تبیان، دستیار زندگی
اح شیخ محمد سید طنطاوی، شیخ بزرگ الازهر دریافت سود درمقابل سپرده های بانکی راحلال اعلام کرد. وی می گوید علت حلال بودن اینست که بانک با رضایت صاحبان حسابها به سرمایه گذاری حسابهای بانکی می پردازد و سود به دست آمده از این طریق ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شیخ بزرگ الازهر دریافت سود درمقابل سپرده های بانکی راح

شیخ محمد سید طنطاوی، شیخ بزرگ الازهر دریافت سود درمقابل سپرده های بانکی راحلال اعلام کرد.
وی می گوید علت حلال بودن اینست که بانک با رضایت صاحبان حسابها به سرمایه گذاری حسابهای بانکی می پردازد و سود به دست آمده از این طریق را با صاحبان حسابها تقسیم می کند.
وی گفت خود او دارای حسابهای بانکی است و از سود آنها بهره مند می شود. حلال اعلام کردن سود بانکی باعث جنجال بزرگی در محافل مذهبی در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عربستان شده است. برخی از امام های عربستان در خطبه های خود اظهارات شیخ الازهر را مخالف اسلام دانسته اند.