تبیان، دستیار زندگی

حذف سختی آب به کمک ضایعات

هدف دانش آموزان استفاده از ضایعات برای حذف سختی آب بود تا هم در هزینه های حذف سختی آب کاسته شود و هم ضرر کمتری داشته باشد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 

بخش پروژه های دانش آموزی 

حذف سختی آب به کمک ضایعات

 

دوازدهمین دوره از پروژه ‌های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال ‌های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ‌ها  و ایده ‌های خلاقانه خود در منوی"پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ‌ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده ‌های جالب ، علاوه بر قدر دانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح ‌های جدید شما عزیزان هستیم.

 

 

نام ایده: حذف سختی آب به کمک ضایعات

نام ارائه دهنده/دهند گان: ندا خسروجردی، مریم عباسی و تینا سروری

زمینه و نوع پروژه: محیط زیست

درجه سختی: متوسط

نام مدرسه: دبیرستان دخترانه دوره اول شهید طهماسبی

 

مقدمه

آب ﺳﺨﺖ دﺷﻮاری ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺼﺎرف ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، اﺳﺘﺮاﻧﺴﻴﻢ و ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘﻲ آب ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﭼﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛم تری را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف، در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎری ﺣﺬف ﺳﺨﺘﻲ ﺿﺮورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. مهم ترین مشکلاتی که آب سخت به وجود می آورد عبارت است از:

• هدر رفتن صابون و مواد کف زا

• ایجاد رسوب در جداره درونی دیگ های بخار و لوله ها

• رسوب کردن در پارچه و لباس بر اثر شستشوی مداوم

• لک دار شدن ظروف شیشه ایی

• انواع بیماری ها مانند بیماری های کلیوی

 

حذف سختی آب به کمک ضایعات

 

هدف

هدف دانش آموزان استفاده از ضایعات برای حذف سختی آب بود تا هم در هزینه های حذف سختی آب کاسته شود و هم ضرر کمتری داشته باشد.

 

روش

روش های ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳـﺨﺘﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام دارای ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، رزﻳﻦ‌ﻫﺎی ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ، اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن. ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ روش ﻫﺎ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻨﺒﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ دارد.

در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺒﺎدل ﻳﻮن ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎران ﻗﻠﺒﻲ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻛﻪ از رژﻳﻢ ﻣﺤﺪود ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ‌ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻀﺮ ﻣﻲ‌ ﺑﺎﺷﺪ.

 اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ داﺋﻢ آب ﻣﻲ‌ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻟﺠﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﺻﺎﻓﻲ‌ ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ آب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻃﺮز ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت زﻳﺎد و ﺑﻪ اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ‌ای از آﻫﻚ و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺎز دارد. در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻫﻚ زﻧﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮم و ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ذرات ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎری آﻟﺰاﻳﻤﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ pH آب می ‌شود. ﺑﺮای ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻠﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻨﺪزداﻳﻲ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ pH آب ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ زﻳﺮ 7/8 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ pH را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

 

پسماندهای كشاورزی در میان بیو جاذب ها بیشترین كاربرد را دارند. مزیت های این تركیبات شامل هزینه كم، بازده مناسب، حداقل ضایعات و مواد باقیمانده و قابل بازیافت كردن می باشد. بنابراین دانش آموزان تصمیم گرفتند که از پسماندهای کشاورزی برای حذف سختی آب استفاده کنند. دانش آموزان پسماندها را به صورت پودر درآورده و در بشر ریختند و میزان حذف سختی آب را اندازه گیری کردند.

 پسماندهای میوه و گیاهی تولید شده در مقادیر نجومی در فرآیند صنایع كشاورزی و غذایی اغلب باعث مزاحمت در لندفیل ها به علت زیست تخریب پذیری بالا می شوند. جذب زیستی توسط این پسماندها می تواند به عنوان تكنیك موثری برای حذف فلزات سنگین و رنگ از پساب باشد.

 

مهارت ‌های کسب شده

1. روش ایده یابی (بارش مغزی)

2. مهارت کار در آزمایشگاه (رعایت نکات ایمنی)

3.  آشنایی با مهارت کاربرد ابزار و وسایل مورد نیاز

4.  آشنایی با پروپوزال نویسی

5. آَشنایی با مقاله نویسی

6. آشنایی با تهیه پاورپوینت

7. آشنایی با نحوه جستجوی اطلاعات

8. آشنایی نحوه فیش برداری

9. مهارت ساخت پوستر علمی

10. مهارت انجام کارگروهی

 

تنظیم کننده: محبوبه همت