تبیان، دستیار زندگی
ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می شود. در واقع ابلاغ پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابلاغ نسبت به اشخاص مجهول المکان

ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می شود. در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی است.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

ابلاغ

تا ابلاغ صحیحی در  کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد. بنابراین میتوان اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه ها را موکول به اجرای صحیح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به دوطرف دعوی دانست.

ابلاغ اوراق دعوا، جزو مهم ترین مباحث در یک دادرسی عادلانه به شمار می رود به حدی که ممکن است حق مسلم افراد را به طور کلی و برای همیشه ساقط کند. به همین دلیل، به جز برخی استثنائات در قوانین جدیدالتصویب، ابلاغ در قوانین موضوعه صرفاً به صورت کتبی پیش بینی شده است. در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند و یا در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام نماید،به درخواست خواهان و دستور دادگاه اوراق از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ میشود.

در دعاوی خانواده هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند می بایست آخرین اقامتگاه خوانده را به دادگاه اعلام کند ،دادگاه این موضوع را احراز می نماید.

نکته :در دعاوی خانواده هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند می بایست آخرین اقامتگاه خوانده را به دادگاه اعلام کند ،دادگاه این موضوع را احراز می نماید.

مفاد دادخواست در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می شود(مواد72و73 ق.آ.د.م)

در نتیجه ابلاغ اوراق قضایی مختص به مرحله معینی از دادرسی نیست و در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی شامل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.

منابع: گروه وکلای ایران
گروه وکلای یاسا