تبیان، دستیار زندگی
گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟ (علوم ششم دبستان)
گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟ (علوم ششم دبستان)
گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟ (علوم ششم دبستان)
گیاهان و درختان با جذب دی اکسید کربن موجود در هوا و انجام فرآیند فتوسنتز، مقدار اکسیزن زیادی آزاد می کنند و به این طریق به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند.