سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آیـا وضعیـت نامناسـب شـیرخوار در موقع شـیر خوردن بـه اختلال تغذیـه منجر مـی گردد؟ از بـدو تولـد، کـودکان بـرای شـیرخوردن نیـاز بـه آرامـش دارنـد. گاهی معمـولا عواملـی ایـن آرامش را مختـل سـاخته منجر به سـوء تغذیه ی نـوزاد یا شـیرخو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغذیه نامناسب شیر خوار 

آیـا وضعیـت نامناسـب شـیرخوار در موقع شـیر خوردن بـه اختلال تغذیـه منجر مـی گردد؟ از بـدو تولـد، کـودکان بـرای شـیرخوردن نیـاز بـه آرامـش دارنـد. گاهی معمـولا عواملـی ایـن آرامش را مختـل سـاخته منجر به سـوء تغذیه ی نـوزاد یا شـیرخوار مـی گردند.

بخش تغذیه تبیان
تغذیه، شیرخوار، بیماری، افسردگی، بیماری گوارشی

 یکـی از این عوامل رابطـه ی مختل مادر - کودک اسـت. مثلا مادرانی کـه اضطـراب، افسـردگی یـا بیمـاری جسـمی دارنـد، یـا تحریـک پذیر هسـتند و زود از کـوره در مـی رونـد، نمـی تواننـد شـرایط مناسـبی بـرای آرامـش کودک ایجـاد کننـد. از این رو ممکن اسـت نـوزاد هم بـه تبع آن بی قرار شـده، زیـاد گریه کند یـا برعکـس، بیـش از حد لـزوم بخوابـد. نـوزاد یـا شـیرخواری که زیـاد گریه می کنـد و بی قرار اسـت و یـا زیـاده از حد مـی خوابد، نمـی تواند به خوبـی تغذیه شـود و دچار مشـکل تغذیه یا سـوء تغذیه مـی گردد و بـه وزن مطلوب نمی رسـد. گاهـی بعضی بیماری های جسـمی کـودک منجر به ایـن حالات می شـوند. نارس بودن، بیماری های گوارشـی، قلبی یا ریوی می توانند منجر به بی قراری و یا خواب بیش از حد شـوند و اختلال تغذیه ایجاد کنند. حتی یک سـرماخوردگی سـاده که موجب گرفتگی

باید توجه داشـت کـه مشـکلات تغذیه ی کـودکان در مـاه هـای اول تولـد باعـث اضطـراب و نگرانی مادر می شـود کـه این نگرانـی بـه نوبـه ی خـود منجـر به تشـدید مشـکل تغذیـه ی کـودک می‌گـردد

 بینی شـود، می تواند مانع شـیرخوردن و تغذیه ی شیرخوار گردد. بعضـی کـودکان از نظـر خلـق و خـو ( مـزاج )از ابتـدای تولـد بچـه های مشـکلی هسـتند و سـاعات خواب و بیداری و گرسـنگی آن ها نظم ندارد و نسـبت به سـایر کـودکان تحـرک بیش تـری دارنـد و زود بـه گریه مـی افتنـد. در این شـرایط هم اگـر مـادر نتوانـد خـود را با وضعیـت مزاجـی کـودک تطبیـق دهد، ممکن اسـت اختلال تغذیـه در کـودک ایجاد شـود.باید توجه داشـت کـه مشـکلات تغذیه ی کـودکان در مـاه هـای اول تولـد باعـث اضطـراب و نگرانی مادر می شـود کـه این نگرانـی بـه نوبـه ی خـود منجـر به تشـدید مشـکل تغذیـه ی کـودک می‌گـردد. دیگر ایـن که بیش تـر کودکانی که در مـاه های اول دچار مشـکل تغذیه هسـتند، در سـال های بعد هـم( حتی در بزرگسـالی ) مشـکلاتی در زمینه ی غـذا خوردن خواهند داشـت. 

برای درمان این اختلال لازم است: 

الـف)کـودک از نظـر بیمـاری هـای داخلـی به خصـوص بیمـاری های گوارشـی، قلبـی و ریـوی مـورد ارزیابی قـرار گیرد.

ب) مـادر از نظر هیجانات و اضطراب و افسـردگی مورد مشـاوره و درمان قـرار گیرد.

ج) رابطه ی مادر و کودک اصلاح شود. 

د)در مـوارد حـاد کـه بـه سـوء تغذیـه و کاهـش وزن شـیرخوار منجر مـی گـردد،لازم اسـت بـرای تغذیـه ی وی از لولـه ی معـده( نـازو گاسـتریک) اسـتفاده شـود.

فیلـم بـرداری از کـودک حیـن غـذا خـوردن و بازبینـی آن توسـط مـادر باعـث افزایـش سـطح آگاهـی مـادر از عوامـل تشـدید کننـده و بازدارنـده ی مشـکل تغذیـه ی فرزنـدش مـی شـود. بـه این وسـیله مـادر بهتـر مـی توانـد روش تغذیه کـودک را اصلاح کنـد و شـرایط تـوأم بـا آرامـش را بـرای وی بـه وجـود آورد.


منبع : ماهنامه کودک 

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین