تبیان، دستیار زندگی
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر بررسی تاثیر گیاه رزماری بر روی افسردگی و درمان موش های سوری بود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیر گیاه رزماری بر روی افسردگی و درمان موش های سوری

هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر بررسی تاثیر گیاه رزماری بر روی افسردگی و درمان موش های سوری بود.

بخش پروژه های دانش آموزی - مهدی رحمانی

تاثیر گیاه رزماری بر روی افسردگی و درمان موش های سوری

دوازدهمین دوره از پروژه ‌های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال ‌های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ‌ها و ایده ‌های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ‌ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده ‌های جالب ، علاوه بر قدر دانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح ‌های جدید شما عزیزان هستیم.

نام ایده: تاثیر گیاه رزماری بر روی افسردگی و درمان موش های سوری

نام ارائه دهنده/دهند گان: مریم حلوایی

زمینه و نوع پروژه: زیست

درجه سختی: متوسط

نام مدرسه: فرزانگان رودهن

مقدمه

امروزه در جهان بیماری های روحی و روانی افزایش پیدا کرده است که رایج ترین آن ها افسردگی هست که در بیشتر مردم دیده می شود و داروهایی که برای این بیماری ساخته شده است اغلب از مواد شیمیایی به وجود آمده است مانند تری سیکلیک ها (tricyclics) و استفاده مداوم از آن ها عوارضی به همراه دارد، مانند اعتیاد به داروی مورد نظر و خواب آلودگی و ...که این باعث می شود در زندگی، افراد مبتلا به این بیماری اختلال ایجاد شود. پس بهتر است به جای استفاده از این داروها از گیاهان داروی و عصاره آن ها که دارای این خواص هستند استفاده کنند.

در جهان صنعتی امروزی به خاطر مشغله زیاد و تجمل گرایی، افکار منفی در جسم روح و انسان که باعث می شود افراد به بیماری های مختلفی به ویژه افسردگی مبتلا شوند که این بیماری یکی از رایج ترین و خطرناک ترین بیماری های روحی و روانی هست که بیشتر مردم جهان به آن مبتلا هستند و حتی بعضی از افراد بدون آن که اطلاعی داشته باشند به این بیماری دچار هستند که ۲۰ یا ۲۵ درصد از جعمیت جهان را تشکیل می دهند.

در سال 90 پژوهشی انجام شد که در آن از وجود علائم افسردگی در 12 درصد جمعیت ایران سخن به میان آمد. این پژوهش در قالب طرح پیمایش ملی سلامت روانی بر روی 7 هزار و 886 فرد 15 تا 64 ساله تمرکز کرده بود که نتیجه آن پی‌بردن به 12.7 درصد اختلال افسردگی در جمعیت عمومی مردم بود. بر اساس این مطالعه 10.3 درصد مردان و 15.4 درصد زنان اختلال افسردگی داشته‌ اند.

آمارها در سال‌ های بعد با تغییرات رو به رشدی ارائه شدند. در گزارشی گفته شده در سال 91، 10 تا 15 درصد جامعه ایران افسردگی دارند. آمارهای سال 93 نیز 21 درصد جمعیت کل کشور را افسرده و 34 درصد مردم شهر تهران را دارای اختلال روانی دانسته‌ اند.

داروهای مختلفی وجود دارد که از مواد شیمایی درست شده اند و این داروهای شیمیایی عوارضی به همراه دارد مانند، اعتیاد به دارو، خواب آلودگی، افزایش وزن و ... است که این ها باعث می شود افراد مبتلا به افسردگی علاوه بر این که بهبودی کامل پیدا نمی کنند دچار بیماری های دیگر هم می شوند. هر ساله به علت مشکلات جوامع شهر نشینی افسردگی روز به روز رو به افزایش است و با بالا رفتن میزان استفاده از داروهای شیمیایی عوارض این بیماری در جامعه بیشتر به چشم می آید.

