تبیان، دستیار زندگی
یم در پی بروز تحولاتاخیر در عراق، بزرگان شیعی در انتظار راه اندازی و شکوفایی حوزه علمیه نجف هستند. در همین خصوص خبرگزاری رسا، گفت و گوی اختصاصی را با حجت الاسلام سید عمار حکیم، مشاور سید عبدالعزیز حکیم و دبیر کل موسسه تبلی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آخرین تحولات حوزه علمیه نجف در گفتگو با سید عمار حکیم

در پی بروز تحولاتاخیر در عراق، بزرگان شیعی در انتظار راه اندازی و شکوفایی حوزه علمیه نجف هستند. در همین خصوص خبرگزاری رسا، گفت و گوی اختصاصی را با حجت الاسلام سید عمار حکیم، مشاور سید عبدالعزیز حکیم و دبیر کل موسسه تبلیغات اسلامی شهید محراب ترتیب داده است.

رسا: با تشكر از جنابعالی، دیدگاه شما درباره حوزه علمیه نجف پس از سقوط حكومت دیكتاتوری صدام چیست؟
حكیم:بدون شك سقوط حكومت دیكتاتوری صدام و برخورداری از آزادی نسبی در عراقفرصتهای بسیاری را در اختیار علاقهمندان به شركت در درسهای حوزه علمیهنجف و مدارسی كه در دیگر نقاط كشور بازگشایی شده، قرار داده است. در اینراستا با وجود موانع امنیتی فراوان، تمایل روزافزون داوطلبان سبب شد تابار دیگر شور و نشاط به حوزههای علمیه بازگردد به گونهای كه امروز درنجف جلسههای درس بسیار پرشور و بزرگی برگزار میشود.
مسأله جدیدیكه هماكنون در حوزهها با آن روبهرو هستیم و پیش از این سابقه نداشت،آغاز فعالیت بسیاری از حوزههای علمیه خواهران است كه یك امر جدید درحوزههای علمیه عراق است.

رسا: حوزه علمیه نجف در روزگاران قدیم از جایگاه بسیار والاییبرخوردار بود كه نظام صدام آن را راكد ساخت، چه برنامههایی برایبازگرداندن این حوزه به جایگاه اصلش در دستور كار شما قرار دارد؟
حكیم:تلاشهای بسیار زیادی از سوی علما و بزرگان این حوزه در حال انجام است.تعداد بسیار زیادی از طلاب نخبه حوزههای علمیه كه در زمان صدام از دسترفته بودند، امروزه در حال بازگشت به این حوزه هستند. نقش این طلاب درپیشرفت حوزه نجف بسیار زیاد است مؤسسهها و مدارس علمیه زیادی در نجفبازگشایی شده است كه همه آنها در چهارچوب برگرداندن حوزه علمیه نجف بهجایگاه حقیقی آن است.

رسا: چه موانعی بر سر راه پیشرفت حوزه نجف قرار دارد و چه چیز سبب تقویت آن خواهد شد؟
حكیم:بیشك شرایط نامناسب امنیتی یكی از موانع بزرگ پیشرفت حوزههای علمیه است.در صورت بهبود اوضاع امنیتی عراق، بسیاری از برجستگان علمی ما كه هنوز درخارج از عراقند به نجف باز خواهند گشت و این امر سبب رونق پیش از بیش اینحوزه خواهد شد.
در عراق بسیاری از علاقهمندان شركت در حوزه به دلیلشرایط وخیم از شركت در دروس محرومند و بدون شك یكی از مهمترین موانعپیشرفت حوزه، عدم استقرار كشور است.
 مشكل دیگر نبود امكانات مناسببرای استقبال از دوستداران شركت در حوزه است، چرا كه ما نیاز بهساختمانهای زیادی برای خوابگاه و تشكیل كلاس درس و امكانات برگزاری جلساتدرس داریم كه متأسفانه در نجف چنین امكاناتی تا كنون فراهم نشده است.
نداشتنمدرس به اندازه كافی از دیگر مشكلات حوزه علمیه نجف است به طوری كه تعدادمدرسان موجود جوابگوی نیازهای علمی تعداد بسیار زیاد طلبههای این حوزهنیست.

رسا: آینده حوزه علمیه نجف را با وجود این موانع چگونه پیش بینی میكنید؟
حكیم:بدون شك حوزه با وجود همه این موانع در حال پیشرفت است و روند رو به رشدآن نیز بسیار سریع است. حوزه نجف در حال توسعه فراوان از نظر كمی و كیفیاست. این موانع شاید بتواند حركت آن را آهسته كند، ولی از پیشرفت آنجلوگیری نخواهد كرد.

رسا: در آستانه ماه محرم، مهمترین فعالیتهای موسسه تبلیغات اسلامی شهید محراب(ره) چه خواهد بود؟
حكیم:بدون شك مؤسسه شهید محراب(ره) یكی از مهمترین و بزرگترین مؤسسههایتبلیغی با بیش از هشتاد دفتر و شعبه در عراق است. این موسسه در تلاش استتا مسأله تبلیغ را گسترش دهد، از این رو بیش از هزار مسجد را اداره میكندو برای تربیت مبلغان زن و مرد و استفاده از آن در سراسر كشور در حالبرنامه ریزی و تلاش است. در این راستا بیش از دویست مبلغ از سوی این مركزآماده تبلیغ در ماه محرم شدهاند.
بسیاری از همایشها و كنفرانسهای بزرگ تبلیغی برگزار شده و دستاوردهای آن در حال اجراست كه امیدواریم به بهترین شكل نتیجه دهد.

رسا: چه پیامی را برای سخنرانان و مبلغان ماه محرم دارید؟
حكیم:پیام من به همه سخنرانان این است كه به احیای شعائر حسینی اهتمام داشتهباشند چرا كه حیات دین در احیای این شعائر خواهد بود. ما نیاز به گسترشاین ارزشها در سراسر كشور داریم. باید ارتباط مردم را با پیامبر(ص) واهلبیت(ع) محكم كرده و مظلومیت آنها را بیان كنیم. باید از عاشورا درسگرفته و آن را با حال حاضر خود ارتباط دهیم. در آن زمان سیدالشهدا(ع) واصحابش را به دلیل پیروی از امیرالمؤمنین(ع) به شهادت رساندند و امروز نیزشیعیان ما به همین جهت و به خاطر هم نامی با ائمه معصومین(ع) به شهادتمیرسند