تبیان، دستیار زندگی
مبحث تمام نگاری در سال 1947 با ابتکار عمل دیش گابور کشف شد. وی در سال 1971 جایزه نوبل در فزیک را دریافت کرد. در اوایل دهه 1960 امت لایث (Emet - Lais) و جوریس پویا تنیکس ( Joris - yopatniks) از ایلات متحده آمریکا و جود نیس یوک...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عکاسی- تمام نگاری (1)

برای تهیه یک عکس از شی غیر روشن باید آن را روشن کنیم و تصویر حقیقی آن را به کمک یک دستگاه نوری روی صفحه عکاسی ایجاد کنیم و سپس آن را ظاهر و ثابت کنیم.

عکاسی- تمام نگاری

پیشتر دانستید که اولین عکس ها با دوربین های ابتدایی و کم ترین تجهیزات تولید می شدند و امکانات و تجهیزاتی که امروزه برای عکاسان مهیا است، قابل مقایسه با آن زمان نمی باشد. حال به نکاتی در مورد فن عکاسی و تمام نگاری می پردازیم.

تاریخچه
مبحث تمام نگاری در سال 1947 با ابتکار عمل دیش گابور کشف شد. وی در سال 1971 جایزه نوبل در فزیک را دریافت کرد. در اوایل دهه 1960 امت لایث (Emet - Lais) و جوریس پویا تنیکس ( Joris - yopatniks) از ایلات متحده آمریکا و جود نیس یوک (u - penis - yok) از روسیه بطور مستقل از یکدیگر روش های دیگر را برای بهره گیری از نور لیزر در ساختن تمام نگاشت ها کشف کردند.

فن عکاسی به سطح های بالاتری ترقی پیدا کرده است به طوری که در علوم و مهندسی بسیار مهم می باشد و با در اختیار قرار گرفتن وسایل ساده و ثبت بهتر اطلاعات ارزشمند به روش های مشاهده نوری در آینده نیز همچنان با ارزش خواهد ماند.
با توجه به پیشرفت فن عکاسی به سطح بالاتر اما باز هم از بعضی جهات توانایی عکس برداری محدود می باشد.

محدودیت های موجود در روش ثبت اطلاعات نوری به شرح زیر می باشد:
 برای ایجاد تصویر شی روی پرده به دستگاه نوری نیاز می باشد.
 دستگاه نوری شی سه بعدی را روی پرده یا روی صفحه عکاسی تشکیل می دهد. (فقط نقاطی از شی که در سطح عمود بر محور نوری دستگاه قرار دارند در ایجاد تصویر شرکت می کنند.)
تصویر ایجاد شده روی پرده یا صفحه عکاسی به شخص امکان مشاهده شی را از جهات مختلف، به آن صورت که مستقیما مشاهده می شود را نمی دهد.
هر ناحیه از سطح صفحه عکاسی فقط شامل اطلاعاتی درباره یک جز از شی می باشد.
 اگر تصاویر روی هم بیفتند در آن صورت ثبت تصویر چند موضوع روی یک فیلم مقدور نمی باشد.
حال بررسی می کنیم که یک عکس تا چه حد امکان استفاده از اطلاعاتی را در باره یک شی به ما می دهد.
تصویر نوری روی پرده یا صفحه عکاسی به دلیل روشن شدن غیر یکنواخت سطح آن توسط نور باز تابیده از شی تشکیل می شود. از آنجایی که بسامد تابش الکترومغناطیسی نوری زیاد می باشد انرژی نوری را با مقدار متوسط طمانی شار انرژی تعیین می کنند.

مقدار متوسط شار انرژی به دامنه بردار الکتریکی E و بردار مغناطیسی B میدان نوری نزدیک سطح بر هر جزء از تصویر بستگی دارد و از فاز اولیه نوسان های میدان در آن جز مستقل می باشد. مثلا دو جز از تصویر در صورتی یکسان روشن می شوند که در نزدیکی آنها دامنه بردارهای E و B به ترتیب با هم برابر باشند، حتی اگر فاز آنها متفاوت باشد. 
پس با ثبت عکاسی توزیع روشنایی در سطح تصویر نمی توانیم توزیع فازهای نوسان در این سطح را به حساب بیاوریم.

عکاسی- تمام نگاری

لازم است بدانید که یک موج نوری تکفام نامیده می شود و فقط شامل تابش با طول موج دقیقا معین می باشد.
(چشمه های نور واقعی این خاصیت را ندارند.) هر گاه اختلاف فاز دو موجی که به یک نقطه فضا می رسند با زمان تغییر نکند، این موج ها همدوستی زمانی دارند و قادرند به تشکیل نقش تداخلی پایدار داشته باشند.

باریکه نوری همدوسی فضایی دارد اگر اختلاف فاز در دو نقطه از سطح تخت عمود بر راستای انتشار آن ثابت بماند.

هرگاه شی مورد بررسی با نور ناتکفام و ناهمدوس فضایی روشن شود، فاز موج های بازتابیده از جسم در سطح تصویر به طور نامنظم توزیع می شود.(در فضا و در زمان) و هیچ اطلاع اضافی درباره جسم به دست نمی دهد.

 مثال: فاز امواج بازتابیده از قسمت های دور شی در مقایسه با فاز امواج بازتابیده از نقاطی که به دستگاه نوری نزدیک ترند، عقب می افتند و روی سطح تصویر توزیع متفاوتی دارند. در نتیجه، اختلاف فاز امواج بازتابیده از شی سه بعدی ممکن است شامل اطلاعاتی درباره بعد شی در امتداد راستای مشاهده باشد.لیکن، همان گونه که در گفته شد، ثبت تصاویر به روش عکاسی هیچ نوع امکان استفاده از اطلاعات فازی را فراهم نمی آورد.

شاخه ای از نور شناسی، یعنی تمام نگاری* که اخیرا پیشرفت کرده است، مسئله بهره برداری کامل تر و ثبت اطلاعات حمل شده توسط میدان امواج نوری بازتابیده از جسم را حل می کند. نام پذیرفته شده برای روش جدید در نورشناسی به معنای (ثبت کامل) (از میدان نوری) می باشد و کاملا بیانگر هدف مورد توجه پایه گذار تمام نگاری، دنیس گابور*فیزیک دان انگلیسی می باشد.

*تمام نگاری (holography) از ترکیب دو کلمه یونانی (holos) به معنای (تمام) و (graphein) به معنای (نوشتن) یا (نگاشتن) گرفته شده است.
*Dennis Gabor

ادامه دارد ...
عکاسی - تمام نگاری (2)
منبع:
http://www.niazemarkazi.com
مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان