تبیان، دستیار زندگی
تعداد تماشاگر زمان بازی تیم 1 تیم 2  محل بازی نتیجه نام داوران 15 هزار نفر 17/6/82 ابومسلم پیروزی جباری(8) تختی مشهد 1-0 رحیمی مقدم پیروزرام - داوودزاده 8 هزار نفر 17/6/82 استقلال اهواز آلوز(90) شموشك نوشهر بائو(30) ، م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج هفته دوم لیگ برتر

تعداد تماشاگر

زمان بازی

تیم 1

تیم 2

محل بازی

نتیجه

نام داوران
15 هزار نفر

17/6/82

ابومسلم

پیروزی

جباری(8)

تختی مشهد

1-0

رحیمی مقدم

پیروزرام - داوودزاده

8 هزار نفر

17/6/82

استقلال اهواز

آلوز(90)

شموشك نوشهر

بائو(30) ، مهدیزاده (87)

تختی اهواز

2-1

جلال مرادی

نجاتی – شهری زادگان

10 هزار نفر

19/6/82

سپاهان

بزیك(15)

سایپا

یوسفی( 50)

نقش جهان اصفهان

1-1

مظفری- نظری- رفعتی

هزار نفر

19/6/82

پیكان

ذوب آهن

وزیری(21)

رجب زاده(63)

ازوكام(86)

ایران خودرو تهران

3-0

یثربی – ساعی- رجبلو

15 هزار نفر

19/6/82

پگاه

دین محمدی(10)

پاس

شهید عضدی رشت

0-1

اصفهانیان – جعفری

كریمی

3 هزار نفر

19/6/82

فجر سپاسی

زارعی(3)

فولاد اهواز

بختیارزاده(50)

مومن زاده(66)

حافظیه شیراز

2-1

تركی – نوشه رور-

فرح نیا

20 هزار نفر

19/6/82

استقلال تهران

مجیدی(20)

آقا محمدی  (بازیكن برق)

برق شیراز

عباسفرد(80)

عباسفرد(88)

آزادی تهران

2-2

بخشی- تقی پور- معتمدی فر