تبیان، دستیار زندگی
ایراد گرفتن باعث می شود روال عادی زندگی تغییر كند. كسی كه با همسری ایرادگیر زندگی می كند اگر مراقب نباشد و رابطه شان را مدیریت نكند،گرفتار دعوا و كشمكش های همیشگی می شود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تو را که پربهانه ای...

ایراد گرفتن باعث می شود روال عادی زندگی تغییر كند. كسی كه با همسری ایرادگیر زندگی می كند اگر مراقب نباشد و رابطه شان را مدیریت نكند،گرفتار دعوا و كشمكش های همیشگی می شود.

بخش خانواده ایرانی تبیان
ایراد گرفتن

ایراد گرفتن باعث می شود روال عادی زندگی تغییر كند. كسی كه با همسری ایرادگیر زندگی می كند اگر مراقب نباشد و رابطه شان را مدیریت نكند،گرفتار دعوا و كشمكش های همیشگی می شود یا برای دور ماندن از تركش ایرادهای همسرش مجبور است روی خط كشی های او راه برود و مدام مراقب باشد اتفاقی برخلاف میل و نظر او نیفتدكه این راه حل هم چندان دوام نمی آورد. اما چگونه می توانیم زندگی خوب و آرامی را كنار كسی كه بهانه گیر است، تجربه كنیم؟

