• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1395/12/19
  • تاريخ :

بررسی انواع گیاهان (2)

اگر اکسیژن کافی برای انجام تنفس هوازی نباشد، به دلیل عدم وجود آخرین پذیرنده الکترون یعنی اکسیژن، زنجیره انتقال الکترون کارآمد نیست.

بررسی انواع گیاهان (2)

در مطلب قبل با گیاهان زیادی آشنا شدید و خلاصه ای از خصوصیات آنها را آموختید، حال در ادامه با گیاهان دیگر نیز آشنا می شوید.

تربچه: از گیاهان تیره شب بو می باشد. روغن خردل تولید می کند و در راس ریشه آن مریستم های نخستین وجود دارند.

تنباکو: از برگ های آن برای ساخت سیگار استفاده می شود. ویروس TMV آن را آلوده می کند. TMV از طریق شکاف های کوچکی که در دیواره سلولی ایجاد شده است، به سلول های گیاهی وارد می شود.

توتون: پلازمید Ti آن را آلوده می کند. دود سیگار که حاوی توتون است، باعث تحریک مخاط دهان، بینی و گلو می شود. این دود در شش ها تجمع پیدا می کند و مژه های سطح دستگاه تنفسی را از کار می اندازد. بافت ریه ها را سیاه می کند و سبب کاهش ظرفیت تنفسی می شود.

تیره گل ناز: روزنه های آنها در روز، بسته و در شب باز می شوند. جز گیاهان CAM هستند.

بررسی انواع گیاهان (2)

جعفری: جز گیاهان دوساله می باشد.

جو دوسر (یولاف): به دلیل انباشه شدن اکسین در سمت نور ندیده ساقه، دارای نور گرایی می باشد. در جوانه های این گیاه دی ساکارید مالتوز به فراوانی یافت می شود. گونه مورد مطالعه فریتز ونت بوده است.

چمن: گرده افشانی آن توسط باد صورت می گیرد. معمولا کوچک و فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و شیره هستند. تعداد فراوانی گرده تولید می کنند. در یک زیستگاه مناسب از طریق تولید مثل رویشی به سرعت پراکنده می شوند و تعداد فراوانی از افراد جدید را به وجود می آورند. معمولا فاقد گلبرگ و کاسبرگ هستند. 

خزه: دارای سانتریول می باشد. در یک زیستگاه مناسب از طریق تولید مثل رویشی به سرعت پراکنده می شود و تعداد فراوانی از افراد جدید را به وجود می آورد. آنتروزوئیدهای آن، دارای حرکت تاکتیکی هستند. مواد غذایی و آب را از طریق انتشار و اسمز از سلولی به سلول دیگر منتقل می کنند. برای تولید مثل به آب سطحی نیاز دارند. دارای ضمائم برگ مانند، ساقه و ریشه مانند می باشند. 

خیار: از ژیبرلین برای تیمار گیاهان تریپلوئید آن استفاده می شود و می تواند از میوه های بدون دانه باشد.

داودی: روز کوتاه می باشند. گیاهان چندساله علفی هستند.

دیونه: جز گیاهان گوشت خوار هستند و برگ های آنها دارای حرکت بساوش تنجی هستند. 

بررسی انواع گیاهان (2)

ذرت: روغن ذرت جز روغن های گیاهی و سیر نشده هستند. ذرت جز گیاهان یکساله، C4، تک لپه و دارای آلبومن هستند. تکثیر آن از طریق دانه صورت می گیرد. به هنگام خارج شدن از خاک غلاف ایجاد می کند. انسان از انتخاب جهت دار برای افزایش روغن در جمعیت ذرت ها استفاده کرده است. جز گیاهچه های تیره گندمیان به حساب می آید. دانه های ذرت مقدار زیادی نشاسته دارند.

زنبق: جز گیاهان روز بلند و چند ساله علفی است.

سرخس: دارای سانتریول است. آنتروزوئیدهای آن دارای حرکت تاکتیکی هستند. به گامتوفیت آن پروتال می گویند. برای تولید مثل جنسی به آب نیاز دارند. بعضی سرخس ها بیش از 1000 کروموزوم دارند. دارای ساقه تغییر شکل یافته به نام ریزوم است. سرخس های درختی کوتاه در جنگل های باتلاقی میلیون ها سال پیش پوشش غالب بودند. 

سرو: جز گیاهان بازدانه و همیشه سبز است. کنام بنیادی سسک ها است. 

بررسی انواع گیاهان (2)

سکویا: بزرگ ترین جاندار روی کره زمین است. نوعی بازدانه محسوب می شود.

سویا: نوک برگ های آن، دارای حرکت پیچش است. روی غده های ریشه آن ریزوبیوم ها زندگی می کنند.

سیب: جز گیاهان برگ ریز و چند ساله چوبی است. از ژیبرلین برای تیمار گیاهان تریپلوئید آن استفاده می شود. میوه رسیده سیب اتیلن آزاد می کند. می تواند دارای میوه های بدون دانه باشد. 

سیب زمینی: هر سلول آن 48 کروموزوم دارد. از هم جوشی پروتوپلاست ها برای ایجاد گیاه دو رگ سیب زمینی استفاده می شود. بخش خوراکی آن ساقه زیر زمینی آن است. دارای ساقه تغییر شکل یافته به نام غده می باشد. دارای مقدار زیادی نشاسته است.

شبدر: جز گیاهان تیره پروانه واران است. نوک برگ های آن دارای حرکت پیچش است. درون غده های ریشه آن ریزوبیوم ها زندگی می کنند. نمونه ای از آمیزش نا همسان پسندانه در این گیاه یافت می شود.

تیره شاه پسند: دانه گرده این گروه این گونه است.

ادامه دارد...

منبع: http://konkuryha.ir

مرکز یادگیری سایت تبیان، مرجان سلیمانیان

UserName