تبیان، دستیار زندگی
عبارت گویا عبارتی است که بعد از ساده کردن ، صورت و مخرح آن به صورت چند جمله ای باشد ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : پروین نظری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طرح درس هفته سوم و چهارم ریاضی دهم انسانی

این طرح درس طبق  این مقاله برای دو هفته آموزشی که معمولا چهار جلسه است ، تهیه شده است.

طرح درس هفته دوم و سوم ریاضی دهم انسانی

موضوع :

عبارت های گویا (درس دوم ، شامل ساده کردن عبارات گویا و جمع و تفریق آنها و ک م م چند جمله ای ها )

اهداف کلی

1- یاد آوری فرم کلی عبارات گویا
2- آشنایی با تعریف ناپذیر بودن عبارات گویا در بعضی متغیر ها (دامنه تعریف عبارات گویا)
3- ساده کردن عبارات گویا به کمک تجزیه 
4- محاسبه کوچکترین مضرب مشترک دو چند جمله ای برای گرفتن مخرج مشترک

اهداف پیش بینی شده

پیش بینی می شود دانش آموران در پایان این دو هفته آموزشی  به اهداف زیر دست یابند.
1- دانش آموز با تعریف عبارت گویا آشنا شده طوری که به محض مشاهده هر عبارت ، گویا بودن یا نبودن آن را تشخیص دهد.
2- با مفهوم اولیه دامنه آشنا شده و اینکه مخرج عبارت گویا نمی تواند صفر شود
3- دانش آموزان باید بتوانند به کمک تجزیه عبارات گویا را ساده کنند.
4- دانش آموزان می توانند بین دو یا چند ، چند جمله ای مخرج مشترک بگیرند .
5-گروه های دانش آموزی باید بتوانند مطالب این مبحث را تحت کنفرانس ، برای یاد آوری ، ارائه کنند.

نکات آموزشی و تدریس

در هر مقاله طرح درس بنا داریم هربار چند نکته تدریس خاص معلمان گرامی ارائه دهیم .
برای رفتن به کلاس تاخیر نداشته باشید. بین دو جلسه تدریس حد اقل 10 دقیقه استراحت کنید، این استراحت تاثیر بسزایی در تدریس های بعدی شما خواهد داشت . درس خود را با توجه به زمان پیش بینی شده و تعداد جلسات تدریس و روزهای تعطیل زمان بندی کنید تا از نظر زمانی در پایان دوره یا ترم و یا سال با مشکلی روبرو نشوید. این کار نوعی «برنامه ریزی آموزشی » است. مطالب درسی را دسته بندی کنید، زیرا دسته بندی مطالب در تفهیم درس و کیفیت تدریس بسیار مؤثر است.  اگر سؤالی را در کلاس مطرح کردید، سرانجام جواب آن را بدهید و آن را بی جواب نگذارید. سعی کنید از نرم افزارهای آموزشی ریاضی مثل جئو جبرا استفاده کنید تا انگیزه بیشتری در دانش آموزان حاصل شود .

ارائه درس

در ابتدا دانش آموزان را بامفهوم عبارت گویا آشنا کنید .عبارت گویا عبارتی است که بعد از ساده کردن ، صورت و مخرج آن به صورت چند جمله ای باشد و تاکید بفرمایید در عبارات گویا متغیر نمی تواند زیر رادیکال و داخل قدر مطلق باشد اما اعداد مشکلی ندارند می توانند زیر رادیکال  یا داخل قدر مطلق باشند.سپس از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحه 18 را حل کنند .
در ادامه این نکته را به دانش آموزان گوشزد بفرمایید :
همان طور که مخرج کسرهای عددی نباید صفر شود یعنی 0/ عدد نداریم ، اگر مخرج عبارات گویا هم به ازای متغیر هایی ،صفر شود می گوییم این عبارت گویا به ازای آن متغیر تعریف نشده است . 
دامنه عبارت گویا : به مجموعه مقادیری(از متغیر ها) که عبارت در آن تعریف شده است ، دامنه می گویند. هر عبارت گویا نسبت به x به ازای كلیه مقادیر عددی (حقیقی) x به استثنا مقادیری كه مخرج عبارت گویا را صفر كند، تعریف شده است.
بنابراین دامنه یك عبارت گویا R (مجموعه اعداد حقیقی) می باشد به استثناء عددی كه مخرج عبارت گویا را صفر می كند. یعنی {ریشه های مخرج}- D = R.
در ادامه کار در کلاس صفحه 19 را حل کنید.
در هر یك از عبارتهای زیر مقادیری را كه متغیر x نمی تواند اختیار كند مشخص كنید.

طرح درس هفته دوم و سوم ریاضی دهم انسانی

در مبحث ساده کردن عبارات گویا ، دانش آموزان باید در مبحث درس قبلی یعنی تجزیه ،مهارت کافی داشته باشند .در تجزیه عبارات گویا بعد از تجزیه عامل های مشترک غیر صفر، صورت و مخرج را ساده می کنیم. مثال های زیر را می توانید خودتان در کلاس حل کنید یا به عنوان کار کلاسی مطرح کنید.

طرح درس هفته دوم و سوم ریاضی دهم انسانی


ضرب عبارات گویا :بعد از ساده کردن صورت در صورت و مخرج در مخرج ساده می شود .

طرح درس هفته دوم و سوم ریاضی دهم انسانی


تقسیم عبارات گویا: عمل تقسیم تبدیل ضرب و کسر دوم معکوس می شود.

طرح درس هفته سوم و چهارم ریاضی دهم انسانی

جمع و تفریق عبارات گویا:باید بین مخرج ها، مخرج مشترک بگیریم یا به عبارت دیگر ک م م مخرج ها را محاسبه کنیم.(یعنی حاصلضرب عوامل مشترک با بیشترین توان ضرب در غیر مشترک ها)

طرح درس هفته سوم و چهارم ریاضی دهم انسانی

فعالیت های تکمیلی و یادگیری


تمرینات کتاب را به عنوان تکلیف خارج از کلاس در نظر بگیرید همچنین پیشنهاد می شود این درس را موضوع کنفرانس قرار داده تا برای دانش آموزان مرور شود و نیز نمونه سوالاتی را کپی کنید و جلسه آینده ، بعد از حل آنها و رفع اشکال ، آزمونی را برگزار کنید.

ارزشیابی پایانی


پیشنهاد می شود آزمون  زیر را در پایان هفته آموزشی چهارم برگزار کنید .
1)عبارات گویای زیر به ازای چه مقادیری تعریف نشده اند؟

طرح درس هفته سوم و چهارم ریاضی دهم انسانی

2)حاصل عبارات زیر را به دست آورید:

طرح درس هفته سوم و چهارم ریاضی دهم انسانی

طرح درس هفته سوم و چهارم ریاضی دهم انسانی


تهیه:پروین نظری- مرکز یادگیری سایت تبیان