تبیان، دستیار زندگی
تعداد 10 پیله از همین گونه به هر کدام ازبسترها اضافه شده و در مکانی با نور و دمای ثابت به مدت یک ماه نگهداری می شوند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زینب باقری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه دوم

شروع کار آزمایشگاهی

دو ظرف به ابعاد مختلف به طوری که ابعاد یک ظرف نصف دیگری باشد انتخاب کنید.

سپس در هر کدام از ظرف ها تعدادی سوراخ به منظور تهویه بهتر تعبیه کنید. کف ظرف را طوری با توری بپوشانید که باقی مانده توری روی ظرف را بگیرد. دقت کنید چشمه های توری ریز باشد تا تخم ها و نوزادان از آن خارج نشوند. بعد از قرار دادن توری ها در هر کدام از ظرف ها که به منظور جلوگیری از فرار نوزادان در ظرف ها قرار داده شده است هر ظرف از کود، خاک رس و مقداری خاک برگ پر کنید. میزان کود گاوی که به طور کامل الک شده است دو برابر میزان خاک برگ و خاک رس باشد.

بعد از آماده سازی بستر و آبدهی آن کرم ها را به بستر تزریق می نماییم.

در هر بستر تعداد 10 كرم گونه Eisenia fetida که به مرحله تولید پیله رسیده اند و کاملا بالغند اضافه کنید. بهتر است کرم ها را با ترازو وزن کنید تا همه یک اندازه باشند. همچنین تعداد 10 پیله از همین گونه به هر کدام ازبسترها اضافه شده و در مکانی با نور و دمای ثابت به مدت یک ماه نگهداری می شوند. لازم به ذکر است که تامین رطوبت بستر به صورت آبدهی هر بستر در فواصل زمانی 48 ساعت انجام می شود.

برای انجام این آزمایش دو بستر که ابعاد یکی دو برابر دیگر باشد(تقریبا به ابعاد 15cm در 20 cm و30 cmدر cm 40) به عنوان محل نگهداری کرم ها مورد نیاز است.

داخل این بسترها از خاک رس و خاک برگ و کود گاوی الک شده که مقدار آن دو برابر اجزای دیگر است پر می شود.

جهت فرار نکردن کرم ها، در هر بستر یک توری در کف بستر قرار می گیرد.

برای اندازه گیری دمای محیط به یک دماسنج نیاز است. و همچنین برای اندازه گیری مقدار آب اضافه شده در هر بستر به یک پیمانه مدرج نیاز است.

پس از تهیه دو بستر و قرار دادن توری در آن ها و افزودن خاک تهیه دیده در آن، تعداد ده کرم بالغ و ده پیله را در هر بستر قرار دادیم.به مدت دو هفته این دو بستر در شرایط دمایی و رطوبت و نور یکسان نگهداری شدند و به منظور تامین رطوبت، در فواصل زمانی 48 ساعت، مقدار مشخصی آب به هر یک از بسترها افزوده می شد. میزان آب باید به حدی باشد که بستر فقط مرطوب شود. نهایتا، در پایان دوهفته، تعداد کرم ها و پیله ها در هر بستر را بشمارید.

از آنجایی که تعداد کرم ها و سایر فاکتورها به جز میزان مواد غذایی و فضای کافی بین دو گروه مقایسه شده یکسان است تغییر این دو فاکتور بر رشد بالغین، بقای بالغین، میزان تولید پیله و سرعت تولید ورمی کمپوست توسط کرم های خاکی ،مورد بررسی قرار  خواهد گرفت. در هر ظرف  که تعداد بالغین افزایش یابد رقابت در آن ظرف بیشتر است.

شمارش کرم ها و پیله ها

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه دوم

بستر حاوی کرم

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه دوم
وزن کردن کرم ها
بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه دوم

وزن کردن بستر

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه دوم

پیله ها

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه دوم

نتایج:

وقتی نتایج بدست آمد چه کاری انجام دهیم؟

برای هر یک از فاکتورهایی که در مطالعه بررسی می کنید با توجه به امکانات، به صورت دستی با در نرم افزار word  یا excel  جداولی طراحی کنید و سپس این جداول را با داده هایی که در اختیار دارید پر کنید. مثال:

تعداد بالغ در ظرف اولیهتعداد نابالغ در ظرف اولیهتعداد بالغ در ظرف ثانویهتعداد نابالغ در ظرف ثانویه

برای تعداد پیله های تولید شده، و تعداد پیله های تفریخ شده بعد از اتمام مطالعه هم جداولی رسم کنید. هم چنین با pH متر مشخص کنید کدام یک از ظرف ها اسیدی تر است.

تعداد پیله های تولید شده در ظرف اولیهتعداد پیله های تفریخ شده در ظرف ثانویهتعداد پیله های تولید شده در ظرف ثانویهتعداد پیله های تفریخ شده در ظرف ثانویه

pH  در ظرف اولرنگ ظرف اولpH  در ظرف دومرنگ ظرف دوم

تفاوت pH ظرف ها نشان دهنده چه موضوعی است؟ تفاوت رنگ ظرف ها چطور؟

آیا ظرف ها در میزان کمپوست تفاوتی دارند؟

جای خالی را پر کنید:

نتایج حاکی از رقابت شدیدتر در ظرف .....بود، به‌طوری که تعداد بالغ اولیه به طور چشم گیری .....یافت. تعداد پیله های تولید شده دربستر.... تفریبا ..... برابر تعداد پیله های تولید شده در بستر .....است . بستر .....،اسیدی تر شده بود که این اسیدیته خود نشان از فعالیت تولید مثلی بیشتر توسط کرم های بستر ......به علت مهیا بودن فاکتورهای لازم می باشد. در اثر میزان بالاتر تولید مثل در بستر .....میزان تغذیه نیز افزایش یافته به طوری که رنگ بستر تیره تر شده است که حاکی از کاهش مواد آلی بستر است چنین تغییر رنگی در خاک بستر نشان دهنده تولید ورمی کمپوست توسط کرم های بستر .....است در نتیجه یک بستر با فعالیت های بیشتر تغذیه ای و تولید مثلی می تواند کمپوست بیشتری را در زمان کوتاه تر تولید نماید که از لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه است.

سپس می توانید به صورت دستی، یا به کمک استاد خود و با نرم افزارهای مختلف برای این داده ها نمودار بکشید.

برای نمودار کشیدن به صورت دستی می توانید از صفحات شطرنجی استفاده کنید.

تحلیل داده ها:

برای تحلیل داده ها باید چند مقاله درباره کرم های خاکی در موضوع نزدیک به عنوان جستجو کنید و بخوانید.

برای جستجو به انگلیسی از این کلید واژه ها در google scholar  استفاده کنید. ( و سایر سایت هایی که دبیرتان پیشنهاد می دهد.)

Californian Earth worm

effect of Competition and density

در پایان نتایج آن ها را با نتایج خود مقایسه کنید و دلیل این تفاوت را بیابید.

چکیده مقاله را با داده های خود کامل کنید.

مطالب مرتبط:

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه اول

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه دوم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: سارا قربانی

تنظیم: زینب شاه مرادی