تبیان، دستیار زندگی
رس کتاب «نقد قرائت ایدئولوژیک از اسلام» از جمله طرحهای گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی است که توسط حجت الاسلام داود مهدوی‌زادگان در 250 صفحه به اتمام رسیده است. کتاب حاضر در پی پاسخ به سوالات و مدعی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تالیف کتاب «نقد قرائت ایدئولوژیک از اسلام» به پایان رس

کتاب «نقد قرائت ایدئولوژیک از اسلام» از جمله طرحهای گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی است که توسط حجت الاسلام داود مهدوی‌زادگان در 250 صفحه به اتمام رسیده است.

کتاب حاضر در پی پاسخ به سوالات و مدعیات کتاب « نقد قرائت رسمی از دین» نوشتة حجت الاسلام محمد مجتهد شبستری است.
« نقد قرائت رسمی از دین» نمایندة یک طرز تفکر منتقدانه نسبت به مبانی عقیدتی حکومت اسلامی است که شامل رویکردهای انتقادی دگراندیشانه (بیرون دینی و سکولار) پیرامون نظام سیاسی مبتنی بر نظریة « ولایت مطلقه فقیه» است .
پدیده مهم جمهوری اسلامی ایران در قرن بیستم همچنان که فیلسوفان اجتماعی غرب مانند میشل فوکو و هابرماس را به تحلیلهای جالب و ناخواسته‌ای برانگیخت، نویسندگان و روشنفکرانی همچون حجت الاسلام شبستری در داخل کشور را نیز به چالش فکری کشاند و بستری فراهم کرد تا دانش و باور آنها را دربارة دین و جنبه‌های آن مورد سنجش قرار گیرد.
«نقد قرائت ایدئولوژیک از اسلام» در ابتدا به تبیین دیدگاههای آقای شبستری پرداخته و آنگاه آنها را تحلیل نموده و سپس به نقد آنها همت گماشته است.
 کتاب «نقد قرائت ایدئولوژیک از اسلام»  در چهار بخش و در مجموع شانزده فصل به شرح ذیل تنظیم شده است : پیشگفتار. بخش اول؛ تبیین نگرش و گروش، شامل دو فصل با عناوین: معرفت‌شناسی (مبانی نظری)؛ تعلقات و انتظارات. بخش دوم؛ تحلیل گفتمان بشری، شامل چهار فصل با عناوین: تحلیل گفتمانی، تحلیل پیامدهای ذهنی و عینی گفتمان بشری، تحلیل متن، تحلیل روابط درونی اجزای متن. بخش سوم؛ نقد قرائت ایدئولوژیک از دین، شامل چهار فصل با عناوین: نقد بیانیه سیاسی، اجتهاد فقهی بسترسازی می‌کند، فقر تفکر توحیدی، نقد مبانی قرائت ایدئولوژیک از دین.  بخش چهارم؛ نسبت‌ها، شامل شش فصل با عناوین: ریشه در گذشته، انقلاب مفهومی قرآن کریم، قرائت رسمی از دین چه می‌گوید؟ نقد نواندیشی دینی از نگاه دگراندیشی، دگراندیشی از منظر قرآنی، مردم‌سالاری دینی از نگاه پراگماتیستی و رئالیستی.

منبع : خبرگزارى مهر