تبیان، دستیار زندگی
در ماده 699 قانون مدنی آمده: تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک نکته کلیدی از حقوق مدنی

در ماده 699 قانون مدنی آمده:تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.

بخش حقوق تبیان

تعلیق در ضمان

اگر شخصی با قواعد وقوانین حقوقی آشنایی نداشته باشد چقدراز این ماده قانونی متضررمی شود.خدا عالم است ممکن است شخصی پولی را از شخص دیگر به عنوان قرض الحسنه دریافت نماید حال اگر داین از مدیون ضامن بخواهد وضامن هم از این نکته ظریف حقوقی مطلع باشد می تواند توسط مضمون عنه (مدیون) از مضمون له (داین) مبلغی را مثلا صد میلیون تومان بگیرد وبنویسد اگر مدیون این مبلغ رامسترد ننمود من ضامنم ومضمون له نیز فکر می کند ضامن شخصی متمولی است واگر مدیون اصلی وجهی را که قرض نموده مسترد ننماید می تواند به ضامن مراجعه و وجه خود را از وی پس بگیرد.در صورتیکه طبق قسمت اول این ماده قانونی عمل شده باشد مدیون نمی تواند به ضامن مراجعه کند وچنین عقد ضمانی باطل است.

اگرضامن قید کند چناچه مدیون وجهی را که استفراض کرده مسترد ننمود من ملتزم می شوم آن وجه را بپردازم قرض دهنده می تواند به ضامن مراجعه کرده و وجه پرداختی را از وی مسترد نماید.

لیکن اگرضامن قید کند چناچه مدیون وجهی را که استفراض کرده مسترد ننمود من ملتزم می شوم آن وجه را بپردازم قرض دهنده می تواند به ضامن مراجعه کرده و وجه پرداختی را از وی مسترد نماید.چون طبق ماده 698 همان قانون بعد از اینکه عقد ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه (مدیون) بری و ذمه ضامن به مضمون له (داین یا طلبکار) مشغول می شود. وهمچنین مطابق ماده 800 همان قانون تعلیق ضمان به شرط صحت آن , مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عند مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.پس در این گونه موارد که می خواهید ضمانت کسی را بر عهده بگیرید یا پول به کسی قرض دهید واز او ضامن بخواهید لطفا نکات کلیدی فوق را بخاطر داشته باشید که متضرر نشوید.البته در عقد ضمان مسائل بیشتری مطرح است لیکن به نظر این بنده کافی است به این نکات مهم توجه فرمایید که مغبون وگرفتار نشوید.

منبع: گروه وکلای ایران