تبیان، دستیار زندگی
در خاطرات اسدالله تجریشی درباره شجاعت آیت الله مهدوی كنی در برابر شكنجه های ساواك آمده است: پاهایش اندازه بالش و مثل بادمجان ورم كرده بود و سیاه شده بود،اما همچنان شهامت و شجاعت داشت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شجاعت آیت الله مهدوی كنی در برابر ساواك

در خاطرات اسدالله تجریشی درباره شجاعت آیت الله مهدوی كنی در برابر شكنجه های ساواك آمده است: "پاهایش اندازه بالش و مثل بادمجان ورم كرده بود و سیاه شده بود،اما همچنان شهامت و شجاعت داشت."

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
شجاعت آیت الله مهدوی كنی در برابر ساواك

"اسدالله تجریشی" از شجاعت های آیت الله مهدوی کنی می گوید:

"اسدالله تجریشی" در كتاب خاطرات خود به نقل خاطره ای از هم بندی های خود در زندان درباره شهامت آیت الله مهدوی كنی در برابر ساواك می گوید: « یك روز " كریم" را برای بازجویی بردند. بعد از دو ساعت كه برگشت پاهایش خونین بود. به من رو كرد و گفت: این نهضت و انقلاب پیروز می شود. گفتم: چطور؟

گفت: امروز در اتاق بازجو بودم كه یك فرد روحانی را آوردند. قادر نبود روی پایش بایستد. دو سه نفر نگهبان او را نگه داشتند، اما او آنچنان با بازجوها با پرخاش صحبت می كرد مثل اینكه رئیس بازجوهاست. چنان روحیه تهاجمی داشت و به بازجوها اعتراض می كرد كه حد و وصف نداشت.

پاهایش اندازه بالش و مثل بادمجان ورم كرده بود و سیاه شده بود،اما همچنان شهامت و شجاعت داشت.پرسیدم اسم آن روحانی چه بود؟ گفت: محمدرضا صدایش می كردند. بعدا تحقیق كردم و فهمیدم " آقای مهدوی كنی" بوده است.»


منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی