تبیان، دستیار زندگی
ست محمد سید طنطاوی، شیخ الأزهر در جمع فارغ‌التحصیلان این دانشگاه اسلامی در مصر تأكید كرد: فهم صحیح اسلام و ارائه آن به دیگران یك مسئولیت و وظیفه شرعی است . وی با بیان مطلب فوق تأكید كرد: افرادی كهاز این مركز فارغ‌ال...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اسلام دین ترور و خشونت نیست

محمد سید طنطاوی، شیخ الأزهر در جمعفارغ‌التحصیلان این دانشگاه اسلامی در مصر تأكید كرد: فهم صحیح اسلام و ارائه آن بهدیگران یك مسئولیت و وظیفه شرعی است.

وی با بیان مطلب فوق تأكید كرد: افرادی كهاز این مركز فارغ‌التحصیل می‌شوند، چند سال از عمر خود را برای فراگیری علوم ومبانی اسلامی صرف كردند و بسیاری از علوم اسلامی را فرا گرفته‌اند. اینفارغ‌التحصیلان باید به تمامی نقاط عالم سفر كنند و اسلام را به دنیا معرفی كنند.طنطاوی گفت: كارشناسان اسلامی باید به جوامع اعلام كنند كه اسلام دین ترور و خشونتنیست بلكه مكتبی انسان‌ساز و مروج ارزش‌های اخلاقی است. وی گفت: دانشگاه الأزهرهمواره بدون تعصب و با در نظر گرفتن اعتدال و میانه‌روی فعالیت می‌كند و در اینزمینه موفقیت‌های چشمگیری داشته است.
طنطاوی تصریح كرد: ما به فارغ‌التحصیلانیكه در راستای فهم اسلام و گسترش آن تلاش كردند، تبریك می‌گوییم و امیدواریم آنهابتوانند گام‌های مؤثری در جهت معرفی تعالیم اسلامی و پاك كردن چهره اسلام از شبهاتو تهمت‌های ناروا بردارند.
منبع :خبرگزاری سازمان كنفرانس اسلامی