تبیان، دستیار زندگی
در این تحقیق حلال عصاره گیاهان به دست آمده را با استفاده از دستگاه روتاری خارج کردیم. محیط کشت باکتری ها آماده و خاصیت ضد باکتری گیاهان ثابت شد. در نهایت با ترکیبی از گیاهان آنتی بیوتیکی با خاصیت ضد باکتریایی موثر به دست آوردیم. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواص گیاهان کوهی دستاورد برتر دوره دوم پیام زهرا

خواص گیاهان کوهی دستاورد برتر دوره دوم پیام زهرا


یازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 185 گروه به عنوان گروه های تقدیری در بخش های سمینارهای علمی، مسابقات و غرفه های نمایشگاهی به عنوان گروه های برتر برگزیده و معرفی شدند.
 بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: خواص آنتی باکتریایی گیاهان کوهی 
نام مدرسه: پیام زهرا
نام استاد: خانم نجفی
دانش آموزان: دنیا جدیدی، فاطمه فردوانی زاده، نگین حق شناس

چکیده:
 در این تحقیق حلال عصاره گیاهان به دست آمده را با استفاده از دستگاه روتاری خارج کردیم. محیط کشت باکتری ها آماده و خاصیت ضد باکتری گیاهان ثابت شد. در نهایت با ترکیبی از گیاهان آنتی بیوتیکی با خاصیت ضد باکتریایی موثر به دست آوردیم. 

مقدمه:
ﻏﺬاﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮی های ﭘﺎﺗﻮژن و ﻳﺎ اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻬمی ﭼـﻮن E.coli و ﺑﺮخی ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺴئول ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﻣـی ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻧتی بیوتیکﻫﺎ و ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ دوز ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎیی ﺑﻪ آﻧتی ﺑﻴﻮﺗﻴکﻫـﺎ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺸﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻃﺒﻴﻌـی دارای ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوبی را دو ﭼﻨﺪان ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ. اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫـﺎن دارویی ﺑﻮمی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎریﻫـﺎ و ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬایی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻنی دارد ﺑﺨﺼـﻮص اﻳـﻦ  ﻛـﻪ اﺛـﺮات آﻧتی اﻛﺴﻴﺪانی ﮔﻴﺎﻫﺎن دارویی ﺑﻮمی اﻳﺮان اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪه است. اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوبی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﮔﻴـﺎهی ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳـﺎﻧﺲﻫـﺎ و ﻋﺼﺎرهﻫﺎی ﮔﻴﺎهی ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﮔﻴﺎهی و یاعصاره ها اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن دارای ﺧﻮاص ﺣﺸﺮه ﻛشی، ﺿﺪ ﻗﺎرچی، ﺿﺪ اﻧﮕﻞ، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮی، ﺿﺪ وﻳـﺮوس، آﻧتی اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ و ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴک میﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳـﺎﻧﺲﻫـﺎی ﮔﻴـﺎهی و عصاره های گیاهان در زﻣﻴﻨـﻪﻫـﺎی ﻓﺎرﻣـــﺎﻛﻮﻟﻮژﻳکی، داروﺷﻨﺎسیﮔﻴﺎهی، ﻓﻴﺘﻮﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژی و نگهداری ﻣﻮادﻏﺬایی ﻏﺮﺑﺎلگری ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. از اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮی و ﻛﭙک ﻫﺎی آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬایی، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷـﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺬایی اﺳﺘﻔﺎده  می ﺷﻮد.

خواص گیاهان کوهی دستاورد برتر دوره دوم پیام زهرا


تره کوهی:
ترهٔ کوهی (Allium ampeloprasum) این گیاه از ارزش غذایی فراوانی برخوردار است. تره کوهی ریشه آن پیاز و برگ های آن بلند و سبز است. دارای خواص طبی گوناگونی است تره کوهی دارای مقدار ویتامین A و C و همچنین حاوی فولات است که نوعی ویتامین B است. این گیاه سرشار از آهن بوده و سلنیم در آن برای تعمیر سلول های آسیب دیده مفید است و به عملکرد غده تیروئید نیز کمک می کند. کولین موجود در این گیاه به عنوان پیام آور شیمیایی در مغز عمل می کند. این ماده از جداره رگ های خونی در برابر آسیب دیدگی محافظت و به کبد در دفع کلسترول نیز کمک می کند تره ۳۰ درصد نیاز ویتامین A بدن را تامین می کند. علاوه بر آن با تولید رتینول، به بینایی نیز کمک می کند فولیک اسید در تره به بدن در تولید سلول های جدید کمک می کند. احتمال بروز بیماری قلبی و سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد. سلنیم نوعی آنتی اکسیدان به طور طبیعی در تره وجود دارد و برای تعمیر سلول های آسیب دیده موثر است و به عملکرد غده تیروئید نیز کمک می کند. خاصیت ضد عفونی کننده زیادی دارد.

پونه کوهی:
پونه کوهی (origanum vulgare) از خانواده نعناعیان است. گیاهی است از سرده نعناع و تیره لب گلی‌ها و له شده برگ‌های آن عطر نعناع دارد. ترکیب اصلی موجود در این گیاه، اسانس روغنی فرار یا روغن منتول است. دراین گیاه مقدار زیادی ویتامین است. گیاه پونه در فصل گرما می‌روید، اما سایه روشن را بهتر می‌تواند تحمل کند. این گیاه در خاک‌های مرطوب و غنی از مواد آلی مانند کود برگ به خوبی رشد می‌کند. برگ‌ها و گل‌های پونه و همچنین ساقه‌های آن می‌توانند جایگزین مناسبی برای بسیاری از آنتی بیوتیک‌ها باشند. پونه دارای خواص گیاهی بسیاری است. پونه کوهی ضد عفونی کننده است.
  

کرفس کوهی:
ﻛـﺮﻓﺲ ﻛـﻮهی (Kelussia odoratissima Mozaff)از ﺗﻴـﺮه ﭼﺘﺮﻳﺎن ﺑﻮده در و زﺑﺎن ﻓﺎرسی ﻛﻠﻮس ﻧﺎﻣﻴﺪه می ﺷﻮد. اﻳـﻦ  ﮔﻴـﺎه  ﭼﻨـﺪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻄﺮ اﺳﺖ. ﺳﺎﻗﻪ آن ﺑﻪ 120 تا 200 ﺳـﺎﻧتی ﻣﺘـﺮارﺗﻔـﺎع می رﺳﺪ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷـﻜﻞ ﺑـﺎ ﺑـﺮگ های ﻗﺎﻋـﺪه ای ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ. در کرفس کوهی ویتامین های آ، ب ،ث واملاح سدیم ،پتاسیم، فسفر وآهک نهفته است. ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎیی ﮔﻴﺎﻫﺎن دارویی ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺮﻓﺲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﺄیید اﺳﺖ . 

نتیجه گیری:
طبق اینکه باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های شیمیایی مقاوم شده اند بهتر است آنتی بیوتیک های گیاهی را مصرف کنیم که عوارض کمتری داشته باشند.اثر تره کوهی بر روی باکتری بیش تر از پونه کوهی و اثر کرفس کوهی از پونه و تره کوهی بیشتر بود .هم چنین ترکیب این سه عصاره مؤثر تر بوده است.


برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
  
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی