تبیان، دستیار زندگی
شد دهمین شماره فصلنامه فرهنگ و اندیشه ( تابستان 83) ویژه مباحث نخبه گرایی و روشنفکری از سوی موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی منتشر شد. موضوع این شماره فصلنامه تلاشی در جهت پاسخگویی به پرسشهای نخبه گرایی و نخبگان در نظ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دهمین شماره فصلنامه فرهنگ و اندیشه منتشر شد

دهمین شماره فصلنامه فرهنگ و اندیشه ( تابستان 83) ویژه مباحث نخبه گرایی و روشنفکری از سوی موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی منتشر شد.

موضوع این شماره فصلنامه تلاشی در جهت پاسخگویی به پرسشهای نخبه گرایی و نخبگان در نظام اجتماعی ایران است. مقالات این مجموعه در سه بخش ساماندهی شده است. بخش نخست به مباحث نظری اختصاص یافته است. مقاله نخبه گرایی ( مارک ایونز ترجمه دکتر محمود شهابی) درباره دغدغه های نظری، تجربی، فلسفی، سازماندهی و نهادی نظریه پردازان مهمی که خود را نخبه گرا می دانند بحث می شود و نقش آنها را در افزایش شناختمان از علوم سیاسی معاصر ارزیابی می کند. مقاله تاملی در مطالعه نخبگان ( جورج لنگ زووسکی ترجمه میر حسن رئیس زاده) به توصیف و تجزیه و تحلیل نخبگان سیاسی در هفت کشور خاورمیانه: ترکیه، مصر، سوریه، عراق، لبنان، ایران و اسرائیل می پردازد. در مقاله نظریه دولت نخبه گرا و دموکراسی ( دکتر محمد توحید فام) سعی شده تا نظریه دولت نخبه گرا را از دو منظر در فرایند های سیاسی بررسی کند: یکی به عنوان سازوکار کنترل رهبران سیاسی و سازمان دولت، و دیگری برای سنجش میزان دموکراتیک بودن دولت.  در مقاله جامعه شناسی روشنفکران ( کارل مانهایم ترجمه دکتر محمد سعید ذکائی) به سه سنت عمده تحلیلی، مشخص کننده مطالعه جامعه شناسی روشنفکران می پردازد: 1- مطالعه روشنفکران به عنوان اعضای یک طبقه یا طبقه ای در نوع خود. 2- به عنوان افرادی که تقریبا بدون طبقه هستند. 3- به عنوان افرادی در دل شبکه طبقاتی و دیگر وابستگی های گروهی.
بخش دوم مقالات حاوی پژوهشهایی است که پیرامون وضعیت نخبه گرایی  و نخبگان در ایران می باشند. این بخش حاوی شش مقاله است که دو مقاله آن ترجمه پژوهشهایی خارجی در مورد وضعیت نخبگان ایرانی در دوره پهلوی است. این مقالات عبارتند از: نخبگان ایرانی، غرب و مدرنیته ( دکتر مصطفی ایمانی)؛ بحران اجتماعی و روشنفکران ایرانی ( دکتر تقی آزاد ارمکی)؛ الگوی روابط قدرت در نخبگان سیاسی ایران ( جیمز ای. بیل ترجمه مجید خسروی نیک)؛ نخبگان سیاسی ایران: کتابی از ماروین زونیس ( دکتر منصور انصاری)؛ نخبگان ایران ( دکتر ابراهیم فیوضات).
بخش سوم این مجموعه به مباحث خاص در حوزه نخبگان و نخبه گرایی اختصاص یافته است: تغییر ساختار طبقاتی اجتماعی در دوران پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی ( دکتر علی اصغر مقدس)؛ مهاجرت نخبگان ( غلامرضا ذاکر صالحی)؛ تولید دانش و سیاست گذلری علمی: نخبه گرایی و حوزه عمومی ( دکتر امین قانعی راد)  .

منبع : خبرگزارى مهر