تبیان، دستیار زندگی
قرارداد پیمانکاری همانند دیگر قراردادها ار 2 طرف تشکیل می شود و در قرارداد پیمانکاری مواردی را اعلام میدارند، که این موارد در قرارداد پیمانکاری برای طرفین لازم الاتباع است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه قرارداد پیمانکاری ببندیم؟

قرارداد پیمانکاری همانند دیگر قرارداد ها از 2 طرف تشکیل می شود و درقرارداد پیمانکاری مواردی را اعلام میدارند، که این موارد در قرارداد پیمانکاری برای طرفین لازم الاتباع است.

بخش حقوق تبیان

قرارداد

قرارداد پیمانکاری بسیار فراتر از آن چیزی است که افراد ضمن تنظیم قرارداد پیمانکاری فکر می کنند به هر حال چنانچه تمایل به داشتن اطلاعاتی در خصوص قرارداد پیمانکاری و نحوه نگارش قرارداد پیمانکاری و شناختی کامل از قرارداد پیمانکاری دارید مقاله تهیه در خصوص قرارداد پیمانکاری را مطالعه نمایید.

انعقاد قرارداد از سوی پیمانکار را می توان بهترین بخش از فعالیت پیمانکاری دانست که منشأ تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکار می باشد.

قرارداد پیمانکاری شامل مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان و همچنین تعهدات، فسخ و یا خاتمه قرارداد می باشد.

کارفرما اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است که برای هماهنگ نمودن و نظارت بر اجرای عملیات پیمان از خدمات مهندسان مشاور بهره گرفته و اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می نماید.

پیمانکار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بر عهده می گیرد و معمولاً پیمانکار برای تسهیل و تسریع در روند کار و اجرای قسمت های خاص عملیات موضوع پیمان مانند لوله کشی، آهنگری و... با اشخاص یا پیمانکار های جزء قرارداد پیمانکاری منعقد می کند.

پیمانکار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بر عهده می گیرد و معمولاً پیمانکار برای تسهیل و تسریع در روند کار و اجرای قسمت های خاص عملیات موضوع پیمان مانند لوله کشی، آهنگری و... با اشخاص یا پیمانکار های جزء قرارداد پیمانکاری منعقد می کند.

انواع قرارداد پیمانکاری:

چنانچه قراردادهای پیمانکاری مخالف صریح قانون نباشد به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد می شود که این قراردادها عبارتند از:

1- قرارداد پیمانکاری مقطوع

2- قرارداد پیمانکاری امانی

3- قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد

1- قرارداد پیمانکاری مقطوع: پیمانکاری اصولاً به یکی از دو روش ذیل تنظیم می گردد:

الف: پیمانکار توافق می کند در مقابل دریافت مبلغی کل عملیات موضوع پیمان را به اتمام برساند.

ب: پیمانکار توافق می کند که در ازای دریافت مبلغ معین برای هر واحد کاری که انجام می دهد به طور مثال انجام یک متر مربع زیر بنا، موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.

2- قرارداد پیمانکاری امانی: در این نوع از قرارداد پیمانکاری مخارج تعیین شده در قرارداد پیمانکاری به پیمانکار مسترد می شود و درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه در مقابل خدماتی که انجام داده است دریافت می کند به طور مثال ساخت تجهیزات، قراردادهای خدمات و مدیریت و...

3- قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد: این نوع قرارداد پیمانکاری کم و بیش شبیه به قرارداد امانی است و مطابق آن پیمانکار توافق می نماید که در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و همچنین سایر مخارجی که مطابق قرارداد پیمانکاری انجام داده است موضوع عملیات پیمان را به اتمام برساند و پیمانکار با توجه به بازیافت دستمزد و هزینه های غیر مستقیم و سود نرخ ساعتی دستمزد را تعیین می کند.

اجرای طرح های عمرانی توسط پیمانکار تابع تشریفات خاص و به شرخ ذیل می باشد:

1- مطالعات مقدماتی طرح

2- انتخاب پیمانکار

3- مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار

قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد: این نوع قرارداد پیمانکاری کم و بیش شبیه به قرارداد امانی است و مطابق آن پیمانکار توافق می نماید که در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و همچنین سایر مخارجی که مطابق قرارداد پیمانکاری انجام داده است موضوع عملیات پیمان را به اتمام برساند و پیمانکار با توجه به بازیافت دستمزد و هزینه های غیر مستقیم و سود نرخ ساعتی دستمزد را تعیین می کند.

4- مرحله شروع عملیات اجرایی

5- مرحله خاتمه کار

مطالعات مقدماتی طرح:

مؤسسات مطالعات مقدماتی و نیز نظارت بر اجرای طرح های ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی را به مهندسان مشاور واگذار می کنند.

انتخاب پیمانکار:

عموماً طرح های عمرانی در محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت به شرکت های پیمانکاری واگذار می گردد.

مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار:

در این مرحله امضاء قرارداد پیمانکاری تابع تشریفاتی است بدین شرح:

الف: تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات: پیمانکار هنگام امضاء قرارداد پیمانکاری می بایست برای تضمین انجام تعهدات خود به کارفرما ضمانت نامه تسلیم نماید.

ب: انعقاد قرارداد با پیمانکار: چنانچه ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد می شود.

پ: ابطال ضمان نامه شرکت در مناقصه: پس از امضاء قرارداد پیمانکاری کارفرما مکلف است به بانک دستور دهد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد نماید.

ج: تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت: کارفرما برای حمایت و تقویت بنیه مالی پیمانکار و همچنین برای تکمیل تجهیزات پیمانکار درصدی از مبلغ پیمان را در مقابل ضمانت نامه بانکی به وی پیش پرداخت نماید.

د: اخذ پیش پرداخت: چنانچه ضمانت نامه پیش پرداخت به کارفرما تسلیم شد، پیمانکار با اخذ پیش پرداخت منابع مالی خود را با آن تلفیق نموده و عملیات اجرایی پیمان را شروع می کند.

4- مرحله شروع عملیات اجرایی: در این مرحله کارفرما می بایست کلیه زمین هایی که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و همچنین انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است را به پیمانکار تحویل دهد.

5- مرحله خاتمه کار: کارفرما به تقاضای پیمانکار اعضاء کمیسیون را تعیین و به پیمانکار معرفی می نماید، کمیسیون از کارها بازدید نموده و چنانچه عیب و نقصی مشاهد نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و پس از تصویب آن به پیمانکار ابلاغ می گردد.

بنابراین قراردادها یکی از مهمترین عناوین حقوقی هستند و قرارداد پیمانکاری بسیار فراتر از آن چیزی است که افراد ضمن تنظیم قرارداد پیمانکاری فکر می کنند.

منبع: گروه وکلای رسمی