تبیان، دستیار زندگی
پراکسی زوم اندامکی با یک غشا و حاوی انواع آنزیم های اکسنده است. در لومن این اندامک (موسوم به ماتریکس پراکسی زوم) در نتیجه اکسایش آنزیمی انواع مولکول ها با O2، پراکسید هیدروژن (H2O2) که خود ترکیبی واکنش ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پروتئین ها در پراکسی زوم (بخش اول)

میکروبادی های جدا شده از برگ شامل مخلوط آنزیم های اکسیداتیو، پراکسی زوم نامیده می شوند.

پروتئین ها در پراکسی زوم (بخش اول)

در مطلب قبل دانستید که مسیر تنفسی نوری متشکل از فعالیت حداقل سه اندامک سلولی(کلروپلاست،پراکسی زوم و میتوکندری) بوده و چون در جریان آن دی اکسیدکربن آزاد می شود،منجر به از دست رفتن کربن از سلول می گردد. در اینجا به بررسی ورود پروتئین ها به پراکسی زوم می پردازیم.

کشف پراکسی زوم

پراکسی زوم ها، اندامک های یوکاریوتی تک غشائی هستند که دارای عملکردهای متنوع میباشند. این اندامک ها مکانیسم های بیوژنتیکی مشابهی دارند و در بدو امر ( 1954 ) از طریق مورفولوژیک تشخیص داده شدند و سپس در سلول های ،Johannes Rhodin ، در سال 1965 عملکرد آنها مورد بررسی واقع گردید. در سال 195، کلیه موش، ارگانل های کوچکی در حد 0.5 میکرومتر شناسایی و آنها را میکروبادی نامید. در سال  1965 فعالیت پراکسیداسیونی این میکروبادی ها را شناسایی کرد و نام پراکسی زوم را برای ساختارهای فوق پیشنهاد کرد.

 این ارگانل ها از جمله اندامک های تک غشایی تمام سلول های یوکاریوتی، بجز آرکوزوآها هستند. معمولاً پراکسی زوم ها حاوی ماتریکسی هستند که درون آن پروتئین های محلول در آب وجود دارد. پراکسی زوم ها اکسیداسیون اسیدهای β دارای آنزیم های متنوعی هستند که این آنزیم ها شامل کاتالاز، آنزیم های دخیل در چرب بسیار طویل، همچنین آنزیم هایی که در سنتز پلاسمالوژن ها نقش دارند، می باشند.

پراکسی زوم ها هیدروکسیاسیدها،α ، اسیداوریک، الکل ها، پلی آمین،L و D درمراحل مختلف اکسیداسیون اسیدهای آمینه دیکربوکسیلیک اسیدها و پیپکولیک اسیدها، گلیاکسی لات و پروستاگلاندین ها همچنین در بیوسنتز کلسترول، گلیسرو لیپیدها و اسیدهای صفراوی نقش دارند.

پراکسی زوم اندامکی با یک غشا و حاوی انواع آنزیم های اکسنده است. در لومن این اندامک (موسوم به ماتریکس پراکسی زوم) در نتیجه اکسایش آنزیمی انواع مولکول ها با O2، پراکسید هیدروژن (H2O2) که خود ترکیبی واکنش دهنده و اکسنده است، تولید می شود. سپس آنزیم کاتالاز در این اندامک از H2O2 برای اکسایش انواع ترکیبات دیگر استفاده می کند. چون تجمع پراکسید هیدروژن می تواند برای سلول خطرناک باشد، کاتالاز می تواند این ترکیب را به سرعت به آب و اکسیژن هم تبدیل کند.

پراکسی زوم  در سلول های مختلف و در جانداران گوناگون وظایف متفاوتی دارد که توسط مجموعه های متفاوتی از آنزیم ها انجام می شود. در گیاهان دست کم دو نوع پراکسی زوم تخصص یافته (علاوه بر پراکسی زوم های غیر تخصصی) یافت می شود که در فعالیت های گوناگون مانند تنفس نوری (در پراکسی زوم های برگی) و متابولیز اسیدهای چرب در زمان جوانه زدن دانه ها (در گلی اکسی زوم ها) نقش دارند.

پروتئین ها در پراکسی زوم (بخش اول)

عملکرد پراکسی زوم

پراکسی زوم ها در تولید پراکسید و سمیت زدایی آن نقش دارند و همچنین نقش اصلی را در اکسیداسیون اسیدهای چرب ایفاء می کنند. این اندامک ها در بعضی سلول ها و موجودات، عملکردهای ویژه ای دارند.

برخی از فعالیت های پراکسی زومی عبارتند از:

  پراکسی زوم ها، براساس پراکسید هیدروژن تنفس انجام می دهند:

فلاوین اکسیدازها، سبب احیاء اکسیژن به پراکسید هیدروژن می شوند که سپس توسط کاتالاز تجزیه می گردد.

اکسیدازها به منظور حذف هیدروژن از سوبستراهای آلی ویژه، از مولکول اکسیژن استفاده می کنند. ترکیبات پلی آمی ن ها، متانول، اورات، گزانتین و اسیدهای چرب با زنجیره بسیار بلند، به،D  و L مختلفی مثل اسیدهای آمینه عنوان سوبستراهای مختلفی برای اکسیدازها به کار می روند. سیستم کاتالاز-فلاوین اکسیداز، 20 % اکسیژن مصرفی بافت های کبدی را شامل می شود. بنابراین، پراکسی زوم ها در تنظیم فشار اکسیژن سلول، ممکن است مهم باشند.

پروتئین ها در پراکسی زوم (بخش اول)

 پراکسی زوم ها در اکسیداسیون اسیدهای چرب نقش دارند:

اکسیداسیون اسیدهای چرب در میتوکندری رخ می دهد. اما اکسیداسیون اسیدهای چرب بلند زنجیره (زنجیرهای دارای بیش از 24 کربن) به طور مؤثری توسط میتوکندری انجام نمی گیرد. از آنجایی که پراکسی زوم دارای آنزیم های بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب است قسمت اعظم اسیدهای چرب بلند زنجیره در پراکسی زوم ها اکسید می شود.

 در حیوانات، علاوه بر تجزیه لیپیدها، پروکسی زو م ها درسنتز برخی لیپیدها مثل پلاسمالوژن، کلسترول و اسیدهای صفراوی نیز نقش دارند.

ادامه دارد ...

منبع: https://www.google.com

مرکز یادگیری سایت تبیان، مرجان سلیمانیان