تبیان، دستیار زندگی
در پی انفجار روز چهارشنبه کابل و در روز پنج شنبه و جمعه، جای جای کابل خون مردم مسلمان افغانستان تظاهرات ضد دولتی شکل گرفت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان

در پی انفجار روز چهارشنبه کابل و در روز پنج شنبه و جمعه، جای جای کابل خون مردم مسلمان افغانستان تظاهرات ضد دولتی شکل گرفت.

بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان

تظاهرات مردمی در کابل آغاز شد (پل سوخته کابل)

بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان

ممانعت پولیس کابل از  تجمع مظاهره کنندگان: پولیس کابل از تجمع و حرکت مظاهره کنندگان به خاطر دادخواهی و محکومیت چهارشنبه خونین کابل، ممانعت می کند.

بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان

حرکت صدها تن مظاهره کننده از سرک میدان هوایی کابل به سمت چهارراهی زنبق محل تجمع بزرگ مردمی

بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان

رسیدن جمعیت مظاهره کنندگان به نزدیکی چهارراهی زنبق کابل

بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان
بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان

شعارهای تظاهر کنندگان: حقانی باید اعدام شود، عبدالله و غنی استعفا استعفا، همان کسی که در ارگ است خودش مسئول مرگ است و مرگ بر برادران کرزی، مرگ بر امریکا، مرگ بر پاکستان، شعارهای تظاهرات مردمی امروز

بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان

پولیس با فیر هوایی مردم را از سرک ارگ ریاست جمهوری پراکنده کرده اند، اما تظاهرات کنندگان اقدام به پرتاب سنگ به سوی پلیس می کنند.

بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان
بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان

حضور گسترده زنان در تظاهرات مردمی دادخواهی قربانیان فاجعه چهارشنبه خونین کابل

بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان

مردم با وجود فیرهای هوایی، تلاش دارند به سمت ارگ ریاست جمهوری بروند، اما پولیس تلاش می کند که آنها را در محل انفجار توقف بدهند.

بالا گرفتن درگیری ها میان گروههای مردمی و نیروهای دولتی افغانستان

نیروهای امنیتی قصد دارند تا با آب پاشی موترهای اطفائیه مظاهره کنندگان را پراکنده کنند.