تبیان، دستیار زندگی
یكی از این روش ها، روش تغذیه ای است. به این صورت كه با دادن رژیم غذایی خاصی قبل از بارداری به مادر، احتمال تشکیل جنین با جنسیت دلخواه بیشتر می شود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زینب باقری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اثر اعتیاد آوری داروهای كدئین ‌دار در موش‌ با استفاده از تکنیک ترجیح مکان شرطی شده، جلسه ششم

اثر اعتیاد آوری داروهای كدئین ‌دار در موش‌، جلسه ششم

تأثیر مصرف گیاه كاسنی بر روی جنسیت جنین‌ های موش آزمایشگاهی

هدف: در پایان به این پرسش‌ ها‌ پاسخ داده خواهد شد:

مصرف گیاه كاسنی چه اثری بر pH خون دارد؟

pH خون و رحم چه اثری بر جنسیت جنین خواهد داشت؟

پروژه‌ پیش‌نیاز: اثر ضد دیابتی عصاره‌ی چای سبز در موش

اثر اعتیاد آوری داروهای كدئین ‌دار در موش‌، جلسه ششم اثر اعتیاد ‌آوری داروهای كدئین ‌دار در موش

چگونه می ‌توان قبل از بارداری جنسیت فرزند را تعیین كرد؟ این سوال بسیاری از كسانی است كه دوست دارند بچه‌ دار شوند. برای این مسئله راه ‌حل ‌های زیادی ارائه شده است اما هیچ كدام از آنها كاملاً قطعی نیست و برخی از آن ها نیز هیچ ‌گونه پایه‌ علمی و تأیید‌شده‌ ای ندارند. یكی از این روش ‌ها، روش تغذیه ‌ای است. به این صورت كه با دادن رژیم غذایی خاصی قبل از بارداری به مادر، احتمال تشکیل جنین با جنسیت دلخواه بیشتر می ‌شود. نقش تغذیه در تعیین جنسیت فرزند به خاطر این است كه مواد غذایی مورد مصرف، ارتباط مستقیمی با کاهش یا افزایش pH  خون و در نتیجه pH رحم دارند.

البته روش ‌های آزمایشگاهی خاصی نیز برای این كار وجود دارد كه قطعیت بیشتری داشته و در موارد خاص انجام می ‌شود، اما در مورد كسانی كه می‌ خواهند به صورت طبیعی بچه‌ دار شوند، هیچ راه قطعی وجود ندارد.

اثر اعتیاد آوری داروهای كدئین ‌دار در موش‌، جلسه ششم دانستنی ‌های مورد نیاز برای انجام پروژه

- pH رحم چه تأثیری بر جنسیت فرزند داشته و چگونه این اثر را ایجاد می‌ كند؟

- در كدام pH رحم امكان پسر شدن فرزند و در كدام یك امكان دختر شدن فرزند بیشتر می ‌شود؟

- برای قلیایی شدن pH رحم، مادر باید چه نوع رژیم غذایی داشته باشد؟ برای اسیدی شدن آن چطور؟

- گیاه كاسنی چه خواصی داشته و چه تغییراتی را می ‌تواند در فیزیولوژی بدن موش ‌ها ایجاد كند؟

- آیا تأثیر مصرف گیاه كاسنی بر موش ‌های نر و ماده فرقی با هم دارد؟

- چگونه می ‌توان عصاره‌ گیاه كاسنی را بدست آورد؟

مواد و وسایل مورد نیاز

- موش نر و ماده

- تجهیزات مورد نیاز برای نگهداری حیوان

- عصاره‌ کاسنی

مراحل انجام پروژه

برای انجام این آزمایش به تعداد 8 سر موش بزرگ نر آزمایشگاهی و 24 سر موش ماده نیاز دارید. موش‌ ها را در دو گروه شامل 4 نر و 12 ماده تقسیم‌ بندی كنید. گروه اول، به عنوان گروه كنترل و گروه دوم به عنوان گروه تجربی در نظر گرفته شوند. موش ‌های نر و ماده را جدا از هم نگهداری كنید. به مدت 15 روز، هر 3 روز یك بار عصاره‌ آبی برگ كاسنی را به روش تزریق درون صفاقی، به موش‌ های ماده تزریق كنید. برای هر بار تزریق 1 میلی ‌لیتر عصاره كافی است. به گروه كنترل با همان زمان ‌بندی (3 روز یك بار) 1 میلی ‌لیتر آب مقطر تزریق كنید. پس از سپری شدن این دوره موش ‌های نر و موش ‌های ماده را به تفكیك گروه ‌های كنترل و تجربی در یك قفس قرار دهید تا جفت ‌گیری كنند. پس از زایمان، رابطه بین نسبت جنسی نوزادان را بررسی كنید.

همین ‌‌كار را با خوراندن عصاره‌ گیاه كاسنی انجام دهید. نتیجه‌ حاصل چه تفاوتی دارد؟

مطالب مرتبط:

اثر اعتیاد آوری داروهای كدئین ‌دار در موش‌، جلسه اول

اثر اعتیاد آوری داروهای كدئین ‌دار در موش‌، جلسه دوم

اثر اعتیاد آوری داروهای كدئین ‌دار در موش‌، جلسه سوم

اثر اعتیاد آوری داروهای كدئین ‌دار در موش‌، جلسه چهارم

اثر اعتیاد آوری داروهای كدئین ‌دار در موش‌، جلسه پنجم

اثر اعتیاد آوری داروهای كدئین ‌دار در موش‌، جلسه ششم

اثر اعتیاد آوری داروهای كدئین ‌دار در موش‌، جلسه هفتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: پریسا صحرانورد فرد

تنظیم: زینب شاه مرادی