تبیان، دستیار زندگی
پراکسی زوم ویژگی های جالبی دارد. این اندامک هم می تواند از رشد و تقسیم پراکسی زوم های موجود حاصل شود و هم می تواند از نو (از غشاها و پروتئین های اولیه مشتق از شبکه آندوپلاسمی) تولید شود. این اندامک می تواند با دریافت ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پروتئین ها در پراکسی زوم (بخش دوم)

پراکسی زوم ها خانواده ای از اندامک ها می باشند که مکانیسم پیدایش مشترکی دارند و عملکرد آنها بسته به بافت، مرحله رشد و شرایط محیطی متفاوت است.

پروتئین ها در پراکسی زوم (بخش دوم)

در مطلب قبل با چگونگی کشف پراکسی زوم و عملکرد آن آشنا شدید، حال در ادامه توضیحات بیشتری را ارائه خواهیم کرد.

انواع مختلف پراکسی زوم ها می توانند در اثر سنتز و ورود آنزیم های جدید به هم تبدیل شوند. برخی فعالیت ها نظیر، بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب و متابولیسم گونه های واکنش گر اکسیژن در همه انواع پراکسی زوم مشترك است، اما سایر فعالیت ها نظیر، تنفس نوری که در برگ های گیاهان C3 رخ می دهد و متابولیسم آلکان ها و متانول که در پراکسی زوم های برخی قارچ ها رخ می دهد، اختصاصی اند.

 گیاهان و قارچ ها دارای انواع تخصص یافته پراکسی زوم به نام گلیاکسیزوم هستند که سیکل گلیاکسی لات در آن انجام می شود، از این رو آنها قادرند اجزاء دو کربنه را برای گلوکونئوژنز بکار ببرند. تریپانوزوم ها دارای اندامک های شبه پراکسی زومی به نام گلیکوزوماند که محتوی بسیاری از آنزیم های گلیکولیز می باشند.

در پستانداران، پراکسی زوم ها در بیوسنتز لیپیدهای متصل به اتر و تخریب دی کربوکسیلیک های بلند زنجیره و ذخیره سازی اسیدهای چربی که برای مرحله نهایی تخریب به میتوکندری صادر می شوند، نقش اساسی دارند. بیش از 80 آنزیم پراکسی زومی مختلف شناخته شده ولی بیشتر آنها هنوز کشف نشده اند. کاتالاز یکی از آنزیم های مهم پراکسی زومی است که به دلیل اینکه بیشترین مقدار آنزیم را در داخل پراکسی زوم دارا می باشد به عنوان مارکر پراکسی زومی محسوب می شود.

ساختمان پراکسی زوم

پراکسی زوم ها اندامک های کروی شکل داخل سلولی، به قطر 1-1 میکرومترمی باشند که یک غشاء تک لایه آنها را پوشانیده است و درتمام سلول های یوکاریوتی، ازمخمر تا انسان، وجود دارند.

پروتئین ها در پراکسی زوم (بخش دوم)

پروکسی زوم دارای چندین پروتئین غشایی ویژه است:

PMP٧ پروتئین غشایی متعلق به خانواده بزرگ پروتئین های انتقالی به نام ATP- Cassette Binding یا ABC می باشد.

تعدادی از پروتئین های فوق الذکر در انتقال مولکول های مختلفی که از نظر اندازه و بار الکتریکی با هم تفاوت دارند، نقش دارند.

پروتئین های مذکور، همچنین دارای نواحی انتهایی با اسید آمینه های هیدروفوبیک و شش قطعه پیچ خورده در غشاء هستند که با نواحی هیدروفیلیک حاوی ATP همراه است.

پراکسی زوم  ویژگی های جالبی دارد. این اندامک هم می تواند از رشد و تقسیم پراکسی زوم های موجود حاصل شود و هم می تواند از نو (از غشاها و پروتئین های اولیه مشتق از شبکه آندوپلاسمی) تولید شود. این اندامک می تواند با دریافت پروتئین و لیپید از سیتوزول رشد کند. پراکس زوم حاوی ماده ژنتیک نمی باشد.

بسیاری از پروتئین های ماتریکس پراکسی زوم دارای توالی هدف گیری پراکسی زومی (PTS1) هستند که آنها را به این اندامک هدف گیری می کند. این توالی شامل سه ریشه آمینو اسیدی در پایانه کربوکسیل پروتئین است.

مدل ساده ای برای ورود پروتئین به پراکسی زوم پیشنهاد شده است (شکل1) در قدم 1، pts1 توسط یک حامل سیتوزولی به نام Pex5 شناسایی می شود. در قدم 2، Pex5 متصل به پروتئین ورودی در سطح غشای پراکسی زومی به پروتئینی به نام Pex14 متصل می شود. این مرحله باراندازی نام دارد. در قدم3، Pex14 پروتئین ورودی و Pex5 را به کمپلکس تراجایی Pex2/10/12 منتقل در قدم4، پروتئین ورودی و Pex5 هر دو با هم از طریق این منفذ وارد پراکسی زوم می شوند. Pex5 سپس به سیتوزول باز می گردد.

پروتئین ها در پراکسی زوم (بخش دوم)

شکل1: ورور پروتئین ها به ماتریکس پراکسی زوم.(روی تصویر کلیک کنید.)

یک ویژگی جالب در ورود پروتئین ها به پراکسی زوم این است که این جابه جایی می تواند در حالت تا شده پروتئین ها رخ دهد و نیازی به خطی شدن آنها برای عبور از یک کانال تنگ نمی باشد.

منبع: https://www.google.com

مرکز یادگیری سایت تبیان، مرجان سلیمانیان