تبیان، دستیار زندگی
ید کتاب "استاد مطهری و کلام جدید " تالیف دکتر احد فرامرز قراملکی توسط سازمان چاپ و انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی منتشر شد . این کتاب از دوازده فصل به شرح زیر تشکیل شده است. فصل اول: آفتابی در میان سایه‌ای ؛ فص...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استاد مطهری و کلام جدید

کتاب "استاد مطهری و کلام جدید " تالیف دکتر احد فرامرز قراملکی توسط سازمان چاپ و انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی منتشر شد .

این کتاب از دوازده فصل به شرح زیر تشکیل شده است. فصل اول: آفتابی در میان سایه‌ای ؛ فصل دوم: تصویر استاد مطهری از هویت معرفتی کلام ؛ فصل سوم: مفهوم کلام جدید، حدود و ثغور آن ؛ فصل چهارم: روش‌شناسی کلام جدید نزد استاد مطهری ؛ فصل پنجم: چیستی دین ؛ فصل ششم: منشأ و خاستگاه دین ؛ فصل هفتم: علم و دین ؛ فصل هشتم: دین و آزادی ؛ فصل نهم: فطرت ؛ فصل دهم: بررسی تطبیقی نظریه فطرت ؛ فصل یازدهم: مسأله ادیان دیگر ؛ و فصل دوازده: دین و انسان.
در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است :  تصور محقق از کلام جدید، نقش مؤثری در رهیات وی به مسائل نوین کلامی دارد. تصور نارسا و ناقص سبب می‌شود، کلام جدید به فلسفة دین، یا الاهیات نوین مسیحی و یا کلام سنتی تحویل داده شود. این تحویلی‌نگری مانع عمدة تشخیص دقیق و حل اثربخش مسایل جدید کلامی است.  بدون تردید این مطالعه به معنای توقف رشد کلام جدید به استاد مطهری نیست. استاد را نمونه‌ای از متکلمان معاصر می‌دانیم که روشمندتر به مواجهة با مسایل نوین کلامی پرداخته و توفیق قابل توجهی نیز یافته است. در پژوهشی نظام مند، عمده‌‌ ترین مسایل کلامی نوین را به آثار مدون و غیرمدون استاد مطهری عرضه کردیم و دیدگاه او را جویا شدیم و به تأمل در روی ‌آورد، روش و مبانی استاد در تشخیص و حل مسایل کلامی پرداختیم.

منبع : خبرگزارى مهر