تبیان، دستیار زندگی
ممکن است هفت علت اصلی ناسزاگویی کودکان اینها باشد:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

7 علت اصلی ناسزاگویی کودکان

حــرف بــد ممنــوع!

ممکن است هفت علت اصلی ناسزاگویی کودکان اینها باشد:

بخش خانواده ایرانی تبیان
ناسزاگویی، حرف زشت، کودکان، بددهنی، افسردگی،والدین

1-یادگیری از طریق والدین

چنانچه این گونه رفتار از والدین سرچشمه گرفته باشد، بایستی والدین به طور جدی آموزش داده شــوند تا خود را کنترل کنند و چنین رفتاری را حداقل در حضور فرزند انجام ندهند. در ضمن لازم است به کودک گفته شود که این رفتارها درست نیست و اگر هم از والدین سر زده، آنها اشتباه کرده‌اند و دیگر تکرار نخواهد شد. به علاوه توصیه می شود اگر پدر و مادر چنین رفتاری را مرتکب شدند، به اشتباه خود اعتراف کنند و حتی از فرزند عذرخواهی نمایند.

2 -یادگیری از طریق دوستان و بچه های دیگر

اگر دوستان یا بچه های دیگر عامل بدزبانی کودک باشند، بایســتی او را از این افراد دور کنیم و به جای آنها دوستان خوب و مودب را جایگزین نماییم.

3-بد آموزی بوسیله فیلم و فضای مجازی

در انتخاب فیلم ها دقت کنیم و چنانچه فیلمی مناسب سن کودک نیست، شرایطی فراهم آوریم که او فیلم را نبیند. مراقب فضای مجازی هم باشــیم. برخی جملات و تصاویر مناسب سن کودک و نوجوان ما نیست.

4-بیان نوعی اعتراض

توجه کنیم که او چه می گوید و نسبت به چه به اعتراضات کودک گوش دهیم و دقیقا چیز اعتراض دارد. دادن یک کمک فوری به کودک در چنین شرایطی بسیار مهم است. روشهای سختگیرانه والدین، اعتراض شدید فرزند را به همراه دارد.

5-رسیدن به خواسته ها و اهداف

هرگز کودک نباید به این وسیله به خواسته اش برســد؛ بلکه بایستی به او فهماند، چنانچه دست از این نوع رفتار بردارد و

هرگز با شنیدن حرف های زشت کودک به او نخندیم، بلکه اخم کنیم و خود را از وی دور سازیم .با این روش به او نشان می دهیم که رفتار پسندیدهای نداشته است

حتی از این بابت عذرخواهی کند، به خواسته اش خواهد رسید.

6-تشویق شدن

هرگز با شنیدن حرف های زشت کودک به او نخندیم، بلکه اخم کنیم و خود را از وی دور سازیم .با این روش به او نشان می دهیم که رفتار پسندیدهای نداشته است.

7-ناکامی و افسردگی

چنانچه فرزندمان ناکامی و افسردگی دارد، بهتر اســت فرصتی فراهم کنیم تا او موفقیت، شــادی و نشــاط را تجربه کند. در چنین مواردی بایســتی به درمان حاالت افسرده وار او بپردازیم

علاوه بر توجه به نکات گفته شده، والدین می توانند با استفاده از روش «یادگیری وسیله ای«، در جهت رفع عادت بدزبانی در کودکان برآیند. به این ترتیب که هر وقت کودک رفتار ناپسند از خود نشان نداد، به او جایزه ای بدهند و به طور مشخص بگویند که: «این پاداش به این علت بود که امروز حرف های زشت بر زبان نیاوردی و بچه مؤدبی بودی.»


منبع : ماهنامه کودک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.