تبیان، دستیار زندگی
ما بچّه ها ی اردو یاران خوبی داریم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ما بچه های اردو

ما بچه های اردو

ما بچه های اردو

ما بچّه ها ی اردو                        یاران خوبی داریم   

در شادی و در غم ها                  ما یاور و غم خواریم

ما بچه های اردوما بچه های اردوما بچه های اردو

هرگز کسی را از خود                   نمی دهیم آزاری

ما می کنیم در هر جا                   با یک دیگر هم کاری

ما بچه های اردوما بچه های اردوما بچه های اردوما بچه های اردو

ازخورشید محبّت                          پر می کشد از دل غم

از عطر مهربانی                            گل روید روی لب هم

ما بچه های اردوما بچه های اردوما بچه های اردوما بچه های اردوما بچه های اردوما بچه های اردو

koodak@tebyan.com

تنظیم: شهرزاد فراهانی- منبع: سایت عمو روحانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.