تبیان، دستیار زندگی
موعودگرایى از زمینه هاى مشترك گفتگوى ادیان و مذاهب است هرچند كه در اندیشه برخى از متفكران غربى مانند دریدا منجر بهمسیانیسم بدون دین یا انتظار در افق بى منجى شده و مبتنى بر اندیشه سكولاریسم مى باشد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : حسین خسروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجرى یا منجى قانون اساسى

"موعودگرایى" از زمینه هاى مشترك گفتگوى ادیان و مذاهب است هرچند كه در اندیشه برخى از متفكران غربى مانند "دریدا" منجر به"مسیانیسم" بدون دین یا انتظار در افق بى منجى شده و مبتنى بر اندیشه سكولاریسم مى باشد.

سید محمد حسین علم الهدى - دکترای علوم سیاسی - بخش سیاست تبیان
اقتصاد مقاومتی

در اندیشه ایرانیان نیز "منجى" از زمان مزداییان، نقش پررنگى داشته كه پس از اسلام، اهمیت بیشترى یافت.

با این حال به نظر مى رسد كه "منجى گرایى"یا"موعود گرایى" در عرصه سیاسى، اقتصادى و اجتماعى مى تواند جامعه را از سویى دچار نخوت و سستى كرده و از سوى دیگر به ناامیدى برساند

اصولا مبناى "اقتصاد مقاومتى" یا اقتصاد مردم نهاد، خلاف فرهنگ"در انتظار معجزه بودن" در عرصه اقتصادى است

فرهنگى كه در عرصه سیاسى كشورمان بروز و ظهور بیشترى دارد به طوریكه یكى از محورهاى اصلى تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى از سال ٧٦ تا سال ٩٢، القاى مفهوم "نجات" یا"خویش منجى پندارى"از سوى كاندیداها است به همین دلیل است كه معمولا ارزیابى رؤساى جمهور از عملكرد دولتشان با ارزیابى افكار عمومى همخوانى ندارد

اصولا مبناى "اقتصاد مقاومتى" یا اقتصاد مردم نهاد، خلاف فرهنگ"در انتظار معجزه بودن" در عرصه اقتصادى است

متأسفانه جریانهاى سیاسى كشور حتى آنانكه از"توسعه سیاسى" دم مى زنند با تاكتیكهاى متفاوت از این راهبرد مشترك استفاده مى كنند تا بتوانند آراى بیشترى را اخذ نمایند

"منجى انگارى برجام" نسخه تكرارى همین چارچوب است كه موارد مشابه آن در دولتهاى قبل نیز به وفور یافت مى شود

فرهنگى كه خلاف خردورزى و عقل گرایى و در نتیجه مانع توسعه یافتگى جامعه است

در آخرین انتخابات دهه چهارم انقلاب اسلامى، طبق اصل ١١٣ قانون اساسى كسى را انتخاب كنیم كه"مسئولیت اجراى قانون اساسى" را بر عهده داشته باشد و بر اساس اصل ١٢٢"در حدود اختیارات و وظایف" در مقابل ملت، رهبر و مجلس"مسئول" باشد نه "پهلوان سازى"كنیم و نه "قهرمان پرورى" نه فردى را "منجى" معرفى كنیم و نه وعده ظهور"موعود انتخاباتى" بدهیم تا "رئیس دولت دوازدهم" در مقابل بهمن مطالبات انباشته شده ملت قرار نگیرد و فرهنگى كه از تأكید مكرر مقام معظم رهبرى بر اقتصاد مقاومتى در حال نضج یافتن است، از بین نرفته بلكه تقویت شود

انتخابات ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٦ با چارچوب عقل گرایى و خردورزى فارغ از نتیجه آن مى تواند نقطه عطفى در توسعه اقتصادى، سیاسى و اجتماعى كشورمان باشد.