تبیان، دستیار زندگی
برای شمارش کلنی وبررسی دقیق تر ظرف های حاوی محیط کشت و باکتری می توان از وسیله ای به نام کلنی شمار نیز استفاده کرد که خطای ما را در شمارش کلنی باکتری ها کمتر می کند ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زینب باقری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه چهارم

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه چهارم

بررسی و سنجش میزان رشد باکتری تحت تا ثیر میدان مغناطیسی

 اهداف جلسه: در این جلسه می خواهیم میزان رشد باکتری های محیطی را در حضور و عدم حضور میدان مغناطیسی بررسی کرده و با هم مقایسه کنیم

وسایل مورد نیاز

محیط کشت های باکتری که جلسه قبل در انکوباتور قرار دایم

دستگاه کلنی شمار

هزینه

کم

سنجش و مقایسه

در این جلسه ظروف حاوی محیط کشت وباکتری را که  به مدت 24 ساعت تحت میدان مغناطیسی  و درون انکوباتور قرارداه بودیم را از گرمخانه خارج نموده  میزان رشد و یا چگونگی تغیر محطی کشت را بین دو نمومه شاهد وکنترل بررسی و مقایسه می کنیم. ابتدا به صورت چشمی و ظاهری تفاوت های بین دو نمونه را شماهده و ثبت کنید.

آیا تفاوتی در تعدا باکتری های دو نمونه وجود دارد؟

آیا نوع کلنی ها از نظر شکل و اندازه ظاهری بین دو محیط شاهد و کنترل متفاوت است؟

جهت گیری کلنی های دو ظرف در محیط کشت چگونه است؟

برای شمارش کلنی   وبررسی دقیق تر ظرف های حاوی محیط کشت و باکتری می توان از وسیله ای به نام کلنی شمار نیز استفاده کرد که خطای ما را در شمارش کلنی باکتری ها کمتر می کند .

کلنی شمار:

این دستگاه دارای صفحه ایست شطرنجی که با قرار دادن پلیت بر روی آن نوری از پلیت عبور    می کند که بواسطه آن و ذره بینی که بالای آن وجود دارد ما قادر به شمارش کلنی های موجود برسطح پلیت خواهیم بود. (هر کلنی نشانگر یک باکتری است و در واقع با شمارش آنها پی به تعداد اولیه باکتری می بریم)

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه چهارم

پیشنهادات

این آزمایش را می نوان با یک گونه باکتری خاص که البته غیر بیماری زا باشد نیز انجام داد.

می توانید برای بررسی بیشتر  کشت خطی چهار قسمتی را نیز انجام دهید  واینبار این روش را امتحان کتید.

با کم و زیاد کردن شدت میدان و مدت اعمال میدان مغناطیسی بر روی محیط  کشت باکتری ها می توان بررسی های بیشتر انجام داد و  به نتایج جالبی دست یافت.

به نظر شما اگر به جای میدان الکترومغناطیس و سیملوله از یک آهن ربای معمولی استفاده شود چه نتایجی بدست خواهد آمد؟

مطالب مرتبط:

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه اول

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه دوم

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه سوم

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه چهارم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: سمانه فلاح زاده

تنظیم: زینب شاه مرادی