تبیان، دستیار زندگی
ســعی کنید برنامه ریزی و نظم را از کودکی به فرزند خودتان بیاموزید. فراموش نکنید بهترین شیوه آموزش، مشاهده رفتار پسندیده و منظم والدین است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چند نکته برای مادرهایی که چند ساعتی از کودک خود دوراند

ســعی کنید برنامه ریزی و نظم را از کودکی به فرزند خودتان بیاموزید. فراموش نکنید بهترین شیوه آموزش، مشاهده رفتار پسندیده و منظم والدین است.

بخش خانواده ایرانی تبیان
کودک، مادران، والدین، پرستار

-تلاش کنیــد به کمک همــراه کودک خــود - مربی یا پرستار - به نحوی در جریان فعالیتهای روز کودک خود قرار بگیرید .

- وقتی دلبندتان به شما ملحق شد، پس از استقبال از او، چند نکته از فعالیتهای روز او را از کودکتان جویا شوید.

- با سراغ گرفتن از زمان دوری کودک از شما، کودک اطمینان پیدا میکند که شما او را رها نکرده اید و همیشه حواستان متوجه او است.

- این اتفاق در تأمین امنیت روانی کودک بسیار موثر است.

- در ابتدای مواجهه با کودک از ابراز خستگی و پریشانی اجتناب کنید.

- سعی کنید با روی گشاده و آرامش با کودکتان احوال پرسی کنید.

- در اولین فرصت پس از رســیدن به منــزل، تکالیف کــودک را کنترل نمایید و صبورانه او را راهنمایی کنید.

-ســعی کنید برنامه ریزی و نظم را از کودکی به فرزند خودتان بیاموزید. فراموش نکنید بهترین شیوه آموزش، مشاهده رفتار پسندیده و منظم والدین است.

پیشنهاد:

-اگر کودک را به مهد می ســپارید، از مدیریت و مربی مهد بخواهید در قالب یک گروه فضای مجازی یا پیامک، طی روز چندین باز شما را در جریان فعالیتهای کلاس قرار دهند.

- در بســیاری از کشــورها، تمام فعالیت هــای کودک با دوربینهای مدار بســته به صورت برخط Online توســط والدین قابل مشاهده و پیگیری است.


منبع : ماهنامه کودک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.