سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت. مهریه زن، در صورتیکه در ایام حیات او پرداخت نشده یا به وسیله وی بخشیده نشده باشد، از سوی ورثه زن قابل مطالبه خواهد بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهریه زن پس از فوت

برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت. مهریه زن، درصورتیکه در ایام حیات او پرداخت نشده یا بوسیله وی بخشیده نشده باشد، ازسوی ورثه  زن قابل مطالبه خواهد بود.

بخش حقوق تبیان

مطالبه مهریه

پرسش مخاطب درباره مطالبه مهریه از سوی ورثه این است:با عرض سلام و ادب خدمت کارشناسان محترم اگر زنی فوت کند و مهریه اش را نگرفته باشد ویا به شوهرش نبخشیده باشد، آیا ورثه آن زن می توانند مهریه زن را از شوهرش طلب کنند؟ 

پاسخ: 

برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت، البته این مطالبه و تشریفات آن و تادیه مهریه، مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی دستخوش تغییرات خاصی گردیده است که بعداً به طور مفصل بدان خواهیم پرداخت.

حق مطالبه مهریه همواره برای ذینفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه نمایند.

علی ای حال حق مطالبه مهریه همواره برای ذینفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه نمایند.

این در حالی است که زوج نمی تواند از تادیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هر بهانه ای امتناع ورزد. مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد. بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتازه می باشد و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زوجه بر سایر دیون مقدم می باشد. 

پس همانطور که گفته شد حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده است ولو آنکه آنها در قید حیات نباشند، از همین روی وراث زوجه با تنظیم دادخواست مطالبه طلب(مهریه زوجه متوفی)، به نسبت سهم الارث خود به طرفیت زوج، حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه می نمایند. گفتنی است که ورثه زوجه می بایست مدارکی همچون گواهی حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه نمایند.

منبع: میزان