علت عاشق ز علت ها جداست

هر رفتاری كه از حالت عادی خود خارج می شود، علتی دارد كه تا آن علت برطرف نشود، ادامه خواهد داشت.اگر بهانه جویی همسرتان، تأثیر منفی بر زندگی مشترك شما دارد، بهتر است به دنبال رفع علت آن باشید. گاهی بهانه جویی هایش یك رفتار خفیف آموخته شده از كودكی است و چندان بر رابطه تان اثر نمی گذارد. در چنین مواقعی شاید بتوانید این رفتار گاه و بیگاه را نادیده بگیرید و به مرور زمان و با صحبت كردن، وقتی كه او آرام است و به نظرش همه چیز خوب می آید، رفتار بهانه جویی را در او كمرنگ كنید. اما زمانی كه همسرتان یكباره بهانه گیری می كند، بیش از حد این رفتار 찆⼆㨆 ꬀蘀ㄆ✆ 䜀䔆찆㐆䜆 䔀찆䠆䜆 䜀✆찆 ⸀ㄆ✆⠆ ㄀✆ ⠀䜆 ⨀䠆 䔀찆 ⼀䜆䘆⼆ἆ묆 ⠀䜆⨆ㄆ찆䘆 ㄀䠆㐆 ✀찆䘆 ✀㌆⨆ 䌀䜆 ⠀✆ ✀䠆 䠀✆ㄆ⼆ ⠀ⴆ⬆ 䘀㐆䠆찆⼆⸆ ✀꼆ㄆ ⼀ㄆ Ⰰ䠆✆⠆ 蘀ㄆ✆ 㨀〆✆ ⠀䜆 䔀䠆䈆㤆 ⴀ✆㘆ㄆ 䘀찆㌆⨆ఆ ⠀꼆䠆찆찆⼆㨆 ⼀ㄆ ✀찆䘆 䜀䄆⨆䜆 䜀ㄆ⠆✆ㄆ 䌀䜆 ⠀䜆 ⸀✆䘆䜆 ∀䔆⼆찆ఆ 㨀〆✆ ⴀ✆㘆ㄆ ⠀䠆⼆ 䠀 ✀䔆ㄆ䠆㈆ ⠀䜆 ⸀✆㜆ㄆ 䄀䐆✆䘆 ✀⨆䄆✆䈆 䜀䘆䠆㈆ ∀䔆✆⼆䜆 䘀㐆⼆䜆 ✀㌆⨆ఆ 䔀㜆䔆☆䘆 ⠀✆㐆찆⼆ ✀䠆 ⠀䜆 ⸀✆㜆ㄆ 䘀䔆찆 ∀䠆ㄆ⼆ 䌀䜆 ㄀䠆㈆䜆✆찆 䈀⠆䐆 ⼀ㄆ㌆⨆ ㌀ㄆ ㌀✆㤆⨆ 㨀〆✆ ⴀ✆㘆ㄆ ⠀䠆⼆䜆 ✀㌆⨆⸆ ⼀ㄆ ⴀ䈆찆䈆⨆ 䌀㌆찆 䌀䜆 ⠀䜆✆䘆䜆 꼀찆ㄆ찆 䔀찆 䌀䘆⼆ఆ ⠀✆ 꼀䄆⨆䘆 ⴀㄆ䄆㐆 ∀ㄆ✆䔆 䔀찆 㐀䠆⼆⸆ ✀䠆 ⠀䜆 ⼀䘆⠆✆䐆 ⴀ䈆찆䈆⨆ 찀✆ ㄀䄆㤆 䔀㐆䌆䐆 䘀찆㌆⨆ 縀㌆ ㌀㤆찆 䘀䌆䘆찆⼆ ⠀✆ ✀찆䘆 ㄀䄆⨆✆ㄆ㐆 䔀䘆㜆䈆찆 ⠀ㄆ⸆䠆ㄆ⼆ 䌀䘆찆⼆⸆꼀✆䜆찆 