تبیان، دستیار زندگی
دلار روزهای پرالتهابی را می گذارند و قیمت آن چند تک تومانی بیشتر به ۴ هزار تومان باقی نمانده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سایه دلار بر افزایش قیمت کالاها

دلار روزهای پرالتهابی را می گذارند و قیمت آن چند تک تومانی بیشتر به ۴ هزار تومان باقی نمانده است.

بخش اقتصاد تبیان

افزایش قیمت کالاها

دلار روزهای پرالتهابی را می گذارند و قیمت آن چند تک تومانی بیشتر به ۴ هزار تومان باقی نمانده است. هر روز هم که می گذرد، بازار نشان می دهد که قصد ندارد این محدوده قیمتی ۳۹۰۰ تومان به بالا را ترک کرده و وارد کانال قیمت منطقی خود شود. دلیل را البته بانک مرکزی افزایش سفرهای فصلی و تسویه شرکت های خارجی به دلیل رو به اتمام بودن سال میلادی می داند و تاکنون هم اقدام موثری در حوزه کنترل این رنج های قیمتی نکرده است.

حال گزارشات رسمی بانک مرکزی از بازار کالاهای اساسی نیز خود، نشانگر گرانی حداقل شش گروه کالایی است. اکنون بر اساس آمارهای رسمی، قیمت گوشت مرغ، سبزی ها و میوه های تازه، حبوبات، برنج و تخم مرغ گران شده است.

گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی اقلام اساسی در یازده گروه کالایی در هفته منتهی به ۱۲ آذرماه حکایت از این دارد که قیمت چای، روغن نباتی، قند و شکر ثابت بوده و نرخ گوشت قرمز و لبنیات هم کاهشی بوده است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و قیم ت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۱.۵ درص د اف زایش داش ت و ش انه ای ٩٦٠٠٠ ال ی  ١١٠٠٠٠ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود. بهای برنج داخله درجه یک معادل ۱.۶ درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو ١/١ درصد کاهش یاف ت. در گ روه حب وب به ای ع دس و لوبیا قرمز بدون تغییر بود. قیمت لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی هریک معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی بهای س ایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۰.۳ درصد افزایش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی ش د ول ی س ایر اق لام می وه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متف اوت بودن د، ب ه ن رخ م صوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و س بزی ت ازه را عرض ه می نمودند که در گروه میوه های تازه، قیمت پرتقال درجه یک معادل ۱.۳ درصد و کیوی ۴.۲ درصد کاهش ول ی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱ درصد تا ۱۱.۱ درصد افزایش یافت.

در گروه سبزی ه ای ت ازه قیم ت تم ام  اقلام این گروه بین ۰.۵ درصد تا ۷.۸ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوس فند ثاب ت ب ود. قیم ت گوش ت ت ازه گ او و گوس اله مع ادل ۰.۴ درصد کاهش ولی بهای گوشت مرغ ۴.۵ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.منبع:خبرگزاری مهر

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .