تبیان، دستیار زندگی
در دنیــای ناامــن امروز، جلــب توجــه کــودکان توسط غریبه ها به یکی از دغدغه های والدین تبدیل شده است و داشتن ترس و اضطــراب بــرای امنیت کــودکان، واقعیتــی تاسفبار میباشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارتباط صحیح کودکان با غریبه ها!

در دنیــای ناامــن امروز، جلــب توجــه کــودکان توسط غریبه‌ها به یکی از دغدغه‌های والدین تبدیل شده است و داشتن ترس و اضطــراب بــرای امنیت کــودکان، واقعیتــی تاسفبار میباشد.

بخش خانواده ایرانی تبیان
کودکان، ارتباط صحیح، غریبه ها، جلب توجه

هرچند والدین سعی می‌کنند که با تدابیر و اطلاعاتی که در اختیــار کودک قرار می دهند او را در برابر این مســئله آگاه کنند، اما نباید فراموش کنیم کــه از جانب کــودک، هر کس که شکلاتی یا اســباب بازی ای در دســت دارد فردی شایسته تلقی میشود. از طرفی هم کودک در برابر این مطلب که ابراز لطف و محبت پسندیده اســت ولی همین لطف و محبت ظاهری غریبه‌ها میتواند آسیب رسان باشد، دچار تضاد و سردرگمی میشود. برای از بین بردن این تضاد حتما باید توازن و تعادل را در نظر بگیرید. در عین حــال آگاه کردن او برای محافظت خودش در برابر غریبه‌ها، نباید مهربانی و رفاقت را ناخوشایند و بدجلوه دهیم.

عادی و معمولی جلوه دادن این حقیقت یعنی دوری از غریبه‌ها، همچون سایر حقایق مانند دست نزدن به پریز برق می‌تواند دستیابی به هدف را آسان کند.

کارهایی که در این راه باید انجام دهید:

-روشن و واضح بودن آموزش‌ها.

-تهیه فهرســتی از نکات و تمریــن آنها با کودک. میتوانید ایــن تمرینها را از راههای لذتبخشــی همچون بازی، سرود و ... انجام دهید.

در نظر داشته باشید که هیچگاه اجازه ندهید نگرانی‌های شــما، وارد دنیای کودک شود و آن را دســتخوش تغییر کند، در این صورت فرزند شما کودکی است با نگرانیهای بزرگسالان

- از خردســالی، نشانی، شــماره تماس، نام کامل خانوادگی و شماره مرکز حمایت از کودکان را به او یاد دهید.

-آگاهی داشــتن از ایــن موضوع کــه فرزندتان کجاست.

-تشویق جسارت تا حد اعتدال در وجود فرزندتان برای حفظ موضع خود در برابر غریبه‌ها.

در ضمن بــرای آگاهــی یافتن از تاثیــر تمرینات، میتوانید در بازی با کودک خــود از این نکته آگاه شوید. در سن 2 تا 4 ســال به او بگویید که هرگز بدون اجازه شما با هیچ غریبه‌ای همراه نشود. در سن 4 تا 6 سال به او بگویید که در صورت گم شدن به نزدیکترین مغازه برو و بگو گم شده‌ای. در ســن 6 تا 8 ســال به او بگویید کــه نباید با غریبه‌ها صحبت کند و در صورت گم شدن به دنبال پلیس برود، یا از خانمی تقاضای کمک کند. در سن 8 تا 11 ســال به او بگویید که بعضی‌ها- به خصوص مردها- دوست دارند به کودکان آسیب برسانند. حتی اگر غریبه‌ای برای تو ایجاد مزاحمت کرد با فریاد زدن سایرین را مطلع کن. در انتها این نکته را در نظر داشته باشید که هیچگاه اجازه ندهید نگرانی‌های شــما، وارد دنیای کودک شود و آن را دســتخوش تغییر کند، در این صورت فرزند شما کودکی است با نگرانیهای بزرگسالان.


منبع : ماهنامه کودک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.