تبیان، دستیار زندگی
از آن جایی که قصاص در زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی انسان ها تاثیر بسزایی دارد قرآن تاکید بر آن داشته و آن را مایه حیات بشر می شمارد. بر اساس قانون قصاص عضو شرایطی دارد که باید به آن ها توجه کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عضو کامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمی‌شود

از آن جایی که قصاص در زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی انسان‌ها تاثیر بسزایی دارد قرآن تاکید بر آن داشته و آن را مایه حیات بشر می‌شمارد. بر اساس قانون قصاص عضو شرایطی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد.

بخش حقوق تبیان

قصاص

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از مجازات کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می‌گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

ماده 386 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.

اما در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی ‌قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود:

الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یكی باشد.

ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.

ج- قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

_ در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود. میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

_ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است.

_ اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود.

_ میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

_ اگر عضو مورد جنایت، سالم یا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص كند یا با رضایت مرتكب، دیه بگیرد.

_ عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هرچند دارای ضعف یا بیماری باشد.

_ عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می‌شود.

_ عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود.

_ عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص می‌شود كه در این صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.

منبع: میزان