䜀䔆㌆ㄆ⨆✆䘆 䜀찆Ⰶ✆䘆✆⨆ 䔀䘆䄆찆 ⸀✆ㄆⰆ ✀㈆ ⸀✆䘆䜆 ㄀✆ ⠀✆ ⠀䜆✆䘆䜆 꼀찆ㄆ찆 ⼀ㄆ ⸀✆䘆䜆 ⨀⸆䐆찆䜆 䔀찆 䌀䘆⼆ᬆ 縀㌆ ⠀䜆⨆ㄆ찆䘆 ⠀ㄆ⸆䠆ㄆ⼆ ⠀✆ ✀찆䘆 ㄀䄆⨆✆ㄆఆ ㌀䌆䠆⨆ 䠀 ∀ㄆ✆䔆㐆 ✀㌆⨆⸆ ਀ 蘀㐆䔆 ⠀ㄆ 䘀⼆✆ㄆ ✀㈆ 䔀䘆 ਀ ⠀㌆찆✆ㄆ찆 ✀㈆ ⠀䜆✆䘆䜆 Ⰰ䠆찆찆 䜀✆ ⼀ㄆ ⸀✆䘆䜆 ⠀䜆 ✀찆䘆 㤀䐆⨆ ✀찆Ⰶ✆⼆ 䔀찆 㐀䠆⼆ 䌀䜆 䜀ㄆ 䌀⼆✆䔆 ✀㈆ 䜀䔆㌆ㄆ✆䘆 ⨀䠆Ⰶ䜆찆 ㄀✆ 䌀䜆 ⠀✆찆⼆ఆ ✀㈆ 䜀䔆㌆ㄆ ⸀䠆⼆ ⼀ㄆ찆✆䄆⨆ 䘀䔆찆 䌀䘆䘆⼆ 䠀 ⠀ㄆ✆찆 Ⰰ䐆⠆ ⨀䠆Ⰶ䜆 㜀ㄆ䄆 䔀䈆✆⠆䐆 ⠀䜆 ✀㐆⨆⠆✆䜆ఆ ㄀✆䜆 ⠀䜆✆䘆䜆 꼀찆ㄆ찆 ㄀✆ 縀찆㐆 䔀찆 꼀찆ㄆ䘆⼆⸆ ✀찆䘆 찀䌆 䘀䠆㤆 ㄀✆䜆 ⴀ䐆 䌀䠆⼆䌆✆䘆䜆 ✀㌆⨆ 䌀䜆 䘀⨆찆Ⰶ䜆 ✀㐆 ⸀㌆⨆꼆찆 䠀 ⠀찆 ⨀䠆Ⰶ䜆찆 ⠀찆㐆⨆ㄆ 䜀䔆㌆ㄆ ⸀䠆✆䜆⼆ ⠀䠆⼆⸆ ⼀ㄆ ⼀䄆㤆✆⨆ ✀䠆䐆 䌀㌆찆 䌀䜆 䔀䠆ㄆ⼆ ⠀䜆✆䘆䜆 Ⰰ䠆찆찆 䠀✆䈆㤆 䔀찆 㐀䠆⼆ఆ ㌀㤆찆 䔀찆 䌀䘆⼆ ⠀✆ ⨀䠆Ⰶ䜆 ⠀찆㐆⨆ㄆ ⠀䜆 㤀䐆✆찆䈆 㜀ㄆ䄆 䔀䈆✆⠆䐆ఆ 䌀✆ㄆ찆 䌀䘆⼆ 䌀䜆 ㄀✆䜆 ⠀䜆✆䘆䜆 䜀✆찆 ✀䠆 ㄀✆ ⠀⠆䘆⼆⼆ ✀䔆✆ ⼀ㄆ 㜀䠆䐆 ㈀䔆✆䘆 ✀찆䘆 䌀✆ㄆ ⠀ㄆ✆찆㐆 ⸀㌆⨆䜆 䌀䘆䘆⼆䜆 ⸀䠆✆䜆⼆ ⠀䠆⼆ ㈀찆ㄆ✆ 䌀✆ㄆ䜆✆찆㐆 䘀䜆 ✀㈆ ㄀䠆찆 㤀䐆✆䈆䜆 䌀䜆 ⠀䜆 ⸀✆㜆ㄆ ⨀ㄆ㌆ ✀䘆Ⰶ✆䔆 䔀찆 㐀䠆⼆⸆ ਀ ㄀✆䜆 ⴀ䐆 ਀ ⠀䜆⨆ㄆ찆䘆 ㄀✆䜆 ⴀ䐆 ✀찆䘆 ✀㌆⨆ 䌀䜆 ⠀䜆 䜀䔆㌆ㄆ⨆✆䘆 ⠀䜆 䔀䠆䈆㤆 䠀 ⠀䜆 䔀䈆⼆✆ㄆ 䌀✆䄆찆 ⨀䠆Ⰶ䜆 䘀㐆✆䘆 ⼀䜆찆⼆ ⨀✆ ✀䠆 ⠀ㄆ✆찆 ⠀䜆 ⼀㌆⨆ ∀䠆ㄆ⼆䘆 ∀䘆 ⠀䜆✆䘆䜆 꼀찆ㄆ찆 䘀䌆䘆⼆⸆䜀䔆㌆ㄆ 㐀䔆✆ ✀꼆ㄆ ⠀⼆✆䘆⼆ ✀䠆䐆䠆찆⨆ ✀䠆䐆 ㈀䘆⼆꼆찆 ⨀✆䘆 ✀㌆⨆ 䠀 ㌀ㄆ⨆찆⨆ㄆ ⸀⠆ㄆ䜆✆찆 䜀ㄆ 䐀ⴆ㠆䜆 ⨀✆䘆ఆ ⠀䜆✆찆 ⠀㌆찆✆ㄆ찆 ✀㈆ 䌀䔆⠆䠆⼆䜆✆찆 ㈀䘆⼆꼆찆 ㄀✆ ⠀✆ 䌀䔆✆䐆 䔀찆䐆 䔀찆 ⼀䜆⼆ ⨀✆ ⠀䜆✆䘆䜆 ✀찆 ⠀ㄆ✆찆 ⼀䐆⸆䠆ㄆ찆 䠀 ⠀䜆 䜀䔆 ⸀䠆ㄆ⼆䘆 ㄀✆⠆㜆䜆 ✀㐆 ⠀✆ 㐀䔆✆ ⠀✆䈆찆 䘀䔆✆䘆⼆⸆ ਀ 縀찆㐆䘆䜆✆⼆ ਀ ✀꼆ㄆ ⠀ㄆ✆찆 縀찆⼆✆ 䌀ㄆ⼆䘆 ㄀✆䜆 ⴀ䐆 䔀㐆䌆䐆✆⨆ ⨀✆䘆 ✀䜆䐆 䌀⨆✆⠆ ⸀䠆✆䘆⼆䘆 䜀㌆⨆찆⼆ ⠀䜆 㐀䔆✆ 縀찆㐆䘆䜆✆⼆ 䔀찆 䌀䘆찆䔆 䜀䔆찆䘆 ✀䐆✆䘆 ㄀✆찆✆䘆䜆 ⨀✆䘆 ㄀✆ ㄀䠆㐆䘆 䌀ㄆ⼆䜆 䠀 ㌀✆찆⨆ ✀䘆⨆㐆✆ㄆ✆⨆ ⴀ⼆찆⬆ ㄀✆䜆 㤀㐆䈆 ⠀䜆 ∀⼆ㄆ㌆ 栀琀琀瀀㨀⼀⼀栀愀搀椀猀戀漀漀欀⸀椀爀 䠀 䌀⨆✆⠆ ꬀⠀✆ 䔀㐆䌆䐆✆⨆ 䜀䔆㌆ㄆ䔆 蘀䜆 䌀䘆䔆묆 ㄀✆ Ⰰ㌆⨆ 䠀Ⰶ䠆 䌀ㄆ⼆䜆 䠀 䔀㐆⸆㔆✆⨆ ∀䘆 ㄀✆ 縀찆⼆✆ 䌀䘆찆⼆⸆ ✀찆䘆 䌀⨆✆⠆ ⸀찆䐆찆 ㄀✆ⴆ⨆ 䠀 ∀㌆✆䘆ఆ 㐀찆䠆䜆 䜀✆찆 ⴀ䐆 䔀㤆㘆䐆✆⨆ 䔀䜆䔆 ㈀䘆⼆꼆찆 ㈀䘆✆㐆䠆찆찆 㐀䔆✆ ㄀✆ ⠀찆✆䘆 䔀찆 䌀䘆⼆⸆ 찀䌆찆 ✀㈆ ㌀ㄆ䄆㔆䐆 䜀✆찆 䌀⨆✆⠆ ⠀✆ 䔀㐆䌆䐆✆⨆ 䜀䔆㌆ㄆ䔆 蘀䜆 䌀䘆䔆 ⼀ㄆ⠆✆ㄆ䜆 ㄀✆䜆 䜀✆찆 䔀䈆✆⠆䐆䜆 ⠀✆ ⠀⼆✆⸆䐆✆䈆찆 䜀䔆㌆ㄆ 䠀 ⠀䜆✆䘆䜆 꼀찆ㄆ찆 ✀㌆⨆⸆ ⼀ㄆ ✀찆䘆 䄀㔆䐆 ⴀ⨆䔆✆ ㄀✆䜆 ⴀ䐆 䜀✆찆 䔀䄆㔆䐆 ⨀ㄆ찆 ㄀✆ ⼀ㄆ⠆✆ㄆ䜆 䔀㤆㘆䐆 ⠀䜆✆䘆䜆 꼀찆ㄆ찆 䜀䔆㌆ㄆ⨆✆䘆 䔀찆 ⸀䠆✆䘆찆⼆⸆ 䈀찆䔆⨆ ✀찆䘆 䌀⨆✆⠆ ㌀㔀  ⨀䠆䔆✆䘆 ✀㌆⨆ 䠀 ∀䈆✆찆 ⴀ㌆䘆 䔀䐆䌆찆 ∀䘆 ㄀✆ 䘀䠆㐆⨆䜆 䠀 ✀䘆⨆㐆✆ㄆ✆⨆ ⴀ⼆찆⬆ ㄀✆䜆 㤀㐆䈆 蘀✆縆 䠀 ⨀䠆㈆찆㤆 ∀䘆 ㄀✆ ⠀䜆 㤀䜆⼆䜆 ⼀✆ㄆ⼆⸆ 㤀䐆✆䠆䜆 ⠀ㄆ ✀찆䘆䌆䜆 䔀찆 ⨀䠆✆䘆찆⼆ ✀찆䘆 䌀⨆✆⠆ ㄀✆ ⠀䜆 ㄀✆ⴆ⨆찆 ⼀ㄆ 䌀⨆✆⠆䄆ㄆ䠆㐆찆 䜀✆ 縀찆⼆✆ 䌀䘆찆⼆ఆ 䔀찆 ⨀䠆✆䘆찆⼆ ✀㈆ 㜀ㄆ찆䈆 䜀䔆찆䘆 ㌀✆찆⨆ 䠀 ⠀䜆 㔀䠆ㄆ⨆ ✀찆䘆⨆ㄆ䘆⨆찆 䠀 ∀䘆䐆✆찆䘆 ∀䘆 ㄀✆ ⸀ㄆ찆⼆✆ㄆ찆 䌀䘆찆⼆⸆ 䔀✆ ⠀䜆 㐀䔆✆ 縀찆㐆䘆䜆✆⼆ 䔀찆 䌀䘆찆䔆 ✀찆䘆 䌀⨆✆⠆ ㄀✆ ⨀䜆찆䜆 䌀䘆찆⼆ᬆ ✀⠆⨆⼆✆ ⸀䠆⼆⨆✆䘆 ∀䘆 ㄀✆ ⠀⸆䠆✆䘆찆⼆ 䠀 ⠀㤆⼆ ⠀䜆 䜀䔆㌆ㄆ⨆✆䘆 䜀䔆 ⠀⼆䜆찆⼆ ⨀✆ ∀䘆 ㄀✆ ⠀⸆䠆✆䘆⼆⸆ ⴀ⨆찆 䔀찆 ⨀䠆✆䘆찆⼆ ✀찆䘆 䌀⨆✆⠆ ㄀✆ ⠀䜆 ㈀䠆Ⰶ 䜀✆찆 Ⰰ䠆✆䘆찆 䌀䜆 䔀찆 㐀䘆✆㌆찆⼆ ✀䔆✆䘆⨆ 찀✆ 䜀⼆찆䜆 ⠀⼆䜆찆⼆ ⨀✆ ∀䘆䜆✆ 䜀䔆 ✀㈆ 䔀ⴆ⨆䠆✆찆 䔀䄆찆⼆ ∀䘆 ✀㌆⨆䄆✆⼆䜆 䌀䘆䘆⼆⸆਀ ਀ ਀    䔀䘆⠆㤆㨆  䜀䔆㐆䜆ㄆ찆 ✀䘆䐆✆찆䘆    က畤浭⁹整瑸瑰r畤浭呹S⹆

