تبیان، دستیار زندگی
خداوند در آیه ۲۶۵ سوره مبارکه بقره، انفاقی را که فقط برای رضای خدا انجام می گیرد، در قالب مثالی گویا به تصویر کشیده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصویری از انفاق مورد رضایت خداوند

خداوند در آیه ۲۶۵ سوره مبارکه بقره، انفاقی را که فقط برای رضای خدا انجام می گیرد، در قالب مثالی گویا به تصویر کشیده است.

بخش قرآن تبیان
انفاق

باغ سرسبزی را در نظر بگیرید که در زمین مرتفع و حاصل خیزی در برابر نسیم و تابش آفتاب قرار گرفته باشد و باران های نافعی بر آن ببارد و هنگامی که باران نمی بارد، شبنم و باران های ریز طراوت باغ را همچنان حفظ می کند. در نتیجه چنین باغی دو چندان محصول می دهد.

یعنی اعمال و انفاقی که بر اساس خلوص نیت باشد، مانند این باغ پر برکت است. مراد این است که انگیزه ی صحیح و الهی در مرحله ی نخست، طلب رضای خدا و در مرحله ی بعدی، تقویت روح ایمان و پرورش فضایل اخلاقی است.


منبع:
برگرفته از تفسیر یک جلدی مبین