تبیان، دستیار زندگی
زندگی هر جانوری موقعی به طور طبیعی جریان می یابد كه كار تمام اندام های بدنش هماهنگ باشد، اما این هماهنگی ها چگونه صورت می گیرد؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زینب باقری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه پنجم

اثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه پنجم

تأثیر هورمون‌ های تیروئیدی و تیموس گوساله بر رشد و دگردیسی نوزاد قورباغه

هدف: در پایان به این پرسش ‌ها‌ پاسخ داده خواهد شد:

خوراندن هورمون ‌های تیروئیدی چه تأثیری بر رشد و دگردیسی نوزاد قورباغه دارد؟

خوراندن هورمون ‌های تیموس چه تأثیری بر رشد و دگردیسی نوزاد قورباغه دارد؟

پروژه‌ پیش‌نیاز: اثر دما بر دگردیسی قورباغه

زندگی هر جانوری موقعی به طور طبیعی جریان می ‌یابد كه كار تمام اندام‌ های بدنش هماهنگ باشد، اما این هماهنگی ‌ها چگونه صورت می ‌گیرد؟

قبلاً به این سوال این ‌طور جواب می ‌‌دادند كه مغز و نخاع و اعصابی كه از آن‌ ها خارج می ‌‌شوند، موجب هماهنگی در كار اندام ‌‌های مختلف بدن جانوران هستند، اما امروزه مشخص شده است كه به غیر از دستگاه عصبی، قسمت ‌های دیگری هم هستند كه كار اندام‌‌ های مختلف بدن را تنظیم كرده و بین آن ‌‌ها ارتباط بر قرار می ‌‌سازند. در واقع دستگاه هورمونی بدن كه شامل غده ‌های مختلف است، به كمك دستگاه عصبی، تنظیم ‌كننده و هماهنگ‌ كننده‌ كارهای مختلف اندام‌ ها و دستگاه‌ های بدن هستند. در بدن جانوران انواع مختلفی غده وجود دارد كه به یك نوع از آن ها غدد درون ‌ریز می ‌‌گویند. این ها غددی هستند كه مواد ترشحی خود را كه هورمون نام دارند مستقیماً به درون خون می ‌‌ریزند. مانند غده‌ هیپوفیز، غدد فوق ‌كلیه، غدد جنسی، غده‌ تیروئید و ....

مسئله‌ بسیار مهمی كه در مورد كار این غدد، مخصوصاً غدد درون ‌ریز وجود دارد، تنظیم ترشحات آن ها است. یعنی اینكه خیلی مهم است كه هر هورمونی به چه میزانی و در چه زمانی ترشح شود. گاهی میزان كمی تغییر در مقدار ترشح هورمونی خاص ممكن است به بیماری ‌های بسیار خطرناكی منجر شود.

دانستنی ‌های مورد نیاز برای انجام پروژه

- غده‌ تیروئید چه خصوصیاتی دارد و در كجا واقع شده است؟

- چه هورمون‌ هایی از غده‌ تیروئید ترشح شده و این هورمون ‌ها چه كارهایی را در بدن موجودات زنده انجام می ‌دهند؟

- تیموس چه نوع غده ‌ای است و چه نوع ترشحاتی دارد؟

- ترشحات تیموس در بدن جانوران چه تأثیراتی دارد؟

- رشد و دگردیسی در دوزیستان تحت تأثیر چه عواملی است؟

مواد و وسایل مورد نیاز

- نوزاد قورباغه

- تیموس گاو

- تیروئید گاو

مراحل انجام پروژه

برای انجام این پروژه، به سه گروه نوزاد قورباغه‌ تازه از تخم درآمده احتیاج دارید. گروه اول كه گروه شاهد هستند، تغذیه‌ طبیعی خواهند داشت.

به یك دسته از نوزادان قورباغه، پس از خارج شدن از تخم قطعات تازه غده‌ تیروئید گوساله را خورانده و تأثیر آن را بر رشد نوزادان و طول مدت دگردیسی آن ها اندازه‌ گیری كنید.

به گروه سوم نوزادان قورباغه یك قطعه از غده‌ تیموس گاو را خورانده و تأثیر آن را بر رشد نوزادان و مدت زمان دگردیسی آن‌ ها بررسی كنید.

نتایج حاصل را با تأثیرات مواد ترشح شده از تیروئید و تیموس در بدن انسان مقایسه كنید.

مطالب مرتبط:

اثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه اول

اثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه دوم

اثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه سوم

اثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه چهارم

اثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه پنجم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: پریسا صحرانورد فرد

تنظیم: زینب شاه مرادی