تبیان، دستیار زندگی
حقوق ثبت عالم گسترده ای دارد و به دسته های مختلفی تقسیم می شود، یکی از این دسته بندی ها اعتراضات ثبتی و احکام آن است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعتراضات ثبتی و احکام آن

حقوق ثبت عالم گسترده ای دارد و به دسته های مختلفی تقسیم می شود، یکی از این دسته بندی ها اعتراضات ثبتی و احکام آن است.

بخش حقوق تبیان

اعتراضات ثبتی

امکان دارد در حین انجام عملیات مقدماتی ثبت «عملیات مقدماتی ثبت شامل کلیه عملیات و اقداماتی است که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهد» اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از ادامه عملیات و صدور اسناد مالکیت تا تعیین و تکلیف این اعتراضات گردد.

در خصوص این اعتراضات گفتنی است که در یک تقسیم بندی به سه دسته تقسیم می شوند و هر کدام به صورت مجزا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1- اعتراض به ثبت ملک

2- اعتراض به حدود ملک

3- اعتراض به حقوق ارتفاقی املاک

اعتراض به ثبت ملک

این اعتراض را می توان عرض حالی دانست که اشخاص به اصل یا نسبت به حدود و یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تقاضای ثبت به اداره ثبت محل تقدیم می دارند.

این اعتراض که بایستی از تاریخ اولین نشر آگهی نوبتی تا 90 روز انجام شود ولی اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی که توسط املاک مجاور صورت می گیرد، 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خواهد بود.

این اعتراض که بایستی از تاریخ اولین نشر آگهی نوبتی تا 90 روز انجام شود ولی اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی که توسط املاک مجاور صورت می گیرد، 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خواهد بود.

نکته- در خصوص کلیه اعتراض هایی که به اداره ثبت واصل می گردد، بایستی به دادگاه صالح ارسال نماید به جز در مواردی که خود اداره ثبت نسبت به آن اظهار نظر کرده باشد.

محل تقدیم اعتراض در ثبت

در حقوق ثبت املاک نسبت به واخواهی، واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت و... که نمونه هایی از مفهوم یک دعوا می باشد بیان شده است.

در آگهی منتشره، محل وصول اعتراض تعیین و حسب مورد و به موجب قانون می باید در آگهی نوبتی قید گردد.

اعتراض بر ثبت ملک و احکام آن

در خصوص اعتراض به ثبت ملک منظور اعتراض به تقاضای ثبت است و یا به بیانی شیواتر می توان اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت دانست که در این خصوص در 5 بند توضیحاتی به سمع و نظر شما می رسد:

1- کسانی که حق اعتراض به ثبت ملک را دارند.

2- مهلت اعتراض به ثبت ملک.

3- مرجع اعتراض به ثبت ملک.

4- نحوه اعتراض به ثبت ملک.

5- اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض به ثبت ملک.

کسانی حق اعتراض بر ثبت ملک را دارند:

هر شخصی که در ملک مورد ثبت برای خود نفع و حقی قائل باشد هر چند این حق یک حق ارتفاقی باشد می تواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض کند که در این خصوص چند حالت قابل تصور است:

الف: اشخاصی که در خصوص موقوفات حق اعتراض دارند:

با عنایت به دسته بندی موقوفات اعتراضات بدین گونه تقسیم بندی می شود:

1-  موقوفات عام: الف: متولی ندارند که اعتراض به ثبت ملک بر عهده اداره اوقاف است.

ب: متولی دارند که اعتراض به ثبت ملک بر عهده متولی و یا ناظر و یا اینکه بر عهده اداره اوقاف است.

2- موقوقات خاص: الف: اعتراض به ثبت ملک بر عهده متولی یا ناظر و یا هر یک از موقوف علیهم می باشند.

ب:  اشخاصی که در خصوص حبس حق اعتراض به ثبت ملک دارند:

با عنایت به دسته بندی حبس اعتراضات به ثبت ملک بدین گونه تقسیم بندی می شود:

1- حبس عام المنفعه: اعتراض به ثبت ملک بر عهده متصدی حبس می باشد.

2- حبس به نفع شخص یا اشخاص معین: اعتراض به ثبت ملک بر عهده متصدی امور حبس و یا هر یک از محبوس لهم خواهد بود.

ج: اشخاصی که در خصوص ثلث حق اعتراض دارند: با عنایت به دسته بندی ثلث اعتراضات به ثبت ملک بدین گونه تقسیم بندی می شود:

1- ثلث باقی: اعتراض به ثبت ملک بر عهده وصی یا ناظر خواهد بود.

مهلت اعتراض به ثبت ملک: این اعتراض می بایست در فرجه قانونی و ظرف 90 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به عمل آید و چنانچه قبل از آن باشد، پذیرفته نخواهد شد و نیز چنانچه پس از انقضاء مدت مذکور باشد به ترتیب ماده 16 قانون ثبت عمل خواهد شد.

2- ثلث غیر باقی: اعتراض به ثبت ملک بر عهده وصی یا ناظر و یا اشخاصی که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ذی حق می گردند خواهد بود.

2- مهلت اعتراض به ثبت ملک: این اعتراض می بایست در فرجه قانونی و ظرف 90 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به عمل آید و چنانچه قبل از آن باشد، پذیرفته نخواهد شد و نیز چنانچه پس از انقضاء مدت مذکور باشد به ترتیب ماده 16 قانون ثبت عمل خواهد شد.

3- مرجع اعتراض به ثبت ملک: اعتراض می بایست به صورت مستقیم به اداره و یا دایره و یا شعبه ای از اداره ثبت که در آگهی نوبتی مشخص شده است تسلیم گردد.

4- نحوه اعتراض بر ثبت ملک: نحوه اعتراض بر ثبت ملک می تواند به دو صورت شکل یابد:

1- به صورت تقدیم دادخواست:در این خصوص برای عدم تضییع حقوق معترض اعتراض به صورت کتبی و به هر نحو که باشد از طرف اداره ثبت قبول می گردد و چنانچه در مهلت قانونی صورت گرفته باشد به مرجع صالح که همان دادگاه می باشد ارسال می گردد.

2- به صورت تقدیم گواهینامه جریان دعوا: در این خصوص چنانچه بین متقاضی ثبت و شخصی که قصد اعتراض دارد قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده باشد که در جریان رسیدگی نیز باشد دیگر نیاز به تقدیم دادخواست نیست و گواهی از جریان پرونده کفایت می کند.

5- اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض به ثبت ملک: پس از وصول دادخواست، اعتراض و یا گواهی مذکور به شرحی مذکور در موارد 1 و 2 بند 4 که اعلام شد، اداره ثبت می بایست اقداماتی را انجام دهد بدین شرح که:

1- رسیدی با قید تاریخ به معترض تقدیم نماید.

2- بر روی برگ اظهارنامه مهری که با کلمه اعتراض و به رنگ قرمز است زده شده و برای هر اعتراض یک مهر جداگانه بایستی زده شود.

3- اگر اعتراض در مهلت قانونی باشد یک نسخه از اوراق بایگانی و یک نسخه به دادگاه صالح ارسال و چنانچه اعتراض خارج از مهلت باشد، رئیس اداره ثبت محل نظر خود را در خصوص خارج از موعد قانونی بودن می نویسد و رئیس دادگاه تقاضا می گردد تا در خصوص این مسئله در اداره ثبت حاضر گردد که نظر رئیس دادگاه متبع است در هر صورت.

منبع: گروه وکلای رسمی