تبیان، دستیار زندگی
تجارت و معامله کردن دارای نکاتی است که لازم است هر فردی قبل از انجام تجارت و معامله به آن ها توجه کند. این نکات برگرفته از بزرگترین آیه قرآن کریم یعنی آیه 282 سوره بقره است که شامل موضوعاتی مثل تنظیم اسناد تجارتی هستند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نکاتی حقوقی در تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات

تجارت و معامله کردن دارای نکاتی است که لازم است هر فردی قبل از انجام تجارت و معامله به آن ها توجه کند. این نکات برگرفته شده از بزرگترین آیه قرآن کریم یعنی آیه ٢٨٢ سوره بقره است که شامل موضوعاتی مثل تنظیم اسناد تجارتی هستند.

بخش حقوق تبیان

تنظیم اسناد تجاری

تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات شامل نکاتی بوده که لازم است هر فردی قبل از معامله و تجارت نسبت به آن آگاهی داشته باشد.این نکات برگرفته شده از بزرگترین آیه قرآن کریم یعنی آیه 282 سوره بقره است که شامل موضوعاتی مثل تنظیم اسناد تجارتی هستند که به شرح ذیل بیان می شود:برای حفظ اعتماد و خوش بینی به همدیگر، آرامش روحی طرفین و جلوگیری از فراموشی، انكار و سوءظن، باید بدهی ها نوشته شود. مبلغ قرارداد مهم نیست، حفظ اطمینان و حق الناس مهم است. تأکید اسلام بر نوشتن در زمان جاهلیت بوده است که در کل مکه هیچ بی سوادی نبوده است و در کل جزیره العرب هم 17 نفر باسواد بوده اند.

تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات شامل نکاتی بوده که لازم است هر فردی قبل از معامله و تجارت نسبت به آن آگاهی داشته باشد.این نکات برگرفته شده از بزرگترین آیه قرآن کریم یعنی آیه 282 سوره بقره است که شامل موضوعاتی مثل تنظیم اسناد تجارتی هستند.

نکات حقوقی در تنیظم اسناد تجاری:

_ سند باید با حضور طرفین و توسط شخص سوّم، بی طرف و عادل نوشته شود.

_ نویسنده قرارداد، حقّ را در نظر گرفته و عین واقع را بنویسد. شرط گزینش نویسنده اسناد، داشتن عدالت در قلم است.

_ به شكرانه سواد و علمی كه خداوند به ما داده است، كارگشایی كنیم و از نوشتن خودداری نکنیم.

_ کاتب می تواند از ذینفع، یک طرف معامله یا هردو طرف معامله، اجرت دریافت کند.

_ باید بدهكار كه حقّ بر ذمّه اوست، متن قرارداد را بگوید و كاتب بنویسد، نه آنچه را بستانكار ادعا می نماید. بدهكار، هنگام املای قرارداد باید خدا را در نظر بگیرد و چیزی را فروگذار نكند و تمام خصوصیّات بدهی را بگوید.

_ اگر بدهکار کم عقل، ضعیف، ناتوان یا لال بود، سرپرست و ولیّ (پدر یا پدربزرگ) او متن قرارداد را بگوید و كاتب بنویسد. ولی هم باید عادلانه بگوید.

لازم است شاهد گرفته شود باید دو مرد یا یک مرد و دو زن شهادت بدهند. شاهد باید مومن، مورد اعتماد و رضایت طرفین و عادل باشد و ذینفع نباشد. آن دو زن به اتفاق هم باید ادای شهادت كنند؛ تا اگر یكی لغزش یا اشتباه كرد، نفر دوّم یادآوری كند.

_ لازم است شاهد گرفته شود باید دو مرد یا یک مرد و دو زن شهادت بدهند. شاهد باید مومن، مورد اعتماد و رضایت طرفین و عادل باشد و ذینفع نباشد. آن دو زن به اتفاق هم باید ادای شهادت كنند؛ تا اگر یكی لغزش یا اشتباه كرد، نفر دوّم یادآوری كند.

_ اگر برای شاهد گرفتن از شما دعوت كردند، خودداری نكنید؛ گرچه گواه شدن بدون دعوت واجب نیست.

_ وقتی از شاهدان درخواست شد، باید برای شهادت حضور یابند.

_ كاتب و شاهد نباید ضرر کنند و باید حق الزحمه، پول قلم، نرم افزار و... را به او داد.

_ كاتب و شاهد حقّ ندارند سند را به گونه ای تنظیم كنند كه به یكی از طرفین ضرری وارد شود.

_ كاتب و شاهد در امان هستند و نباید به خاطر حقّ نوشتن و حقّ گفتن مورد آزار و اذیّت یكی از طرفین قرار گیرند.

_ هرگونه خدشه در سند، از هركس كه باشد، فسق و گناه است.

_ ثبت سند به صورت دقیق و عادلانه سه فایده دارد: ضامن اجرای عدالت است. موجب جرأت گواهان بر شهادت دادن است. مانع ایجاد بدبینی در جامعه است.

_در معاملات نقدی، نیاز به نوشتن نیست، ولی شاهد بگیرید.


منبع: میزان