. معاون پژوهشی پژوهشگاهحوزه و دانشگاه در میزگرد علمی تحولات آینده و افق‌های نوین فراروی پژوهشدینی، مهم ترین چالش فراروی پژوهش‌های دینی را ناکارآمدی خواند و گفت:جهان در انتظار ظهور تمدن دینی بر مبنای پژوهش‌های دینی است از...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جهان در انتظار ظهور تمدن دینی بر مبنای پژوهش‌های دینی است .

معاون پژوهشی پژوهشگاهحوزه و دانشگاه در میزگرد علمی تحولات آینده و افق‌های نوین فراروی پژوهشدینی، مهم ترین چالش فراروی پژوهش‌های دینی را ناکارآمدی خواند و گفت:جهان در انتظار ظهور تمدن دینی بر مبنای پژوهش‌های دینی است از این جهتباید همه عرصه‌های بشری ملاحظه شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، محمد فتحعلی‌خانی، در میزگرد علمی تحولاتآینده و افق‌های نوین فراروی پژوهش دینی، که در حاشیه برگزاری هفتمیننمایشگاه پژوهش و فن‌آوری پنج‌شنبه 28 دی‌ماه در سالن E ـ 25 محل دائمینمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد اظهار داشت: آینده پژوهش‌های دینیباید اقتضائات تمدن جدید را فراهم آورد که پژوهش‌های دینی ما این ویژگی راداراست.
عضوهیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مطالعه گذشته را راهکاری برای پیش‌بینیآینده توصیف کرد و گفت: گذشته همان آمد و رفت گفتمان‌های بشر برای بهبودزندگی خویش است که به تدریج ناکارآمدی و نواقص آن آشکار شده است. این رونداز گذشته بوده و تا آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وی گفتمان‌های بشری رابه دینی و دنیایی تقسیم کرد و خاطرنشان ساخت: در ذیل گفتمان دینی و دنیاییهمواره تحول رخ می‌دهد، به ویژه در گفتمان دینی که حیات را در پیوند باآخرت می‌بیند و گفتمان در طول تمدن بشری تنها چیزی است که به ایستایینرسیده است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تمدن جدید به معنایخارج کردن گفتمان‌ها از یکنواختی و تبدیل تحولات کمی به کیفی را مطلوبتوصیف کرد و گفت: پیش از این جامعه بشری به این توافق رسیده بود که باپیشرفت دانش می‌توان بر مشکلات پیروز شد ولی متوجه شدند که حل مشکلاتنیازمند عنصر دیگری است که اکنون به دنبال آن عنصر گمشده می‌گردند.
عضوهیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار داشت: تمدن غربی به نقطه عطفیرسیده و دچار تحول کیفی شده است و از آنجا که بر سایر تمدن‌ها نیزتأثیرگذار است، سایر تمدن‌های جهان نیز در حال تحول هستند.
ویپژوهش‌های آینده دینی را به سمت پی‌ریزی مقتضیات یک تمدن جدید خواند وگفت: از آنجا که تمدن از دل زندگی می‌جوشد و ابتدا و انتها ندارد،پژوهش‌های دینی باید با اولویت آینده انجام شود.
معاون پژوهشی پژوهشگاهحوزه و دانشگاه پژوهش‌های دینی را فراتر از مباحث اعتقادی، تفسیری و رواییبرشمرد و گفت: جهان در انتظار ظهور تمدن دینی بر مبنای پژوهش‌های دینی استاز این جهت باید همه عرصه‌های بشری ملاحظه شود.
فتحعلی‌خانی افزود: اگرهمه پژوهشگران، جهان‌بینی اسلامی را پذیرفته باشند و اقتصاءات آن را درنظر بگیرند، پژوهش آنان در هر زمینه‌ای که باشد دینی است.
عضو هیأتعلمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های فرارویپژوهش‌های دینی اظهار داشت: مهمترین چالش فراروی پژوهش‌های دینی،ناکارآمدی است و پژوهش ناکارآمد زاده‌نشده مُرده است.
وی گفت: پژوهش کارآمد پژوهشی است که الگویی برای زندگی بشر ارائه دهد و این امر جز با مطالعه عرصه‌های حیات بشری ممکن نیست .