تو را که پربهانه ای...

ایراد گرفتن باعث می شود روال عادی زندگی تغییر كند. كسی كه با همسری ایرادگیر زندگی می كند اگر مراقب نباشد و رابطه شان را مدیریت نكند،گرفتار دعوا و كشمكش های همیشگی می شود.

بخش خانواده ایرانی تبیان
ایراد گرفتن

ایراد گرفتن باعث می شود روال عادی زندگی تغییر كند. كسی كه با همسری ایرادگیر زندگی می كند اگر مراقب نباشد و رابطه شان را مدیریت نكند،گرفتار دعوا و كشمكش های همیشگی می شود یا برای دور ماندن از تركش ایرادهای همسرش مجبور است روی خط كشی های او راه برود و مدام مراقب باشد اتفاقی برخلاف میل و نظر او نیفتدكه این راه حل هم چندان دوام نمی آورد. اما چگونه می توانیم زندگی خوب و آرامی را كنار كسی كه بهانه گیر است، تجربه كنیم؟

علت عاشق ز علت ها جداست

هر رفتاری كه از حالت عادی خود خارج می شود، علتی دارد كه تا آن علت برطرف نشود، ادامه خواهد داشت.اگر بهانه جویی همسرتان، تأثیر منفی بر زندگی مشترك شما دارد، بهتر استلات همسرم چه كنم درباره راه های مقابله با بداخلاقی همسر و بهانه گیری است. در این فصل حتما راه حل های مفصل تری را درباره معضل بهانه گیری همسرتان می خوانید. قیمت این كتاب 3500تومان است و آقای حسن ملكی آن را نوشته و انتشارات حدیث راه عشق چاپ و توزیع آن را به عهده دارد. علاوه بر اینكه می توانید این كتاب را به راحتی در كتابفروشی ها پیدا كنید، می توانید از طریق همین سایت و به صورت اینترنتی و آنلاین آن را خریداری كنید. ما به شما پیشنهاد می كنیم این كتاب را تهیه كنید؛ ابتدا خودتان آن را بخوانید و بعد به همسرتان هم بدهید تا آن را بخواند. حتی می توانید این كتاب را به زوج های جوانی كه می شناسید امانت یا هدیه بدهید تا آنها هم از محتوای مفید آن استفاده كنند.منبع:همشهری انلاین

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.