تبیان، دستیار زندگی
امور خارجـه‎ جمهوری‎ اسـلامـی‎ ایران‎ با حضرت آیت‎ الله‎ العظمی سیستانـی ، آیة الله فیاض ، آیة الله بشیر نجفی و آیة الله  سید محمد سعید حکیم‎ در نجف‎‎ اشرف دیدار كرد. به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبـر, در ایــن‎ دیـدار آ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیدار کمال خرازی با مراجع عظام تقلید نجف اشرف (دامت برکاتهم)وزیر امور خارجـه‎ جمهوری‎ اسـلامـی‎ ایران‎ با حضرت آیت‎ الله‎ العظمی سیستانـی ، آیة الله فیاض ، آیة الله بشیر نجفی و آیة الله  سید محمد سعید حکیم‎ در نجف‎‎ اشرف دیدار كرد.
به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبـر, در ایــن‎ دیـدار آقای‎‎‎ خرازی سلام‎‎‎‎ های گرم مقام معظم رهـبـری‎‎ و مسئولان‎‎ جمهـوری اسـلامـی‎ ایـران را بــه‎‎‎ حضرت آیـت‎ اللـه سیستانی‎ ابلاغ كرد كـه بـا دعـای‎‎ خیـر و آرزوی موفـقیـت‎ ایـشـان‎ همراه‎ بود.
آقای‎‎ خرازی همچنین‎‎ بـا بیـان اهـداف‎ سفـر خـود بــه‎‎ عــراق‎ , نقـش‎ حضرت آیـت‎ اللـه سیستانی‎‎ را در موفقیت‎ در روند سیاسی ایـن‎ كشور بسیـار ارزشمـنـد خواند.
وزیر امور خارجه‎ ایران‎ نقــش‎ مـهــم‎ كمـیتـه‎ تدویـن‎‎ قـانـون اسـاسـی‎ عـراق‎ را نیز یـادآور شــد و ابـــراز امیـــدواری‎ كـــرد: عــراق‎ بــا خــروج‎ نیــروهـــای‎ بـیگـانـه‎‎ بـا سربلنـدی‎ بــه اســتـقــلال‎ كامل‎ دست‎ یابد.
آیت‎ الله‎ سیـستــانــی‎ نیـز در ایـن‎ دیدار برلـزوم‎ تــوجــه‎‎‎ بــه حقــوق‎ همـه عراقی‎‎ ها در تدوین‎‎‎ قـانـون اسـاسـی ایــن كـشـور تـاكیـد كـرد و بـر ضرورت‎ پرهـیـز از تفرقه‎‎ و مشـاركـت‎ همه طرفها را در این‎ روند خاطرنشان‎ كرد.
آیت‎ الله‎‎ سیستانی‎ افزود: من‎ گفته ام‎ كـه‎ چون‎ تعداد سنی‎‎ ها در مجمع‎ ملـی عـراق‎ كـم‎ اسـت‎ , شیعیان‎ بـایـد حقـوق‎ آنهـا را مطالبـه‎ كننـد.
وی‎ تصریح‎ كرد: عدالت‎ فراگیر شیـریـن‎ است‎ و نباید موانع‎ داخلی‎‎ و خـارجـی بـرای‎ اجرای‎ آن‎ ایجاد شود.
آیت‎ الله‎ سیستـانـی‎ هـمچـنیـن‎ لـزوم‎ بـرنــامـــه‎ ریـــزی‎ در اعـــزام‎ زائران‎ ایرانی‎ به‎‎ اماكن‎ مقدسه را یــادآور شـد و گفـت‎‎: عـواطف‎‎ زوار شـریـف و مهـم‎ اســت و ملاحظات‎‎ قانونی‎ , تـامیـن‎ امنـیـت و مهیـا بـودن‎ خدمات‎ برای‎ آنها باید مدنـظر قـرار گیرد.
وزیر امور خارجه‎ ایران‎‎ همچـنیـن بـا آیت‎‎الله‎‎ سیدمحمد سعید حكیم‎ , آیـت الـلـه بشیر نجفـی‎ و آیـت‎ الله‎ اسحـاق‎ فـیـاض‎ از مراجـع‎ عـظام‎ در نجف‎‎ اشرف دیدار و درباره‎ اهداف‎ سفـر خـود به‎ عراق‎ و روند سیاسی‎ در این‎ كشور گفتگـو كرد.