تبیان، دستیار زندگی
نمونه سوال ریاضی دهم انسانی ترم دوم....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : پروین نظری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

در این مقاله نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی دهم رشته انسانی ، ارائه شده است.

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

می دانیم قرار است امسال اولین دوره دهمی ها با توجه به تغییر کتاب ها امتحان می دهند ، مسلما دانش آموزان عزیز نمونه سوال کمتری در اختیار دارند.با توجه به اینکه در خرداد ماه امتحان از کل کتاب می باشد ، لذا ابتدا بارم بندی امتحان ترم دوم ریاضی دهم انسانی را ارائه می کنیم سپس  نمونه سوالاتی از کل کتاب  که برای آمادگی  دانش آموزان  عزیز تهیه شده ارائه می دهیم . امیدواریم مفید و مورد پسند قرار گیرد.

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

1- باتوجه به اتحاد ها، حاصل عبارات زیر را بدست آورید:

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

2- تجزیه کنید:

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

3- کسر زیر را ساده کنید:

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

4- حاصل عبارت زیر را بدست آورید:

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

5- کدام یک از معادلات زیر دارای دو جواب متمایز است؟

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

6- معادلات درجه  دوم زیر را به روش های خواسته شده حل کنید:

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

7- کدام یک از نمودار های زیر تابع است؟

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

8- با توجه به معادله سهمی زیر به سوالات پاسخ دهید:

Y= - x2 +2x+3

الف) سهمی روبه بالاست یا پایین؟ چرا؟ در این تابع a=-1 بنابر این سهمی رو به پایین است . زیرا علامت a منفی است

ب) مختصات راس سهمی کدام است؟

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

9- اگر معادله در آمد یه شرکت به صورت  R(x)= 10x-15  باشد و معادله هزینه آن به صورت    C(x)=x2 +2x+3

باشد، به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) معادله سود را بنویسید :        R(x)-C(x)=10x-15-(x2+2x+3)=-x2+8x-12 

ب) چه تعداد کالا تولید شود تا بیشترین سود حاصل شود؟  بیشترین سود یا ماکزیمم سود در این تابع در راس اتفاق می افتد زیرا این تابع یک سهمی رو به پایین است و بیشترین مقدار آن در راس اتفاق می افتد بنابر این داریم.

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

بنابر این برای بیشترین سود باید چهار کالا تولید شود.

ج) بیشترین مقدار سود چقدر است؟ برای محاسبه بیشترین مقدار باید تعداد کالا را در معادله سود جایگزین کنیم.

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

10- کدام روش جمع آوری داده برای داده های زیر مناسب است؟
1) بررسی  رضایت مشتریان یک بانک:  پرسشنامه یا مصاحبه
2) بررسی آلودگی آبهای رودخانه های کشور : مشاهده و آزمایش
11- پارامتر و آماره را توضیح دهید:
به صفت یا مشخصه ای در مورد جامعه که مجهول است و قصد بررسی و محاسبه آنرا داریم پارامتر گفته می شود.
آماره کمیتی است که از یک نمونه بدست می آید(مانند میانگین نمونه ای) و به عنوان یک برآوردگر پارامتر جامعه استفاده می شود
11- نوع متغیر های تصادفی زیر را مشخص کنید:
1- مدت زمان پاسخ گویی به سوالات یک امتحان : کمی نسبتی
2- زمان شروع اولین کلاس: کمی فاصله ای
3- رنگ مورد علاقه افراد : کیفی اسمی
4- مراحل زندگی : کیفی ترتیبی
12- میانگین داده های زیر را بدست آورید:   10و20و30و40و50

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی

13- با توجه به داده های زیر دامنه میان چارکی آن ها را بیابید:
13-12-21-17-12-11-10-9-17-16-20-7-18
ابتدا داده ها را باید مرتب کنیم:
7-9-10-11-12-12-13-16-17-17-18-20-21
Q2=13             Q3=17+18/2=17.5                    Q1=10+11/2=10.5
بنابر این دامنه میان چارکی:      Q3-Q1=17.5 - 10.5=7
تهیه: مرکز یادگیری سایت تبیان