تبیان، دستیار زندگی
ان "سید محمد خاتمى" رئیس جمهورى، اظهار امیدوارى کرد همزیستى مسالمت آمیز پیروان ادیان در سودان ، الگویى براى زندگى جمعى پیروان ادیان مختلف در جهان باشد. وى که عصر سه شنبه در دیدار علماى مسیحى سودان سخن مىگفت ، با بیان این مطلب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همزیستى مسالمت آمیز پیروان ادیان

"سید محمد خاتمى" رئیس جمهورى، اظهار امیدوارى کرد همزیستى مسالمت آمیز پیروان ادیان در سودان ، الگویى براى زندگى جمعى پیروان ادیان مختلف در جهان باشد.
وى که عصر سه شنبه در دیدار علماى مسیحى سودان سخن مىگفت ، با بیان این مطلب که ریشه ادیان الهى یکى است ، گفت : زمینه هاى محکمى براى همبستگى و یکپارچکى پیروان ادیان الهى وجود دارد و رسالت ادیان ، بازگرداندن بشر به معنویت و خداوند است .
رییس جمهورى، با اشاره به پیشرفت هاى مادى بشر امروز و حوادث قرن گذشته گفت : بشر در هیچ دوره از تاریخ همانند دوران فعلى دچار اضطراب و نگرانى نبوده و جنگ ، خشونت و تروریسم ، دایره زندگى بشر را براى او تنگ کرده است .
خاتمى رشد بىعدالتىها در جهان و عکس العمل کسانى که دچار ظلم واقع شده اند را یاداور شد و گفت : تروریسم یکى از خطراتى است که بشریت را تهدید مىکند و این خطر زمانى دو چندان مىشود که عده اى اعمال جنایت امیز خود را منتسب به دین خدا مىکنند.
رئیس جمهورى گفت : ادیان الهى، منادى محبت هستند و بزرگ ترین نابسامانى زندگى انسانها، غفلت از یاد خداوند است .
وى گفت : یاد خداوند مىتواند پیروان ادیان الهى را در دوران آشفته کنونى به یکدیگر نزدیک کند و آنها باید بتوانند در هر کشورى برادرانه در همه امور مشارکت داشته باشند تا بتوانند دیگران را نیز به همزیستى فرا
بخوانند.
وى گفت : تقابل میان ادیان که ناشى از جنگ و تعصب و یا توطئه هاى قدرتمندان بوده ، باید به تفاهم و همکارى مبدل شود و به همین دلیل من در سالهاى گذشته لزوم گفت وگوى میان ادیان و مذاهب را مطرح کردم و این ایده را در دوران ریاست جمهورى خود به دنیا ارائه دادم .
خاتمى تصریح کرد : همه کشورها، ملتها و تمدنها، نیازمند مردم سالارى در درون مرزها و گفتگو در خارج از مرزها هستند و استقبال فرهیختگان و اندیشمندان نشان دهنده حقانیت این بحث است .
منبع : ایرنا