تبیان، دستیار زندگی
چرا روحانیون بیشتر به حجاب ظاهری توجه می کنند و نسبت به آن امر می کنند تا سایر اقسام حجاب و گاه سایر فرامین دینی؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا حجاب، اهمیتی بیشتر نسبت به سایر دستورات دینی دارد؟

چرا روحانیون بیشتر به حجاب ظاهری توجه می کنند و نسبت به آن امر می کنند تا سایر اقسام حجاب و گاه سایر فرامین دینی؟

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان
حجاب

در پاسخ باید گفت که ابتدا باید اوامر (دستورات) و نواهی (منهیات) دینی را دو قسم کنیم، قسمی فردی و قسمی اجتماعی هستند. گناهانی که شخصی و فردی است به هیچ یک از افراد جامعه ربطی ندارد و این تنها خود شخص است که باید در برابر خداوند، نسبت به گناهی که مرتکب شده است، پاسخگو باشد، اما گناهان اجتماعی، علاوه بر شخص، جامعه را نیز درگیر خود می کند.

حجاب در افکار و پندار مرتبط به خود شخص می باشد، عقیده داشتن به حجاب یا سایر فرامین و مسائل دینی مانند یکدیگر است، اما حجاب از این جهت تاکید می شود که باعث ایجاد فساد در سطح جامعه می گردد؛ پر واضح است که اگر بی حجابی در جامعه گسترش بیابد، کم کم بی عفتی نیز به دنبال آن گسترش خواهد یافت و نهاد خانواده بزرگ ترین ضربه را خواهد خورد؛ تمامی این آسیب ها، وابسته به اجتماعی بودن حجاب است نه شخصی بودن آن.

هر بانویی که دارای حجاب اسلامی نیست، الزاماً به این معنا نخواهد بود که برای مبارزه با پیکره دین و کانون خانواده به خیابان آمده است، بلکه مراد آن است که با شیوع بی حجابی، کم کم این تاثیرات به طور طبیعی گذاشته خواهد شد، چه بانوان، اعتقادی به آن داشته باشند چه نداشته باشند.

ممکن است اهل کتاب و یا سایر ادیان و مذاهب نیز، که اعتقادی به حجاب مسلمانان ندارند، در جامعه اسلامی زندگی کنند؛ طبیعتاً آنان در هر امری از امور دینی و در هر عقیده ای از اعتقادات مذهبی شان، آزاد خواهند بود؛ مگر آن که عقیده و یا امری از دینشان، که بر پیکره مسلمین آسیب وارد آورد.

پس اینکه تاکید بر روی حجاب می‌شود نه به این خاطر است که حجاب از سایر اعمال دینی مهمتر است، بلکه به این خاطر است که حجاب امری اجتماعی است و عدم رعایت آن علاوه بر آسیبی که به خود شخص می زند، به اجتماع نیز ضربه می زند.

هر چند ممکن است که سایر امور دینی، این چنین نباشند، به عنوان مثال اگر کسی در نماز خود کوتاهی کند، دیگر افراد متوجه آن نخواهند شد و یا اگر کسی در خانه خود روزه نگیرد، دیگری متوجه آن نمی شود؛ اما اگر به طور علنی روزه خواری کند، علاوه بر آسیبی که از ناحیه دین به خود شخص روزه خوار وارد می شود، آسیبی اجتماعی نیز بر پیکره جامعه مذهبی وارد می‌کند؛ از این رو بیشترین تاکید بر اموری است که هم متوجه خود شخص و هم متوجه جامعه می باشد.

البته این نکته را نیز اضافه کنیم که هر بانویی که دارای حجاب اسلامی نیست، الزاماً به این معنا نخواهد بود که برای مبارزه با پیکره دین و کانون خانواده به خیابان آمده است، بلکه مراد آن است که با شیوع بی حجابی، کم کم این تاثیرات به طور طبیعی گذاشته خواهد شد، چه بانوان، اعتقادی به آن داشته باشند چه نداشته باشند.


منبع:

کانال تلگرام پاسخ به شبهات دینی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.