تبیان، دستیار زندگی
ها توصیف حركت درشنای كرال پشت، دست ها به طور متناوت در داخل و خارج آب حركت می نمایند. هنگامی كه یك دست ازآب خارج می شود پنجه ی دست دیگر به داخل آب فرو می رود. حركت دست – به طور كلی حركت دركرال پشت به دو مرحله تقسیم می شود كه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دومین بخش آموزش ، كشش دست ها

توصیف حركت

درشنای كرال پشت، دست ها به طور متناوت در داخل و خارج آب حركت می نمایند. هنگامی كه یك دست ازآب خارج می شود پنجه ی دست دیگر به داخل آب فرو می رود.

حركت دست – به طور كلی حركت دركرال پشت به دو مرحله تقسیم می شود كه عبارتند از : حركت در داخل آب وحركت در خارج از آب.

مرحله ای كه دست در زیرآب حركت می نماید خود به دو مرحله ی كوچكتر تقسیم می شود این دو مرحله عبارتنداز: مرحله ی كشش و مرحله ی فشار.

مرحله ای كه دست درخارج از آب حركت می نماید ، هنگامی شروع می شود كه دست مستقیم از آب خارج شده و از بالای بدن مسیری را طی كرده تا به بالای سربه نقطه ی فرود در آب می رسد. ورود دست در آب به قراری است كه كف دست متمایل به طرف خارج بوده و انگشت كوچك ابتدا با آب تماس حاصل می نماید . سپس حدود 20-15 سانتی متر دست به داخل آب فرو رفته و بعد از آن كشش شروع می شود. درهنگام كشش آرنج به تدریج خم شده ودر مرحله ای كه در راستای شانه قرار می گیرد دارای بیشترین زاویه می شود. پس ازاین كه زاویه ی آرنج به بیشترین درجه ی خود رسید،  دراین زمان است كه فشار آغاز می گردد. كشش شبیه حرفS انگلیسی است .

با شروع فشار، تدریجا زاویه ی آرنج كاسته شده و كف دست را به طرف باسن هدایت می كند. درپایان این مرحله كف دست آب به طرف پایین و كف استخر متمایل شده و در این هنگام قدری ساعد حول محور طولی خود كمی به چرخش در آمده  تا دست درهنگام خروج با مقاومت كمتری از آب روبرو شود. یادآوری می شود كه با چرخش بدن حول محور طولی آن، حركت دست آسانتر انجام می گیرد. به علاوه  اینكه اگر شانه از آب خارج شود حركت دست در خارج از آب بهتر صورت می گیرد و با این عمل نیروی مقاومت آب را دراطراف شانه كاهش می دهیم. نكته ی مهمی كه در مرحله ی كشش و فشار باید مراعات شود اینست كه دست ، آب راطوری به حركت درآورد تاحتی الامكان موازی با سطح آب ویا آب به حركت در آورده شود. در شكل زیر مرحله ی كشش وفشار و نحوه ی خارج شدن دست از آب نشان داده شده است. هنگام خارج شدن دست از آب انگشت شصت بالا می باشد.

تمرین های آموزشی

1-    حركت متناوب دست كرال پشت درخشكی .

2-  كارآموز شنا گر در قسمت كم عمق استخرآهسته به عقب گام بر می دارد وضمنا" درهمین حال اقدام به انجام دست كرال پشت می نماید. خروج دست از آب درقسمت جلوی بدن و عمل ورود دست در آب درقسمت پشت بدن صورت گیرد.

3-  با خم كردن زانو در حالی كه در آب فرو رفته ایم به طرف عقب گام بر می داریم و همزمان با این عمل دست كرال پشت رابطور متناوت انجام می دهیم.

تذكر: شانه ها تكیه گاه مهمی هستند و از آنجایی كه ظریف وحساس هستند قبل از تمرین حركت دست كرال پشت سعی كنید كه كمربند شانه ای را خوب گرم وآماده كنید.

4-    با فشار پا به دیوار استخر پس ازسرخوردن اقدام به انجام كرال پشت می كنیم . دست در خارج از آب باید راست و كشیده باشد و در زیر آب آرنج برای گرفتن بازدهی بیشتر خم می شود. درضمن چرخش ملایم حول محور طولی بدن پس از هر حركت دست لازم است .

اشتباه های رایج و روش صحیح آن

اشتباه: قرار گرفتن شانه ها در زیر سطح آب .

صحیح : فقط شانه ی همان دستی كه در مرحله ی حركت در داخل آب است در اثر چرخش حول محور طولی بدن باید قدری به داخل آب فرو رود.

اشتباه : بالا گرفتن سراز آب وفروبردن باسن درداخل آب.

صحیح : قسمت حلفی (پشت) گردن باید روی آب قرار گیرد و باسن در سطح آب باشد.

اشتباه : دست مستقیم در داخل آب حركت كند و آرنج خم نشود.

صحیح : خم نمودن آرنج در مرحله ی كشش و فشار در زیر آب و چرخش ملایم حول محور طولی بدن.

بعضی از شناگران دستشان را از ناحیه ی مچ خم می نمایند و دست را از آب بیرون می كشند و بعضی دیگر با چرخش بازوكف دست را متمایل به ران نموده وتقریبا مماس با ران دست را از آب بیرون می آورند. به نظر بعضی ها برای اینكه شناگر بتواند دستش را به طرز صحیح از آب بیرون بیاورد اولین قسمت از دست كه از آب خارج می شود شصت دست است ولی بعضی دیگر از شناگران اصولا با مچ خمیده دست را از آب خارج می نمایند. به هر حال دست در طول مدتی كه در هوا و خارج از آب قرار دارد به صورت كشیده بوده و سرعتش د رحین طی كردن این مسیر باید متناسب با سرعت كشش دست دیگر در زیر آب باشد. بدین ترتیب كه همیشه در كرال پشت دو دست باهم حالتی قرینه دارد. پس به علت قرینه بودن، دست خارج از آب نباید مسیرش راخیلی سریع تر از دستی كه داخل آب است وعمل كشش را انجام می دهد تمام نماید. و اگر چنین شود میزان مقاومت نیز افزایش پیدا خواهد كرد.

محل ورود دست با آب در راستای خط شانه است، البته نباید دست بیش از حد از خط شانه خارج گردد. درشنای كرال پشت به ازای هر 6 ضربه پا هر دو دست هر كدام یك بار دورمی زنند.