تبیان، دستیار زندگی
آیا مبلغ مهریه، نقشی در نحوه مطالبه آن دارد؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهریه زوجه تا 110 سکه با توقیف اموال زوج قابل دریافت است

آیا مبلغ مهریه، نقشی در نحوه مطالبه آن دارد؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.

بخش حقوق تبیان

مهریه

پرسش مخاطب درباره نقش مبلغ مهریه در نحوه مطالبه آن این است: با سلام. مهریه من 110 سکه بهار آزادی است؛ آیا می توانم آن را از همسرم مطالبه کنم؟

براساس ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

پاسخ:

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده می گوید: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یكصد و ده سكّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محكومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز كماكان الزامی است.

بر اساس ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجراکننده  رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

بنابراین زوجه می تواند پس از طرح دعوای مطالبه مهریه و صدور حکم، صرفا تا حد 110 سکه تمام بهار آزادی، درخواست شناسایی و توقیف اموال زوج را بنماید و اگر مهریه بیش از آن باشد، درصورت دارا بودن زوج نسبت به مطالبه بقیه آن حق خواهد داشت.


منبع: میزان

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .