تبیان، دستیار زندگی
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش،كلید موفقیت فرآیند تعلیم و تربیت، نیروی انسانی است و توجه به بافت استان ها در تخصیص نیرو و منابع انسانی را یك ضرورت تلقی كرد وافزود: تفویض اختیار به معنی و مدیریت منابع باتوجه به شرایط بومی استان است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كلید موفقیت فرآیند تعلیم وتربیت، نیروی انسانی است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش،كلید موفقیت فرآیند تعلیم و تربیت، نیروی انسانی است و توجه به بافت استان ها در تخصیص نیرو و منابع انسانی را یك ضرورت تلقی كرد وافزود: تفویض اختیار به معنی و مدیریت منابع باتوجه به شرایط بومی استان است.

زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان

كلید موفقیت فرآیند تعلیم وتربیت، نیروی انسانی است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عصر امروز علی زرافشان درگردهمایی مشترك معاونین پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان ها و رؤسای گروه های برنامه ریزی تخصصی حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، مدرسه را كانون مسئولیت دانست و اظهاركرد: همه عوامل در خدمت مدرسه هستند تا اهداف تعلیم و تربیت محقق شود.

وی با اشاره به این نكته كه، اگر تمام شرایط در یك مدرسه مهیا باشد، اما نیروی متخصص و دارای مهارت در مدرسه حضور نداشته باشد، اهداف تربیتی محقق نمی شود، باتوجه به روند افزایشی دانش آموز وكاهش نیروی انسانی در برنامه پنجم توسعه،‌تصریح كرد: از چهار سال قبل، سالانه نیازمند جذب 50 هزار نیرو در آموزش وپرورش بودیم تا دچار كمبود نشویم، اما فرآیند جذب نیرو تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون های استخدامی موجب عدم تأمین نیروی انسانی متناسب با رشد دانش آموز شده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش وپرورش گفت: از نظر كیفی نیز در سال های آتی دچار مشكل هستیم، زیرا 80 درصد بازنشستگان را مردان تشكیل می دهند و از طرفی نیروی مرد درآمار جذب نیرو بسیار كمتر از نیروی زن می باشد.

وی راهبرد كیفیت را راهبرد اصلی آموزش و پرورش دانست و خاطرنشان كرد: به بهانه كمبود نیرو نباید درجه مدارس تغییر یابد، یك مدرسه نیازمند مدیر، معاون، مربی تربیتی، مشاور و معاون اجرایی است، بنابراین نباید این تركیب از بین برود و معاون و مربی حذف گردد.

زرافشان اظهاركرد: در اولویت سامان دهی باید به عوامل كیفیت بخشی از جمله گروه های آموزشی توجه شود  و كیفیت آموزشی و پرورشی و پایه دهم كه اخیراً ایجاد شده باید حفظ شود.

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش، موضوع عدالت آموزشی را یكی از بحث های اساسی در آموزش وپرورش دانست و عنوان كرد: در دولت تدبیر وامید یكی از افتخارات این است كه بیش از100 مدرسه با یك دانش آموز فعالیت می كنند و این در حالی است كه در سال های 1365 تا 1375، تمام مدارسی كه كمتر از 5 دانش آموز داشت، تعطیل شده بود.

وی ادامه داد: شرایط استان ها ایجاب می كند كه تراكم دانش آموزی در استان ها یكسان نباشد، بنابراین نمی توان یك نسخه واحد برای همه استان ها تهیه كرد و این موضوع تفویض اختیار را ضروری نموده تا استان ها براساس شرایط و اقلیم خود به برنامه ریزی بپردازند.

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش