ناآگاهان كه بهفتنهگری و تحریك مسلمین بر ضد یكدیگر مشغولند، بخواهند بیش از این آبرویاسلام را در جهان نبرند و خون بیگناهان را نریزند احكام مسلم اسلام راخدشهدار نكنند.
«ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق»(اعراف/89)
«ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رعوف رحیم» (حشر /10)

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین