تبیان، دستیار زندگی
ست حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی در سخنان هفتگی خود در مركز تخصصی حقوق و قضای اسلامی قم درباره آسیب‌شناسی اخلاق قضاوت، ملاحظات غیر‌خدایی را یكی از آفت‌های قضاوت بیان كرد . وی ابتدا به بیان اقسام ملاحظات شرعی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ملى گرایى شرك است

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی در سخنان هفتگی خوددر مركز تخصصی حقوق و قضای اسلامی قم درباره آسیب‌شناسی اخلاق قضاوت، ملاحظاتغیر‌خدایی را یكی از آفت‌های قضاوت بیان كرد.

وی ابتدا به بیان اقسام ملاحظات شرعی پرداخت و گفت: ملاحظاتشرعی دسته‌ای از ملاحظات هستند که شارع آنها را امضاء کرده و جایز شمرده است؛ مانندمواردی که مصلحت اسلام اقتضا می‌کند. قانون عوامل مخففه‌ای برای مجرمین مشخص نمودهاست و شرع نیز این امر را تأیید می‌نماید. مانند بیان رسول گرامی اسلام درباره شخصیبه نام حاتب که به اتهام جاسوسی برای کفار مکه دستگیر شده بود. پیامبر با ایناستدلال که حاتب روزی در جنگ بدر شرکت کرده است برای او تخفیف قائل شدند.
حجتالاسلام والمسلمین خاتمی در ادامه به بیان اقسام ملاحظات غیر شرعی پرداخته، آنهارا‌ آفتی برای قضاوت سالم دانست. وی گفت: یكی از ملاحظات نابجا ملاحظات عاطفی است.یعنی کسی به علت رعایت خویشی و دیگر نزدیکی‌ها به اشخاص از قضاوت حق درباره آنهامنحرف شود. ملاحظه غیر شرعی دیگر، ملاحظات باندی و جناحی است. این گونه ملاحظاتهمانطور که در قرآن کریم مورد ذم قرار گرفته است، خلاف شرع بین است؛ چه در عرصهقضاوت و چه در عرصه امور اجرائی و عمده مشکلات کشور ما از این آفت اخلاقی در جامعهناشی می‌شود.
سومین قسم از ملاحظات غیر شرعی، ملاحظات قوم‌گرایانه است که خداونددر سوره محمد ـ ص ـ از آن به لفظ «حمیه‌الجاهلیه» نام برده است. نوع غیر شرعی ایننوع ملاحظات در حد شرک به خداوند است. در این نوع از ملاحظات قومی، ملیت شخص برایشبه بتی تبدیل می‌گردد و آن را در حد پرستش می‌ستاید. این گونه انسان‌ها معتقدندابتدا ایرانی هستند و بعد مسلمان. به همین علت است که امام می‌فرمود ملی‌گرایی شرکاست. همانطور که یکی از ملی‌گرایان نیز می‌گفت: تفاوت ما با امام خمینی ـ ره ـ دراین است که امام ایران را برای اسلام می‌خواست و ما اسلام را برای ایران. اما قسمدوم از ملی‌گرایی به معنای دوست داشتن وطن است که ملی‌گرایی ممدوح است، به شرطی کهبرای شخص به بت تبدیل نشود. شیخ حر عاملی ـ ره ـ در کتاب خود روایتی نقل می‌کند بهاین مضمون که حب وطن از ایمان است. به هر صورت این که به دلیل همشهری بودن و امثالآن در قضاوت و امور اجرائی حقی ناحق شود، خلاف شرع خواهد بود.
سید احمد خاتمی دربیان آسیب‌زدایی این آفت اخلاق نیز گفت: برای اینکه به دام ملاحظات غیر شرعینیافتیم باید چند نکته را همیشه مد نظر داشته باشیم: اول اینکه به فرموده قرآن کریمباید خدا برای ما محبوب‌ترین باشد. خداوند در سوره توبه، آیه 24 هشت سرمایه ذکرمی‌کند و می‌فرماید اگر هر کدام از آنها را بیشتر از خدا دوست داشتید منتظر عذابخدا باشید. دوم اینکه همیشه دقت کنیم با طناب کسی به چاه نرویم. زبیر یک نمونه آناست. حضرت امیرالمؤمنین ـ ع ـ درباره زبیر فرمود: زبیر از ما بود تا اینکه پسرشعبدالله بزرگ شد و او را منحرف ساخت. سومین نکته آن است که در نظر داشته باشیم کهفردای قیامت این ملاحظات عذاب را ذره‌ای نمی‌کاهد. زیرا قیامت روز گسستن پیوندهااست. انسان باید در تمام مراحل با خدا مأنوس باشد و دین خود را با این امور تباهنسازد.
عضو خبرگان رهبری در پایان با اشاره به نزدیکی ایام تبلیغی تصریح کرد:مبادا مشغله‌های تبلیغ از عبادات و تهجد شما طلاب بکاهد، زیرا این امور به مبلغ نفسنافذ عنایت می‌کند و خود جزیی از تبلیغ به حساب می‌آید. به شما توصیه می‌کنم تلاوتقرآن، مناجات شعبانیه و دعای سحر را در ایام ماه مبارك رمضان ترك نكنید.
منبع : رسا