تبیان، دستیار زندگی
گیرنده EGF یک تیروزین کیناز گیرنده (RTK) می باشد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیام رسانی EGF

گیرنده EGF یک تیروزین کیناز گیرنده (RTK) می باشد.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان

  پیام رسانی egf

در مطالب قبل با پیام رسانی انسولین آشنا شدید و دانستید گیرنده انسولین یک تیروزین کیناز گیرنده (RTK) است، حال پیام رسانی را در EGF بررسی می کنیم.

گیرنده های فاکتور رشد به همراه قسمت درون سلولی خود که دارای نقش کینازی می باشد دارای نقش بسیار مهمی در رشد سلول ها، زنده ماندن، میزان چسبندگی، مهاجرت و تمایز سلول ها می باشند.

گیرنده EGF (فاکتور رشد اپی درمی) در انسان که HER نام دارند، نوعی تیروزین کیناز گیرنده هستند که در پاسخ به حضور EGF رشد و تقسیم سلول را تحریک می کنند.

هر گیرنده مونومری است که می تواند به یک مولکول EGF متصل شود. در نتیجه اتصال، گیرنده های تشکیل هومودیمر (مانند HER1-HER1) یا هترودیمر (مانند HER1-HER2) می دهند. سپس گیرنده با فعالیت تیروزین کینازی دومین های سیتوپلاسمی (با فسفریلاسیون متقاطع) فعال می شود. گیرنده های EGF می توانند مسیر PI3- کیناز (پروتئین کیناز B) را فعال کنند. به علاوه این گیرنده ها می توانند مسیر MAPK را به راه بیاندازند.

در آغاز پیام رسانی، پروتئین Grb2 با دومین SH2 خود به گیرنده فعال که در برخی ریشه های تیروزین فسفریله شده است، متصل می شود. این پروتئین دو دومین SH3 نیز دارد که با آنها می تواند به نواحی غنی از پرولین در پروتئین بعدی، یعنی Sos، متصل شود. در اینجا Grb2 نمونه ای از این پروتئین وفق دهنده است که ارتباط دو جز از مسیر را برقرار می کند.

Sos که اکنون به سطح غشا فراخوانده شده است، یک فاکتور تعویض کننده گوانین (GEF) برای یک G پروتئین مونومری به نام Ras است. Ras با لنگر لیپیدی به غشا متصل است. Sos با اتصال به سطح غشا به Ras دسترسی پیدا کرده و (با تعویض GDP به GTP) آن را فعال می کند. Ras که اکنون فعال است، می تواند یک پروتئین اثر کننده را فعال کند.

  پیام رسانی egf

در بسیاری موارد، پروتئینی که توسط Ras فعال می شود یک سرین/ترئونین کیناز به نام Raf است. Raf فعال به نوبه خود، پروتئین MEK را با فسفریلاسیون فعال می کند. MEK یک پروتئین کیناز با دو ویژگی می باشد:

یعنی می تواند پروتئین های سوبسترای خود را هم در ریشه های سرین/ ترئونین و هم در ریشه های تیروزین فسفریله کند. MEK به این ترتیب سومین آنزیم یعنی MAP کیناز (یا ERK) را فعال می کند که مسیر با آن نام گذاری شده است. MAP کیناز فعالیت پروتئین های هدف خود را با فسفریلاسیون در ریشه های سرین/ترئونین کنترل می کند.

MAP کیناز (یا ERK) می تواند وارد هسته شود و با فسفریلاسیون برخی فاکتورهای رونویسی، بیان ژن های خاصی را القا کند. MAPK می تواند به طور غیر مستقیم نیز انواع فاکتورهای رونویسی را فعال کند. ژن هایی که در نتیجه مسیر MAPK فعال می شوند، معمولا پروتئین هایی را رمز می کنند که چرخه سلول را به سمت فاز S و همانند سازی DNA می رانند. بسیاری از این پروتئین ها خود فاکتور رونویسی هستند.

  پیام رسانی egf

چندین مسیر MAPK با انواع دیگر پروتئین های سوئیچ از نوع G پروتئین مونومری (معادل Ras) یا فاقد آن در انسان وجود دارد. همچنین این مسیر در جانوران دیگر و در مخمرها نیز دیده شده است. در همه مسیرهای MAPK سه پروتئین کیناز اصلی (معادل MEK,MAPK و Raf) حضور دارند که به طور عمومی با نام های MAP کیناز (MAPK)، MAP کیناز کیناز (MAP2K) و MAP کیناز کیناز کیناز (MAP3K) خوانده می شوند. در همه مسیرها MAP2K (معادل MEK) یک آنزیم دارای دو ویژگی (سرین/ ترئونین کینازی و تیروزین کینازی) است.

در بیشتر مسیرهای MAPK پروتئین های داربست می توانند سه پروتئین کیناز مسیر را نزدیک به هم نگه دارند و از طرفی با اتصال به پروتئین سوئیچ (که می تواند Gپروتئین مونومری باشد) در سطح غشا باراندازی کنند. وجود پروتئین های داربست مختلف در مسیرهای MAPK متفاوت باعث می شود که با وجود برخی پروتئین کینازهای مشترک، هر یک از این مسیرها مستقل از دیگری فعال و تنظیم شود. به علاوه این داربست ها سرعت و کارایی مسیر را افزایش می دهند، زیرا اجزای مسیر را در دسترس هم قرار می هند.

منبع: https://www.google.com

تنظیم کننده: محبوبه همت