با این حال همچنان افسردگی مشکل بزرگ و ضروری دنیا است و رفع آن جزو اولویت های جوامع بشری می باشد. پروژه بررسی میزان اثربخشی خاصیت ضد افسردگی گیاه رزماری بر درمان افسردگی موش سوری یک پروژه ساده و کاملا دانش آموزی است. گیاه رزماری در سرار جهان به خصوص ایران با قیمت مناسب و ارزان در دسترس همگان می باشد و کاملا درمان افسردگی توسط آن کم هزینه می باشد و به هیچ عنوان عوارضی مانند داروهای شیمیایی ندارد.

تاثیر گیاه رزماری بر روی افسردگی و درمان موش های سوری

هدف

هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر بررسی تاثیر گیاه رزماری بر روی افسردگی و درمان موش های سوری بود.

روش

در این پروژه دانش آموزان از عصاره گیاه رزماری و خوراندن این عصاره به جمعیتی از موش ها (شامل هشت موش سفید سوری که چهار تا از موش ها به عنوان نمونه و چهار تا به عنوان شاهد) و انجام تست شنای اجباری روی موش های نمونه و شاهد سعی در بررسی تاثیر گیاه رزماری بر روی افسردگی و درمان موش های سوری داشتند.

تست شنا به این صورت انجام شد که ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ ای ﺑﻪ ﻃـﻮل 25 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و ﻋـﺮض 12 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع 8 ﺳـﺎنتی ﻣﺘـﺮ از آب با درجه حرارت 25 درﺟـﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﭘﺮ شده و ﺟـﺎﻧﻮر از ارﺗﻔـﺎع، 20 ساﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮی و ﺑﺎ ﻣﻼﻳﻤﺖ درون آب انداخته شد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادی، ﻗﻄﻊ ﺣﺮﻛﺎت دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﻮش ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـود. ﻛـﻞ زﻣـﺎن تست ﺷﻨﺎی اﺟﺒـﺎری 10 دﻗﻴﻘـﻪ می باشد.

دو دﻗﻴﻘـﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﻴﻮان ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮجود در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می شود و همچنین زﻣﺎن های ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﻤـﻲ ﺷـوند. ﭘﺲ از 2 دﻗﻴﻘـﻪ ﺣﺮﻛـﺎت ﻣـﻮش ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ، به طﻮریﻛﻪ زﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻛﺖ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠـﻲ از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻧﻤـﻲ دهد، ﺑـﺎ ﻛﺮوﻧـﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﺛﺒﺖ شدند. در واقع زمان های بی حرکتی موش ها نشان دهنده میزان افسردگی آن ها است.

بعد از سنجش افسردگی، موش ها را به دو گروه که چهارتا از آن ها شاهد بودند، تقسیم شدند و چهار موش دیگر عصاره رزماری را به ترتیب به مدت دو هفته به همراه آب مصرف کردند. سپس بعد از تاثیر عصاره دوباره با تست شنای اجباری افسردگی موش ها سنجیده و با هم مقایسه شدند تا میزان بهبود نمونه های شاهد نسبت به نمونه های مورد آزمایش آزموده شوند. برای سنجش دوباره میزان افسردگی موش ها ابتدا موش ها دوباره وزن شدند تا میزان نسبی رشد آن ها به دست آید سپس تست شنا مانند تست اولیه تکرار شد.

مهارت ‌های کسب شده

1. روش ایده یابی (بارش مغزی)

2. مهارت کار در آزمایشگاه (رعایت نکات ایمنی)

3.  آشنایی با مهارت کاربرد ابزار و وسایل مورد نیاز

4.  آشنایی با پروپوزال نویسی

5. آَشنایی با مقاله نویسی

6. آشنایی با تهیه پاورپوینت

7. آشنایی با نحوه جستجوی اطلاعات

8. آشنایی نحوه فیش برداری

9. مهارت ساخت پوستر علمی

10. مهارت انجام کارگروهی

تنظیم کننده: محبوبه همت