سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
برخــی ازمــردم مطالبی منفی بــه دو قلوها و چند قلوها مــی گوینــد. اکثر والدین دوقلو، ســه قلو یا چند قلوها یاد گرفته اند تا از پس این گونه ســوالات منفــی و زننــده در مورد فرزندان شــان بر بیایند، اما حتی ایــن والدین ن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

10 چیزی که نباید به دو قلوها گفت

برخــی ازمــردم مطالبی منفی بــه دو قلوها و چند قلوها مــی گوینــد. اکثر والدین دوقلو، ســه قلو یا چند قلوها یاد گرفته اند تا از پس این گونه ســوالات منفــی و زننــده در مورد فرزندان شــان بر بیایند، اما حتی ایــن والدین نیز اشــتباها ممکن اســت حرف ها و عباراتی را به کار ببرند که به احساســات چند قلوی شــان آسیب و صدمه بزند. در اینجا مواردی ذکر شــده که از گفتن آنها به دوقلو یا چند قلوها باید اجتناب کنید.

بخش خانواده ایرانی تبیان
دوقولوها، کودکان،هوش

1-چرا نمی توانی مثل قل دیگرت باشی؟ خیلی مشــکل اســت که از مقایســه بین دوقلوها اجتناب و دوری کرد. اما حتی دوقلوهای همسان نیز دو شــخصیت متفاوت و مجزا و مخصوص به خود را دارند. گر چه اغلب انتظار می رود که در همه زمینه ها با هم یکی و یکسان باشــند، اما در حقیقت این انتظاری نادرست و غیرمنصفانه است. هر یک از آنها را برای همانی که هست تحسین و تمجید کنید، و از آنها نخواهید که در حد انتظارات یکدیگر باشند. هر کدام از آنها نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد، و شما باید به آنها احترام بگذارید.

2-تو خوب، باهوش، زیبایی و آن یکی بد، کودن و زشت است. ممکن است دو قلوها دائما با هم مقایسه و سنجیده شــوند. مردم تصور می کنند اگر یکــی از آنها «این گونه» اســت پس دیگری باید«آن گونه» باشد. اما همیشــه این صدق نمی کند. فقط به این دلیل که یکی از دوقلوها ظاهرا جذاب تر اســت، به این معنی نیست که دیگری این گونه نیســت. به جای اینکه یکی را با توجه به قل دیگرش ارزش گذاری و سبک و سنگین کنید، مهم است که هر یک از دوقلوها را به عنوان فردی مجزا و خاص بپذیرید.

به جای اینکه یکی را با توجه به قل دیگرش ارزش گذاری و سبک و سنگین کنید، مهم است که هر یک از دوقلوها را به عنوان فردی مجزا و خاص بپذیرید

3-من هیچ وقت نمی توانم شما را از هم تشخیص بدهم. همه فکر می کنند که نمی تــوان دوقلوها را از هم تشخیص داد خصوصا اگر از لحاظ ظاهری خیلی به هم شبیه باشند. اما گفتن اینکه شما نمی توانید هیچ وقت آنها را تشخیص دهید توهین بزرگی است. اگر سر در گم شدید که کی کیست، فقط صادق باشید. حدس بزنید. شانس درســت گفتن تان 50 به50 است. بگویید همیشــه چیزهای خوب و زیبا با هم اشتباه می شوند.

4-تو اول به دنیا آمدی، پس بزرگتری. ترتیب تولد اصلا بــرای دوقلوها مطرح نیســت. با انتظار اینکه آن قلی که اول بــه دنیا آمده باید نقش فرزنــد بزرگتر را بازی کند، شــما بــی دلیل و غیر منصفانه فشار، مسئولیت و انتظارات زیادی را به او تحمیل می کنید. آنهــا را آزاد بگذارید تا با هم کنار بیایند. در چند قلوها یکی ممکن است رهبری گروه را به عهده بگیــرد و برای این امر اصـلا اهمیتی به ترتیب تولد هم ندهند.

5-دوقلوهــا بــه باهوشــی تــک قلوها نیستند؛ آنها از یک مغز به طور مشترک استفاده می کنند. این اصلا درست نیســت. هیچ شاهد مستدلی برای حمایت از این نظر که دوقلوها به باهوشی تک قلوها نیســتند وجود ندارد. خیلی دیده می شود که چند قلوها نســبت به کودکان دیگر دیر زبان باز کنند اما این هیچ ارتباطی به میــزان هوش آنها ندارد. زمانی که تخمک لقاح یافته دو نیم می شود، همانند آنچه در دوقلوهای همســان اتفاق می افتد، هریک از این دو نیمه تعداد برابری از سلولها را دریافت می کند و به طور کامل رشد می کند. سلولهای مغز «تقسیم« یا «به اشتراک» گذاشته نمی شوند.


منبع : ماهنامه کودک 

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین
x